Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Νοεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 188

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5066

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα -Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4548/2018
`Αρθρο 3 Ορισμοί - Προσθήκη άρθρου 157Α στον Ν. 4548/2018
`Αρθρο 4 Τελικές μητρικές και αυτόνομες επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος - Προσθήκη άρθρου 157Β στον Ν. 4548/2018
`Αρθρο 5 Θυγατρικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος - Προσθήκη άρθρου 157Γ στον ν. 4548/2018
`Αρθρο 6 Υποκαταστήματα που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος -Προσθήκη άρθρου 157Δ στον ν. 4548/2018
`Αρθρο 7 Περιεχόμενο δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος - Προσθήκη άρθρου 157Ε στον Ν. 4548/2018
`Αρθρο 8 Δημοσίευση και προσβασιμότητα δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος -Προσθήκη άρθρου 157ΣΤ στον Ν. 4548/2018
`Αρθρο 9 Έλεγχος τήρησης δημοσιότητας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος -Προσθήκη άρθρου 157Ζ στον ν. 4548/2018
`Αρθρο 10 Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Προσθήκη άρθρου 157Η στον Ν. 4548/2018
`Αρθρο 11 Ευθύνη για την κατάρτιση, δημοσίευση και διάθεση στο κοινό της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος -Προσθήκη άρθρου 180Α στον Ν. 4548/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4919/2022 ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2021/2101
`Αρθρο 12 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος προσωπικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 34 Ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
`Αρθρο 13 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 Ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
`Αρθρο 14 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Τροποποίηση άρθρου 43 Ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
`Αρθρο 15 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 16 Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από κεφαλαιουχικές εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος
`Αρθρο 17 Θέσπιση ρυθμίσεων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας - Προσθήκη άρθρου 138Α στον ν. 4951/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 18 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2023
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: