Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 184

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4504

Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ο., Α.Ο.Α.
`Αρθρο 2 Ελεγκτές Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code)
`Αρθρο 3 Ελεγκτές Α.Ο. - Α.Ο.Α. Πλοίων, Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Λιμένων
`Αρθρο 4 Επιθεωρητές του Π.Δ. 314/2001
`Αρθρο 5 Έλεγχος υπό Ξένη Σημαία Πλοίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της Δ.Σ. SOLAS (ISPS Code)
`Αρθρο 6 Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα (Port State Control Officers)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 314/2001
`Αρθρο 7 Τροποποίηση του Π.Δ. 16/2011
`Αρθρο 8 Τροποποίηση του Π.Δ. 159/2006 (Α΄ 168)
`Αρθρο 9 Τροποποίηση του Π.Δ. 314/2001 (Α΄ 212)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
`Αρθρο 10 Σχολή Επιθεωρητών - Ελεγκτών
`Αρθρο 11 Διατήρηση επάρκειας
`Αρθρο 12 Προσόντα Εκπαιδευτών Επιθεωρητών -Ελεγκτών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
`Αρθρο 16 Θέματα Διεθνούς Σύμβασης για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις
`Αρθρο 17 Τροποποίηση του άρθρου 1 του Π.Δ. 201/2007 (Α΄ 227)
`Αρθρο 18 Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις Κανονισμών
`Αρθρο 19 Τροποποιήσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
`Αρθρο 20 Έκδοση αστυνομικών διατάξεων
`Αρθρο 21 Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης Θέσης Κινδύνου - Ορισμοί
`Αρθρο 22 Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης Θέσης Κινδύνου - Πεδίο Εφαρμογής
`Αρθρο 23 Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης Θέσης Κινδύνου - Αρμόδια Αρχή
`Αρθρο 24 Χρήση P.L.B.
`Αρθρο 25 Κυρώσεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 26 Γενικά
`Αρθρο 27 Τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις
`Αρθρο 28 Τόπος προτίμησης
`Αρθρο 29 Αποσπάσεις - Διαθέσεις
`Αρθρο 30 Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων -Προσφυγές
`Αρθρο 31 Μετατάξεις
`Αρθρο 32 Διαδικασία μετατάξεων
`Αρθρο 33 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού σε θέματα μετατάξεων
`Αρθρο 34 Κριτήρια
`Αρθρο 35 Προσφυγές - Κύρωση Πινάκων
`Αρθρο 36 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 37 Σύστημα Αξιολόγησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 38 Γενικές διατάξεις
`Αρθρο 39 Πειθαρχικά Συμβούλια
`Αρθρο 40 Μέλη Πειθαρχικών Συμβουλίων
`Αρθρο 41 Διαδικασία Παραπομπής
`Αρθρο 42 Σύγκληση Πειθαρχικών Συμβουλίων
`Αρθρο 43 Συνεδρίαση Πειθαρχικών Συμβουλίων
`Αρθρο 44 Αίτηση Εξαίρεσης
`Αρθρο 45 Διεξαγωγή των συνεδριάσεων
`Αρθρο 46 Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων
`Αρθρο 47 Διάσκεψη Πειθαρχικού Συμβουλίου
`Αρθρο 48 Γνωμοδότηση
`Αρθρο 49 Προσφυγή κατά της Γνωμοδότησης
`Αρθρο 50 Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια
`Αρθρο 51 Κανονισμός Πειθαρχίας
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 52 Δομή Δυνάμεων Λ . Σ .- ΕΛ . ΑΚΤ .
`Αρθρο 53 Προγραμματισμός Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 54 Διάρθρωση του Προγραμματισμού Προμηθειών και του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 55 Ενεργοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών
`Αρθρο 56 Συμβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης (FOS)
`Αρθρο 57 Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 58 Επιλογή Στρατιωτικής Ηγεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 59 Αντικατάσταση της συγκρότησης του πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου Ανώτερου Συμβουλίου κρίσεων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του δευτεροβάθμιου Κατώτερου Συμβουλίου κρίσεων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του δευτεροβάθμιου Συμβουλίου κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 60 Εξομοίωση των δοκίμων Λιμενοφυλάκων, Υπαξιωματικών και Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., ως προς τις ρυθμίσεις της μόνιμης διαθεσιμότητας, με τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατέστησαν σωματικώς ανίκανα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής
`Αρθρο 61 Δυνατότητα τοποθέτησης ανώτερων Αξιωματικών στο γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 62 Δυνατότητα ανάκλησης στην ενέργεια μόνο για σοβαρές ασθένειες
`Αρθρο 63 Ρύθμιση θεμάτων Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονομικών
`Αρθρο 64 Τροποποίηση οργανικών θέσεων
`Αρθρο 65 Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό
`Αρθρο 66 Πειθαρχική Δίωξη στελεχών Μ.Υ.Α./ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 67 Δελτία Ταυτότητας Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 68 Αποστρατευτικός Βαθμός Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 69 Παροχή Υπηρεσιών Υγείας από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 70 Ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής
`Αρθρο 71 Λιμεναρχείο Αγίου Όρους
`Αρθρο 72 Κατάταξη Λιμενικών Τμημάτων
`Αρθρο 73 Εκπροσώπηση Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 74 Θέματα Λιμενικής Αστυνομίας
`Αρθρο 75 Τροποποιήσεις του Ν . 4058/2012
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2932/2001
`Αρθρο 76 Προγραμματικές Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας
`Αρθρο 77 Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου ένατου του Ν. 2932/2001
`Αρθρο 78 Προστασία των εργαζομένων σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 79 Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
`Αρθρο 80 Υγειονομική Υποστήριξη του Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
`Αρθρο 81 Ωρομίσθιο προσωπικό Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και Δ.Σ.Ε.Ν.
`Αρθρο 82 Τροποποιήσεις του Π . Δ . 749/1977
`Αρθρο 83 Έλεγχος Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
`Αρθρο 84 Τροποποίηση του Ν. 2935/2001
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 85 Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων
`Αρθρο 86 Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων
`Αρθρο 87 Συμμετοχή Λιμενικών Ταμείων στην Ε.ΛΙΜ.Ε. και σε Διεθνείς Ενώσεις Λιμένων
`Αρθρο 88 Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε χώρους Χ.Ζ.Λ.
`Αρθρο 89 Χρήση έκτασης Ο . Λ . ΠΑ . Α . Ε .
`Αρθρο 90 Βεβαίωση και είσπραξη τελών από το προσωπικό των Λιμενικών ή Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων
`Αρθρο 91 Συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα (Ν. 2971/2001)
`Αρθρο 92 Στελέχωση Πλοηγικών Σταθμών
`Αρθρο 93 Αδειοδότηση έργων σε περιοχές Ο.Τ.Α.
`Αρθρο 94 Τροποποιήσεις του Ν . 4256/2014
`Αρθρο 95 Συμμετοχή στην Ε.Σ.Α.Λ. εκπροσώπου της Π.Ε.Π.Ε.Ν.
`Αρθρο 96 Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων
`Αρθρο 97 Τροποποίηση του άρθρου 24 του Ν. 2971/2001
`Αρθρο 98 Σύσταση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων με αρμοδιότητα στους υπαλλήλους όλων των Λιμενικών Ταμείων εποπτείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
`Αρθρο 99 Ενεργοποίηση Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών
`Αρθρο 100 Χρήση Τερματικού Αποδοχής Καρτών Πληρωμών και Μέσων Πληρωμής με Κάρτα (P.O.S.) και πληρωμής με μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών
`Αρθρο 101 Τροποποιήσεις του Ν. 3142/1955, περί Πλοηγικής Υπηρεσίας
`Αρθρο 102 Τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του Ν. 2932/2001 (Α΄ 145)
`Αρθρο 103 Ναύδετα
`Αρθρο 104 Σύσταση Συμβουλίων Χρηστών Λιμένων
`Αρθρο 105 Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
`Αρθρο 106 Μετασχηματισμός του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
`Αρθρο 107 Κατάργηση της παράτασης ισχύος πιστοποιητικών
`Αρθρο 108 Προϋποθέσεις μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων
`Αρθρο 109 Αναβάθμιση της ποιότητας των εξουσιοδοτημένων οργανισμών (Νηογνωμόνων)
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 110 Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
`Αρθρο 111 Ρύθμιση θεμάτων Οίκου Ναύτου
`Αρθρο 112 Ρύθμιση Θεμάτων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 113 Ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
`Αρθρο 114 Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
`Αρθρο 115 Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού
`Αρθρο 116 Ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας πετρέλευσης
`Αρθρο 117 Διά βίου μάθηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 118 Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)
`Αρθρο 119 Θέματα Ν . Α . Τ .
`Αρθρο 120 Αντικατάσταση στο άρθρο 126 του Κ.Δ.Ν.Δ.
`Αρθρο 121 Πλωτά ανυψωτικά συστήματα φύλαξης σκαφών
`Αρθρο 122 Συμμετοχή Ο.Ν.Π.Ε. στα Δ.Σ. των Λιμενικών και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων
`Αρθρο 123 Τροποποίηση του Ν . 3079/2002
`Αρθρο 124 Σύσταση Συμβουλίου Επιβατικών Μεταφορών Νήσων
`Αρθρο 125 Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3622/2007
`Αρθρο 126 Ανάπτυξη σχεδίων ασφάλειας λιμένων από την Αρχή Ασφάλειας Λιμένα
`Αρθρο 127 Τροποποίηση της παρ. 2Β του άρθρου 18 του π.δ. 28/28.7.1931
`Αρθρο 128 Θέματα ασφαλείας και πρόληψης ρύπανσης των ελληνικών πλοίων
`Αρθρο 129 Ρυθμίσεις θεμάτων κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχου ελληνικών πλοίων
`Αρθρο 130 Αντικατάσταση της παρ. 1.β του άρθρου 28 του Ν. 4150/2013
`Αρθρο 131 Χρήση συστημάτων καταγραφής ήχου και εικόνας από Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 132 Προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 133
`Αρθρο 134
`Αρθρο 135
`Αρθρο 136 Τροποποιήσεις των άρθρων 3 και 13 του Ν. 4256/2014
`Αρθρο 137 Ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ Π.-Μ. Μακεδονίας και Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Οινουσσών
`Αρθρο 138 Ρυθμίσεις περί προστασίας προσώπων ΑμεΑ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
`Αρθρο 139 Ρυθμίσεις περί προστασίας εργαζομένων στο ναυτιλιακό τομέα
`Αρθρο 140 Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
`Αρθρο 141 Ρυθμίσεις περί αλιευτικών σκαφών
`Αρθρο 142 Τροποποίηση του άρθρου τρίτου του Ν. 4470/2017
`Αρθρο 143 Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
`Αρθρο 144 Συμμετοχή εκπροσώπων των ναυτεργατικών ενώσεων ή σωματείων της Π.Ν.Ο. σε επιθεωρήσεις που διενεργούνται επί πλοίων για την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων
`Αρθρο 145 Επίδομα σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν.
`Αρθρο 146 Αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)
`Αρθρο 147 Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.)
`Αρθρο 148 Αναμόρφωση λειτουργίας Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 149 Επίσπευση διαδικασιών διορισμού και πρόσληψης διοριστέων
`Αρθρο 150
ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 151 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: