Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Παραρτήματα

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Μαΐου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 100

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4934

Ένταξη των περιοχών ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ - ΛΕΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
`Αρθρο 3 Διαδικασία προσαρμογής
`Αρθρο 4 Ανάθεση των εργασιών προσαρμογής
`Αρθρο 5 Αρχές της διαδικασίας προσαρμογής
`Αρθρο 6 Συλλογή αναγκαίων για τις εγγραφές στοιχείων
`Αρθρο 7 Καταχώριση εγγραπτέων δικαιωμάτων
`Αρθρο 8 Ανάρτηση δεδομένων προσαρμογής
`Αρθρο 9 Αναμόρφωση των αρχείων
`Αρθρο 10 Μετάπτωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
`Αρθρο 11 Στελέχωση των υπηρεσιών του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου και του Υποκαταστήματος Κω
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
`Αρθρο 12 Ηλεκτρονικό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων και Ελληνικού Κτηματολογίου -Προσθήκη άρθρου 3Α στον ν. 2664/1998
`Αρθρο 13 Δικαίωμα ειδικών ή καθολικών διαδόχων δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος να ζητήσουν διόρθωση στοιχείων πρώτης εγγραφής - Προθεσμία καταχώρισης αίτησης στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου -`Ασκηση αίτησης όταν η διόρθωση αφορά σε οριζόντια ιδιοκτησία - Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 8 άρθρου 6 του Ν. 2664/1998
`Αρθρο 14 Προσθήκη περίπτωσης όπου απαιτείται η καταχώριση δικογράφου στο κτηματολογικό φύλλου και προθεσμία αυτής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 του Ν. 2664/1998
`Αρθρο 15 Προσθήκη περίπτωσης όπου απαιτείται η καταχώριση δικογράφου στο κτηματολογικό φύλλο και προθεσμία αυτής - Τροποποίηση άρθρου 12 του Ν. 2664/1998
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
`Αρθρο 16 Ανακατανομή θέσεων ανά κλάδο στην κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» -Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 17 του Ν. 4512/2018
`Αρθρο 17 Τομεάρχες Υποστήριξης Κτηματολογίου -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 18 του Ν. 4821/2021
`Αρθρο 18 Ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων - Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 18 του Ν. 4512/2018
`Αρθρο 19 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στα Κτηματολογικά Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 26 του Ν. 4512/2018
`Αρθρο 20 Ρυθμίσεις σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων γεωτεμαχίων -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19Α Ν. 2664/1998 και παρ. 2 άρθρου 102 του Ν. 4623/2019
`Αρθρο 21 Σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 22 Πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας
`Αρθρο 23 Λύση συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα - Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4356/2015
`Αρθρο 24 Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λύση συμφώνου συμβίωσης με ηλεκτρονικά μέσα - Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 12 του Ν. 4356/2015
`Αρθρο 25 Αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 27 του Ν. 4727/2020
`Αρθρο 26 Κατασκευές κεραιών υπουργείων, πρεσβειών και διπλωματικών αποστολών - Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 29 του Ν. 4635/2019
`Αρθρο 27 Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας -Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 35 του Ν. 4635/2019
`Αρθρο 28 Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε περίπτωση καθυστερημένης επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 του Ν. 4053/2012
`Αρθρο 29 Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης και σύστημα «e-Διέλευσις» - Προσθήκη παρ. 17, 18 και 19 στο άρθρο 151 του Ν. 4727/2020
`Αρθρο 30 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της Βόρειας Εύβοιας και της Σάμου
`Αρθρο 31 Ένταξη στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 10 του Ν. 4918/2022
`Αρθρο 32 Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων - Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 86 του Ν. 4674/2020
`Αρθρο 33 Ρύθμιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης - Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 4 άρθρου 50 του Ν. 4779/2021
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 34 Καταχώριση μεταγραπτέων και εγγραπτέων πράξεων Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου Ικαρίας
`Αρθρο 35 Ευεργέτημα πενίας - Προσθήκη άρθρου 15Α του Ν. 693/1977
`Αρθρο 36 Συμμετοχή των Προϊσταμένων κάθε τμήματος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως εισηγητών - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971
`Αρθρο 37 Αποζημίωση δικαστικού επιμελητή -Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 15 του Ν. 3226/2004
`Αρθρο 38 Μέσος όρος βαθμών των υποψηφίων και κριτήρια επιλογής διδασκόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών -Διόρθωση παροραμάτων - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 και παρ. 4 άρθρου 49 του ν. 4871/2021
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 39 Μεταβατική διάταξη ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή - Τροποποίηση άρθρου 64 του ν. 4809/2021
`Αρθρο 40 Αθλητικά σωματεία που έχουν ιδρυθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών μονάδων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 και παρ. 1 άρθρου 8 του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 41 Διεύρυνση πιστοποιημένων χρηστών Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 41Ι του Ν. 2725/1999
`Αρθρο 42 Παράταση της θητείας της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας
`Αρθρο 43 Μεταβατική κάλυψη λειτουργικών αναγκών του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» -Τροποποίηση άρθρου 137 του ν. 4876/2021
`Αρθρο 44 Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης» στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
`Αρθρο 45 Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων μελετών και έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες στέγασης αθλητικών ομοσπονδιών στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ KAI ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 46 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 47 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 48 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 49 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2022
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: