Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 4464

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4713

1η Τροποποίηση της απόφασης Ορισμού του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του N. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον N. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕΙ-156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του N. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», (Α΄ 265) και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 7ε και 10, το άρθρο 47 και το άρθρο 57, όπως ισχύει.

3. Τον N. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85) και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και το άρθρο 123, παρ. 6 και 7.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου, και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτού.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και συγκεκριμένα το άρθρο 27 και το Παράρτημα IV.

8. Το υπό στοιχεία απόφασης C(2014) 3542 final/23-5-2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».

9. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ υπό στοιχεία C (2014) 10175 final/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (κωδ. CCI: 2014GR16M2OP011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β΄ 716) με την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.

11. Το άρθρο 3 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) για τη σύσταση και συγκρότηση των περιφερειών.

12. Το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) σχετικά με τις αρμοδιότητες των περιφερειών.

13. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/18-12-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β΄ 5968)».

14. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014» (Β΄ 2784).

15. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα τη Διαδικασία Δν_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα.

16. Την υπό στοιχεία 97724/ΕΥΘΥ 750/19.9.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών λειτουργικών δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων/καθηκόντων που αναλαμβάνει για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020» (Α΄ 4566).

17. Την από 13-11-2018 απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 με την οποία εγκρίθηκε η Εξειδίκευση Εφαρμογής Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.

18. Την υπ΄ αρ. 4913/4-12-2018 επιστολή - πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης προς τον ΕΦΕΠΑΕ «Εκχώρηση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 στον ΕΦΕΠΑΕ, ως Ενδιάμεσο Φορέα Κ.Ε.».

19. Την υπ΄ αρ. 296/8-2-2019 επιστολή του ΕΦΕΠΑΕ «Υποβολή Στοιχείων για την Αξιολόγηση της επάρκειας και ικανότητας του ΕΦΕΠΑΕ για τον ορισμό του ως Ενδιάμεσου Φορέα Δράσεων κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020» (υπ΄ αρ. 762/12-2-2019 της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης).

20. Την θετική αξιολόγηση του ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα Κρατικών Ενισχύσεων από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4314/2014, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό Φύλλο Αξιολόγησης.

21. Την υπ΄ αρ. 1022/27-2-2019 επιστολή του Περιφερειάρχη Κρήτης προς τον ΓΓ ΔΕ και ΕΣΠΑ «Σύμφωνη γνώμη για τον ορισμό του ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ για την διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020».

22. Την υπ΄ αρ. 29191/12-3-2019 σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα ΔΕ και ΕΣΠΑ.

23. Την υπ΄ αρ. 1284/13-3-2019 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης μετά τη θετική αξιολόγηση του ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα, Κρατικών Ενισχύσεων.

24. Την υπ΄ αρ. 1290/13-3-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Ορισμός του ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014- 2020 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» (Β΄ 1048).

25. Την υπ΄αρ. 101814/29-9-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΚΡΗΤΗ 2014-2020"».

26. Την υπ΄ αρ. 4703/2-10-2020 απόφαση Έγκρισης -μέσω Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης του Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1290/1290/13-3-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Ορισμός του ΕΦΕ­ΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020» (Β΄ 1048) ως προς τους Πίνακες των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 2 Οκτωβρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: