Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

13/03/2024

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. Π.: 38657 ΕΞ 2024

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

TMHMA: Γ΄

ΘΕΜΑ:

Υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου.

ΣΧΕΤ: Το από 6/3/2024 ηλεκτρονικό σας μήνυμα.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την τήρηση της υποχρέωσης των οικονομικών φορέων να εκδώσουν ηλεκτρονικά τιμολόγια στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων που έχουν συνάψει με τον Φορέα σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 148-154 του Ν.4601/2019 (Α.44), εναρμονίστηκε το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 158-160 του Ν. 4972/2022 (Α.181), στο άρθρο 151 ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων,

2. α. Περαιτέρω, με την αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 κ.υ.α. (Β.2385/12-4-2023), καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ανωτέρω υποχρέωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.2.β. της εν λόγω κ.υ.α., η υποχρέωση των οικονομικών φορέων ισχύει για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Κ.Δ.), εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στους πιλοτικούς φορείς της παρ. 2.α., οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.1.2024

β. Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι για τις διαδικασίες που εκκινούν μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς της Κ.Δ. οφείλουν να περιλαμβάνουν ρητή πρόβλεψη στα έγγραφα της σύμβασης αναφορικά με την υποχρέωση των οικονομικών φορέων για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.

3. α. Ειδικότερα, με την εγκύκλιό μας με αριθ. 78366 ΕΞ2023/19-5-2023 «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (Α.Δ.Α.: 6ΑΒΡΗ-Ι08), διευκρινίστηκε ότι το χρονικό σημείο εκκίνησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, το οποίο αποτελεί κριτήριο για την υπαγωγή στις περιπτώσεις της παρ. 2 (α) έως (γ) του άρθρου 1 της κ.υ.α. καθορίζεται, κατά περίπτωση, από τις σχετικές διατάξεις ( άρθρα 61 , 120 , 290 και 330 του Ν. 4412/2016 , 109 του Ν. 3978/2011 και 69 του Ν. 4413/2016 κ.λπ.).

β. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται εκ νέου ότι για την υπαγωγή σε μία από τις περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 1 της υπόψη κ.υ.α., πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο χρόνος εκκίνησης των διαδικασιών σύναψης της σύμβασης.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η προσκόμιση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, η σύναψη των οποίων έχει διενεργηθεί από φορείς της Κ.Δ. μετά την 1η.1. τρέχοντος έτους, ως εν προκειμένω, αποτελεί υποχρέωση του οικείου οικονομικού φορέα, η οποία απορρέει όχι μόνο από την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά αποτελεί και συμβατική υποχρέωσή του.

Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Διευθύντρια
Ειρήνη Κλουκινιώτου

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: