Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αρ. Φύλλου 97
17 Μαίου 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 2717

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή.

`Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται ως Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος, το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 1406/1983, το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 1968/1991, το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 2172/1993 και το άρθρο 16 παρ. 10 του Ν. 2298/1995, το ακόλουθο σχέδιο νόμου, το οποίο συντάχθηκε από Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω νόμων και συγκροτήθηκε με τις αποφάσεις 44292/26.6.1984, 377/22.1.1992, 5277/17.1.1994, 66616/23.6.1995, 133076/26.11.1996, 150718/22.12.1996 και 98939/6.7.1998 των Υπ. Δικαιοσύνης.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
`Αρθρο 1
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
`Αρθρο 2 Αντικειμενικά όρια
`Αρθρο 3 Έκταση
`Αρθρο 4 Βαθμοί
`Αρθρο 5 Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 6 Καθ΄ ύλην
`Αρθρο 7 Κατά τόπο
`Αρθρο 8 Διατήρηση
`Αρθρο 9 Απαγόρευση παρέκτασης
`Αρθρο 10 Κανονισμός
`Αρθρο 11 Παραπομπή υπόθεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ή ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
`Αρθρο 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
`Αρθρο 13
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΧΗ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
`Αρθρο 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
`Αρθρο 15 Δήλωση
`Αρθρο 16 Αρμοδιότητα - Διαδικασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
`Αρθρο 17 Αίτηση
`Αρθρο 18 Αρμοδιότητα - Διαδικασία
`Αρθρο 19 Απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 20 Αποχή από διαδικαστικές πράξεις
`Αρθρο 21 Αδυναμία συγκρότησης του δικαστηρίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
`Αρθρο 22
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ
`Αρθρο 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 24 Φυσικά πρόσωπα
`Αρθρο 25 Νομικά πρόσωπα - Ενώσεις προσώπων - Ομάδες περιουσίας
`Αρθρο 26 Νομιμοποίηση νόμιμων αντιπροσώπων και εκπροσώπων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 27 Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
`Αρθρο 28 Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων
`Αρθρο 29 Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ.
`Αρθρο 30 Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων
`Αρθρο 31 Λήξη της δικαστικής πληρεξουσιότητας
`Αρθρο 32 Παύση της δικαστικής πληρεξουσιότητας
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 33 Μέριμνα για την πρόοδο της δίκης
`Αρθρο 34 Απουσία του διαδίκου
`Αρθρο 35 Έλεγχος των διαδικαστικών προϋποθέσεων
`Αρθρο 36 Έγγραφη και προφορική διαδικασία
`Αρθρο 37 Δημοσιότητα των συνεδριάσεων
`Αρθρο 38 Μυστικότητα των διασκέψεων
`Αρθρο 39 Αιτιολογία - Δημοσίευση των αποφάσεων
`Αρθρο 40 Ισότητα των διαδίκων
`Αρθρο 41 Δικαίωμα παράστασης και ακρόασης
`Αρθρο 42 Καλόπιστη διεξαγωγή της δίκης
`Αρθρο 43 Ευπρεπής διατύπωση των δικογράφων και των υπομνημάτων
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
`Αρθρο 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
`Αρθρο 45 Απαραίτητα στοιχεία
`Αρθρο 46 Ελλείψεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
`Αρθρο 47 Γενικές διατάξεις
`Αρθρο 48 Όργανα - Παραγγελία
`Αρθρο 49 Προς το Δημόσιο και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ.
`Αρθρο 50 Προς ιδιώτες
`Αρθρο 51 Στην κατοικία
`Αρθρο 52 Στο χώρο εργασίας
`Αρθρο 53 Ειδικές περιπτώσεις
`Αρθρο 54 Σε πρόσωπα γνωστής διεύθυνσης, στην αλλοδαπή
`Αρθρο 55 Θυροκόλληση
`Αρθρο 56 Έκθεση
`Αρθρο 57 Συντέλεση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ
`Αρθρο 58 Διορισμός
`Αρθρο 59 Διάρκεια εξουσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
`Αρθρο 60 Έναρξη - Λήξη - Υπολογισμός
`Αρθρο 61 Διαδρομή - Παράταση - Διακοπή - Αναστολή - Εξέταση τήρησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
`Αρθρο 62
ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
`Αρθρο 63 Προσβαλλόμενες πράξεις και παραλείψεις
`Αρθρο 64 Ενεργητική νομιμοποίηση
`Αρθρο 65 Παθητική νομιμοποίηση
`Αρθρο 66 Προθεσμία
`Αρθρο 67 Διακοπή της προθεσμίας
`Αρθρο 68 Περιεχόμενο του δικογράφου
`Αρθρο 69 Ανασταλτικό αποτέλεσμα
`Αρθρο 70 Απαράδεκτο άσκησης δεύτερης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΓΩΓΗ
`Αρθρο 71 Ενεργητική νομιμοποίηση
`Αρθρο 72 Παθητική νομιμοποίηση
`Αρθρο 73 Περιεχόμενο δικογράφου
`Αρθρο 74 `Ασκηση υπό αίρεση - Επικουρικές βάσεις
`Αρθρο 75 Συνέπειες κατάθεσης και επίδοσης
`Αρθρο 76 Απαράδεκτο άσκησης δεύτερης
`Αρθρο 77 Παρεμπίπτουσα
`Αρθρο 78 Σχέση προς άλλα ένδικα βοηθήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
`Αρθρο 79 Σε περίπτωση προσφυγής
`Αρθρο 80 Σε περίπτωση αγωγής
ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 81 Τα ένδικα μέσα
`Αρθρο 82 Αρμοδιότητα εκδίκασης
`Αρθρο 83 Προσβαλλόμενες αποφάσεις
`Αρθρο 84 Νομιμοποίηση διαδίκων
`Αρθρο 85 Επανάσκηση
`Αρθρο 86 Προθεσμίες
`Αρθρο 87 Δικόγραφα
`Αρθρο 88 Αναστολή εκτέλεσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ
`Αρθρο 89 Δικαίωμα άσκησης
`Αρθρο 90 Προθεσμία
`Αρθρο 91 Απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΦΕΣΗ
`Αρθρο 92 Προσβαλλόμενες αποφάσεις
`Αρθρο 93 Δικαίωμα άσκησης
`Αρθρο 94 Προθεσμία
`Αρθρο 95 Λόγοι
`Αρθρο 96 Μεταβολή του αντικειμένου - Νέοι ισχυρισμοί και αποδείξεις
`Αρθρο 97 Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα
`Αρθρο 98 Απόφαση - Εφαρμοστέο δίκαιο - Μη χειροτέρευση θέσης εκκαλούντος
`Αρθρο 99 Αναστολή εκτέλεσης
`Αρθρο 100 Αντέφεση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
`Αρθρο 101 Προσβαλλόμενες αποφάσεις
`Αρθρο 102 Δικαίωμα άσκησης
`Αρθρο 103 Λόγοι
`Αρθρο 104 Προθεσμία
`Αρθρο 105 Απόφαση και ένδικα μέσα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
`Αρθρο 106 Δικαίωμα άσκησης
`Αρθρο 107 Προθεσμία
`Αρθρο 108 Απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
`Αρθρο 109 Δικαίωμα άσκησης
`Αρθρο 110 Διαδικασία
`Αρθρο 111 Συζήτηση και απόφαση
ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
`Αρθρο 112 Κύρια παρέμβαση
`Αρθρο 113 Πρόσθετη παρέμβαση
`Αρθρο 114 Κοινές διατάξεις
ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΜΟΔΙΚΙΑ
`Αρθρο 115 Δυνητική
`Αρθρο 116 Αναγκαστική
`Αρθρο 117 Προσεπίκληση των αναγκαστικώς ομοδίκων
`Αρθρο 118 Συμμετοχή στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων
`Αρθρο 119 Συνέπειες μη συμμετοχής στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων
`Αρθρο 120 `Ασκηση ένδικων μέσων σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας
`Αρθρο 121 Κοινές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
`Αρθρο 122
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΜΟΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
`Αρθρο 123
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ
`Αρθρο 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ
`Αρθρο 125
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
`Αρθρο 126 `Ασκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων
`Αρθρο 127 Ορισμός διορισμού - Εγγραφή στο πινάκιο
`Αρθρο 128 Επίδοση δικογράφου και κλήσης
`Αρθρο 129 Υποχρεώσεις της Διοίκησης
`Αρθρο 130 Πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας
`Αρθρο 131 Πρόσθετοι λόγοι
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
`Αρθρο 132 Έκθεμα
`Αρθρο 133 Συνεδρίαση
`Αρθρο 134 Συζήτηση
`Αρθρο 135 Μη παράσταση διαδίκου - Αναβολή της συζήτησης
`Αρθρο 136 Διακοπή της παράστασης διαδίκου
`Αρθρο 137 Συνεννόηση με αλλογλώσσους, κωφαλάλους κλπ.
`Αρθρο 138 Υπομνήματα
`Αρθρο 139 Αξιόποινες πράξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
`Αρθρο 140 Διακοπή
`Αρθρο 141 Επανάληψη της δίκης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
`Αρθρο 142 Περιπτώσεις
`Αρθρο 143 Παραίτηση
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 144 Αντικείμενο απόδειξης
`Αρθρο 145 Βάρος απόδειξης
`Αρθρο 146 Αποδεικτικά στοιχεία
`Αρθρο 147 Αποδεικτικά μέσα
`Αρθρο 148 Χρήση και εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
`Αρθρο 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
`Αρθρο 150 Προαπόδειξη
`Αρθρο 151 Συμπληρωματική απόδειξη
`Αρθρο 152 Απόφαση για συμπληρωματική απόδειξη
`Αρθρο 153 Συζήτηση μετά τη διεξαγωγή της απόδειξης
`Αρθρο 154 Συντηρητική απόδειξη
`Αρθρο 155 Αναζήτηση στοιχείων - Εντολή επαναλέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΥΤΟΨΙΑ
`Αρθρο 156 Σκοπός
`Αρθρο 157 Σύμπραξη κατά τη διενέργεια - Κυρώσεις
`Αρθρο 158 Διεξαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
`Αρθρο 159 Σκοπός - Απόφαση - Διορισμός πραγματογνώμονα
`Αρθρο 160 Αποκλεισμός, εξαίρεση, απαλλαγή και αντικατάσταση πραγματογνώμονα
`Αρθρο 161 Καθήκοντα πραγματογνώμονα
`Αρθρο 162 Ορκοδοσία πραγματογνώμονα
`Αρθρο 163 Διεξαγωγή
`Αρθρο 164 Έκθεση
`Αρθρο 165 Δαπάνες - Αμοιβή πραγματογνώμονα
`Αρθρο 166 Κυρώσεις σε βάρος πραγματογνώμονα
`Αρθρο 167 Τεχνικοί σύμβουλοι
`Αρθρο 168 Απλές γνωμοδοτήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΓΓΡΑΦΑ
`Αρθρο 169 Δημόσια και ιδιωτικά
`Αρθρο 170 Τύπος
`Αρθρο 171 Αποδεικτική δύναμη
`Αρθρο 172 Ξενόγλωσσα
`Αρθρο 173 Αντίγραφα
`Αρθρο 174 Επίδειξη
`Αρθρο 175 Απώλεια - Γνησιότητα
`Αρθρο 176 Προσβολή για πλαστότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
`Αρθρο 177
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
`Αρθρο 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
`Αρθρο 179 Εξέταση ενώπιον του δικαστηρίου ή του εισηγητή-δικαστή - Απόφαση
`Αρθρο 180 Πρόταση του διαδίκου
`Αρθρο 181 Κλήση
`Αρθρο 182 Υποχρέωση μαρτυρίας-Κυρώσεις
`Αρθρο 183 Αποκλεισμός-Απαλλαγή
`Αρθρο 184 Διεξαγωγή εξέτασης
`Αρθρο 185 Κατάθεση κατά την προδικασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
`Αρθρο 186
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
`Αρθρο 187 Οριστική και μη οριστική
`Αρθρο 188 Λήψη
`Αρθρο 189 Κατάρτιση, έκδοση και δημοσίευση - Μειοψηφία
`Αρθρο 190 Περιεχόμενο πρωτοτύπου
`Αρθρο 191 Υπογραφή του πρωτοτύπου
`Αρθρο 192 Ανυπόστατη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
`Αρθρο 193
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
`Αρθρο 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
`Αρθρο 195
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 196 Ισχύς έναντι όλων
`Αρθρο 197 Δεδικασμένο
`Αρθρο 198 Υποχρέωση συμμόρφωσης
`Αρθρο 199 Αναγκαστική εκτέλεση
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
`Αρθρο 200 Προϋποθέσεις
`Αρθρο 201 Αρμοδιότητα
`Αρθρο 202 Λόγοι - Αποκλεισμός
`Αρθρο 203 Προδικασία
`Αρθρο 204 Κύρια διαδικασία
`Αρθρο 205 Απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
`Αρθρο 206 Προϋποθέσεις
`Αρθρο 207 Αρμοδιότητα
`Αρθρο 208 Λόγοι - Αποκλεισμός
`Αρθρο 209 Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
`Αρθρο 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 211 Προϋποθέσεις
`Αρθρο 212 Αρμοδιότητα
`Αρθρο 213 Λόγοι - Αποκλεισμός
`Αρθρο 214 Προδικασία - Κύρια διαδικασία - Απόδειξη
`Αρθρο 215 Απόφαση
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΝΑΚΟΠΗ
`Αρθρο 217 Προσβαλλόμενες πράξεις
`Αρθρο 218 Αρμόδιο δικαστήριο
`Αρθρο 219 Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
`Αρθρο 220 Προθεσμία
`Αρθρο 221 `Ασκηση της ανακοπής - Περιεχόμενο του δικογράφου
`Αρθρο 222 Εκδίκαση
`Αρθρο 223 Παρέμβαση
`Αρθρο 224 Εξουσία του δικαστηρίου
`Αρθρο 225 Απόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
`Αρθρο 226
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΣΥΝΑΦΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ
`Αρθρο 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
`Αρθρο 228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
`Αρθρο 229
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
`Αρθρο 230
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
`Αρθρο 231 Υποβολή - Περιεχόμενο του δικογράφου
`Αρθρο 232 Αρμόδιο δικαστήριο
`Αρθρο 233 Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
`Αρθρο 234 Προϋποθέσεις λήψης του μέτρου - Περιορισμοί
`Αρθρο 235 Εκδίκαση
`Αρθρο 236 Εξουσία του δικαστηρίου
`Αρθρο 237 Εκτέλεση της απόφασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ
`Αρθρο 238
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 239
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΧΩΡΟ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 240
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
`Αρθρο 241
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
`Αρθρο 242
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
`Αρθρο 243
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 244
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
`Αρθρο 245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΣΤΑΣΗ
`Αρθρο 246 Προσβαλλόμενες πράξεις
`Αρθρο 247 Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
`Αρθρο 248 Προθεσμία
`Αρθρο 249 Λόγοι
`Αρθρο 250 `Ασκηση
`Αρθρο 251 Περιεχόμενο του δικογράφου
`Αρθρο 252 Διαβίβαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
`Αρθρο 253 Προδικασία
`Αρθρο 254 Κύρια διαδικασία
`Αρθρο 255 Παρέμβαση
`Αρθρο 256 Αντένσταση
`Αρθρο 257 Αποδεικτική διαδικασία
`Αρθρο 258 Παρεμπίπτων έλεγχος
`Αρθρο 259 Εξουσία του δικαστηρίου- Απόφαση
`Αρθρο 260 Γνωστοποίηση των αποφάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
`Αρθρο 261
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΟΜΟΔΙΚΙΑ- ΣΥΝΑΦΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΩΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ
`Αρθρο 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
`Αρθρο 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
`Αρθρο 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
`Αρθρο 265
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
`Αρθρο 266
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
`Αρθρο 268
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΣΤΑΣΗ
`Αρθρο 269 Προσβαλλόμενες πράξεις
`Αρθρο 270 Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
`Αρθρο 271 Προθεσμία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
`Αρθρο 272
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
`Αρθρο 273 Τέλη χαρτοσήμου
`Αρθρο 274 Τέλος δικαστικού ενσήμου
`Αρθρο 275 Καταλογισμός
`Αρθρο 276 Απαλλαγή από την προκαταβολή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
`Αρθρο 277
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΕΣ
`Αρθρο 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
`Αρθρο 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
`Αρθρο 280 Αφετηρία
`Αρθρο 281 Διάρκεια
`Αρθρο 282 Παράταση - Αναστολή - Διακοπή
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 283
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
`Αρθρο 284
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 285

`Αρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει 2 (δύο) μήνες μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: