Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1133554 ΕΞ2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Θέμα:

Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2017 της Ειδικής Επιτροπής CARIFORUM - ΕΕ για την Τελωνειακή Συνεργασία και τη Διευκόλυνση των Εμπορικών Συναλλαγών της 7ης Ιουλίου 2017, σχετικά με παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο πρωτόκολλο Ι της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της Δομηνικανής Δημοκρατίας όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. 50010408/841/10.03.2009 ΔΥΟΟ (Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ ΕΚ και των κρατών CARIFORUM).

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη απόφαση, σχετικά με παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο πρωτόκολλο Ι της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών CARIFORUM και της ΕΕ, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της Δομηνικανής Δημοκρατίας για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Η κοινοποιούμενη απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τεύχος L 208/11.08.2017.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα σημεία της κοινοποιούμενης απόφασης:

• Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του πρωτοκόλλου καταγωγής της ΣΟΕΣ CARIFORUM-ΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 αυτού, ανδρικά ή παιδικά παντελόνια του κωδικού ΕΣ ex. 6203.42 (κωδικός ΣΟ 6203 42 31), τα οποία παράγονται από μη καταγόμενο ύφασμα των κωδικών ΕΣ 5209.42 και 5513.19 (κωδικοί ΣΟ 5209 42 00 και 5513 19 00) και κόβονται στη Δομηνικανή Δημοκρατία, ράβονται εκτός εδάφους των κρατών CARIFORUM και στη συνέχεια πλένονται, σιδερώνονται ή πρεσάρονται, υποβάλλονται σε επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών και λογοτύπων και συσκευάζονται στη Δομηνικανή Δημοκρατία, θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Δομηνικανής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 2 έως 5 της κοινοποιούμενης απόφασης.

• Η οριζόμενη παρέκκλιση ισχύει για ένα έτος για τα προϊόντα και τις ποσότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα της κοινοποιούμενης απόφασης και έχουν δηλωθεί ότι τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ από τη Δομηνικανή Δημοκρατία το χρονικό διάστημα από τις 7 Ιουλίου 2017 έως τις 6 Ιουλίου 2018.

• Η διαχείριση των ποσοτήτων του Παραρτήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 54 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 (UCC-IA).

• Στη θέση 7 των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 που εκδίδονται βάσει της κοινοποιούμενης απόφασης αναγράφεται μια από τις ακόλουθες ενδείξεις : "Derogation - Decision No 1/2017 of the CARIFORUM EU Special Committee on Customs Cooperation and Trade facilitation of 7 July 2017", Derogation - Decision no 1/2017 du Comite special de cooperation douaniere et de facilitation des echanges CARIFORUM-UE du 7 juillet 2017", ή " Excepcion - Decision no 1/2017 del Comite Especial CARIFORUM-UE de Cooperacion Aduanera y Facilitacion del Comercio del 7 de julio 2017".

Η κοινοποιούμενη απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 7 Ιουλίου 2017.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: