Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 19-11-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρ.Πρωτ.: οικ. 47793/367

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 34341/5991/18.09.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων , απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του N .4706 (A΄ 136) και του αρ. 26 του N . 4722/2014( Α΄ 177)» (Β4014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 42407/8205/2020ΦΕΚ Β4581/2020 απόφαση (Β΄ 4581).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄/5080/2020 δημοσιεύτηκε η αριθ. 47284/359/17-11-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων «Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 34341/5991/18.09.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του Ν.4706 (A΄ 136) και του αρ. 26 του Ν. 4722/2014 (Α΄ 177)» (Β΄4014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 42407/8205/2020ΦΕΚ Β΄4581/2020 απόφαση (Β΄ 4581)».

Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή της σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Γ.Δ.Ο.Υ.
Α. ΠΟΥΡΝΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: