Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 536
6 Απριλίου 2011

Αριθμ . ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.16/3/οικ.7055

Πιστοποίηση ΚΕΠ ως υπηρεσίας μιας στάσης για τη σύσταση ομόρρυθμων και ετερορρύθμων εταιρειών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137/Α΄).

Β. του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (247/Α΄).

Γ. του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (50/Α΄).

Δ. το άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (102 Α΄).

Ε. της παρ. 2δ του άρθρου 4 του Ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» (90 /Α΄).

ΣΤ. του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» (141/ Α΄).

Ζ. του ΝΔ 356/1974 «Περί κώδικος εισπράξεων δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ)» (90/Α΄).

Η. του ΠΔ 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (185 Α).

Θ. του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (98/Α΄).

Ι. του ΠΔ 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (154/Α΄).

ΙΑ. της υπ΄ αρ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)- Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ» (1561/Β΄).

ΙΒ. της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. 383/18.1.2010 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (29/Β΄ και διόρθωση σφάλματος 60/Β΄).

ΙΓ. Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αρ. 46498/13.10.2010 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Κωνσταντίνου Ρόβλια» (1642/Β΄).

ΙΔ. Του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (214/Α΄).

ΙΕ. της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ275/30.9.2010 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη» (1595 Β΄).

2. Το με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ8/124/21-12-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) δύνανται να λειτουργούν ως Υπηρεσία Μιας Στάσης, για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), που δεν απαιτούν συμβολαιογραφικό έγγραφο, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α΄), εφόσον λάβουν πιστοποίηση υπηρεσιών μιας στάσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω.

Αρθρο 2
Φορέας πιστοποίησης

Φορέας πιστοποίησης των ΚΕΠ, ως υπηρεσιών μίας στάσης, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η σχετική απόφαση πιστοποίησης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Δια-κυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ και της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής.

Ο φορέας πιστοποίησης των ΚΕΠ διατηρεί ηλεκτρονικό Μητρώο όπου καταχωρούνται τα πιστοποιημένα ΚΕΠ, καθώς και κάθε στοιχείο για τη λειτουργία τους που κρίνεται απαραίτητο. Στο μητρώο έχει πρόσβαση το Εποπτικό Συμβούλιο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.)

Αρθρο 3
Διαδικασία πιστοποίησης

1) Κατόπιν ανακοίνωσης - πρόσκλησης του φορέα πιστοποίησης ο Προϊστάμενος του προς πιστοποίηση ΚΕΠ υποβάλλει προς τον φορέα πιστοποίησης αίτηση πιστοποίησης, η οποία συνοδεύεται από:

α. δήλωση ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσης,

β. κάτοψη του ειδικά διαμορφωμένου χώρου και

γ. αντίγραφο του πιστοποιητικού εκπαίδευσης υπαλλήλων. Φορέας εκπαίδευσης μπορεί να είναι το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλος αρμόδιος προς τούτο φορέας.

2) Ο φορέας πιστοποίησης, πριν από την έκδοση απόφασης πιστοποίησης, προβαίνει σε έλεγχο πληρότητας των προσκομισθέντων σύμφωνα με την παράγραφο 1 εγγράφων, ενώ δύναται να προβεί και σε αυτοψία του ΚΕΠ καθώς και σε επιτόπιο έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 4 της παρούσης.

3) Εφόσον από τον έλεγχο προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσης, εκδίδεται από το φορέα πιστοποίησης απόφαση με την οποία:

α. πιστοποιείται το ΚΕΠ ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για την σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής).

β. ορίζεται ο προϊστάμενος του πιστοποιημένου ΚΕΠ ως υπεύθυνος διαχείρισης του ΚΕΠ, ως υπηρεσίας μιας στάσης για τη σύσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και καθορίζονται οι υποχρεώσεις του.

4) Ο φορέας πιστοποίησης δύναται να απορρίψει το αίτημα χορήγησης πιστοποίησης, ακόμη κι αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 4 της παρούσης, εφόσον, κρίνει ότι με βάση:

α. Τον αριθμό των πιστοποιημένων ΚΕΠ,

β. Τη χωρική διασπορά των πιστοποιημένων ΚΕΠ, υπάρχουν ήδη επαρκή στον αριθμό πιστοποιημένα ΚΕΠ στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Η απόφαση αυτή του φορέα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Το ΚΕΠ, η αίτηση του οποίου απερρίφθη για τους λόγους της παρούσας παραγράφου δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση μετά από σχετική ανακοίνωση του φορέα πιστοποίησης.

Αρθρο 4
Προϋποθέσεις πιστοποίησης

Τα ΚΕΠ, που πιστοποιούνται ως υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής) οφείλουν να τηρούν κατ΄ ελάχιστο τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Ως προς τη διαμόρφωση του χώρου:

Κατάλληλο χώρο, διαμορφωμένο ειδικά για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών.

2) Ως προς τον εξοπλισμό τους:

i) Μία θέση εργασίας πλήρως εξοπλισμένη (δηλ. εφαρμογές γραφείου, πλοήγησης στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνώστη καρτών για ψηφιακές υπογραφές, τηλέφωνο, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, σαρωτή, εκτυπωτή).

ii) Διακριτό τηλεφωνικό νούμερο αποκλειστικά για τις υπηρεσίες σύστασης ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών (κάθε μορφής).

3) Ως προς το προσωπικό και την εκπαίδευση αυτού:

Δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι να έχουν πιστοποιημένα καταρτιστεί τουλάχιστον για τα παρακάτω θέματα:

i. χρήση ψηφιακών υπογραφών

ii. επαλήθευση γνησιότητας ηλεκτρονικών εγγράφων

iii. Χρήση συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη σύσταση ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών (κάθε

μορφής) και ειδικότερα στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

iv. γνώση των αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν τη σύσταση ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών (κάθε μορφής).

Για τα θέματα των περιπτώσεων iii και iv το Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.Μ.Η., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 3419/2005 (297Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 3853/2010 (90Α΄) μπορεί να παρέχει υλικό για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των χρηστών και γνωμοδοτεί σχετικά κατόπιν ερωτήματος του Φορέα Πιστοποίησης ή του Φορέα Εκπαίδευσης.

4) Ως προς τη σήμανση:

Σήμανση με το λογότυπο του Επιχειρηματικού ΚΕΠ τόσο εξωτερικά του κτιρίου όσο και στο εσωτερικό του.

5) Ως προς την ηλεκτρονική υποδομή:

i) Τήρηση των προϋποθέσεων της απόφασης αριθμ. Φ.19. 7/14/380 (ΦΕΚ 1561/Β΄/2010.

ii) Οι υπάλληλοι να διαθέτουν:

- ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής όπως αναλυτικά καθορίζεται στο άρθρο 5 της απόφασης αριθμ. Φ.19. 7/14/380 (Β΄ 1561/ 2010)

- πρόσβαση στο εξοπλισμό της περίπτωσης i της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

- εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα που απαιτούνται για το χειρισμό των θεμάτων σύστασης ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών (κάθε μορφής).

iii) Η πρόσβαση στο ΓΕΜΗ να παρέχεται στους υπαλλήλους των ΚΕΠ μέσω του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ

6) Ως προς τον τρόπο πληρωμής:

i) Το πιστοποιημένο ΚΕΠ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τους τρόπους πληρωμής και για το ακριβές ποσό πληρωμής, όπως ορίζεται στην απόφαση με την οποία θεσπίζεται το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας.

ii) Παραλαμβάνει το σχετικό αποδεικτικό καταβολής του ποσού και βεβαιώνει την καταβολή στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

7) Ως προς τα έντυπα που διατίθενται:

μη δεσμευτικά υποδείγματα:

i) υπεύθυνων δηλώσεων και

ii) προτυποποιημένων καταστατικών σύστασης ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών (κάθε μορφής), εφόσον αυτά διατίθενται από το διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 3853/2010.

Αρθρο 5
Έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων Πιστοποίησης

1. Ο Προϊστάμενος του Πιστοποιημένου ΚΕΠ, ως υπεύθυνος διαχείρισης, υποχρεούται για την τήρηση των προϋποθέσεων πιστοποίησης και για την επικοινωνία με τον φορέα πιστοποίησης για θέματα λειτουργίας των ΚΕΠ ως υπηρεσίας μιας στάσης.

2. Ο φορέας Πιστοποίησης μπορεί να διενεργεί επιθεωρήσεις, ανασκοπήσεις και να ζητά στοιχεία με κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε να εξετάζεται η συνεχής συμμόρφωση των πιστοποιημένων ΚΕΠ ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης για παροχή υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών (κάθε μορφής).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το πιστοποιημένο ΚΕΠ έχει χρονική περίοδο ένα (1) μήνα από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί έγγραφο καταγραφής των ελλείψεών του να συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, ενημερώνοντας σχετικά τον φορέα πιστοποίησης, διαφορετικά η σχετική πιστοποίηση ανακαλείται από τον φορέα πιστοποίησης.

3. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 2, στοιχεία παρέχει και το Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.Μ.Η. Στην περίπτωση αυτή ο Φορέας Πιστοποίησης κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ενεργειών του στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: