Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 51
12 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4055

Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Αρθρο 1 Νομικά πρόσωπα
Αρθρο 2 Τόκος επιδικίας
Αρθρο 3 Διαζύγιο
Αρθρο 4 Διαθήκη
Αρθρο 5 Κληρονομητήριο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Αρθρο 6 Καθ΄ ύλην αρμοδιότητα των Μονομελών Πρωτοδικείων -Εξαίρεση δικαστών - Ευεργέτημα πενίας
Αρθρο 7 Δικαστική μεσολάβηση
Αρθρο 8 Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών -Αναβολή συζήτησης λόγω απεργίας, αποχής
Αρθρο 9 Διαδικασία στα Πολυμελή Πρωτοδικεία
Αρθρο 10 Πρακτικό μεσολάβησης - Εκτελεστός τίτλος εγγραφής υποθήκης
Αρθρο 11 Ηλεκτρονική έκδοση αποφάσεων
Αρθρο 12 Ερημοδικία στις μικροδιαφορές - Παράβολο ενδίκων μέσων - Προσδιορισμός δικασίμου στον `Αρειο Πάγο - Παραπομπή σε Τμήμα
Αρθρο 13 Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής
Αρθρο 14 Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής
Αρθρο 15 Ειδικές διαδικασίες - Συζήτηση
Αρθρο 16 Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή διαταγή
Αρθρο 17 Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας
Αρθρο 18 Κήρυξη αλλοδαπού τίτλου εκτελεστού στην Ελλάδα
Αρθρο 19 Αναγκαστική εκτέλεση
Αρθρο 20 Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας βάσει ειδικών νόμων
Αρθρο 21 Δικαστικό Ένσημο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Αρθρο 22 Τροποποίηση διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Αρθρο 23 Ρυθμίσεις για τη δικαστική απέλαση
Αρθρο 24 Τροποποίηση των άρθρων 110, 111, 198, 308, 314, 331, 381, 407 Π.Κ.
Αρθρο 25 Αναπροσαρμογή ποσών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αρθρο 26 Ρυθμίσεις για την εξαίρεση των δικαστικών προσώπων
Αρθρο 27 Ρυθμίσεις για την ποινική δίωξη
Αρθρο 28 Ρυθμίσεις για την έγκληση
Αρθρο 29 Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων
Αρθρο 30 Ρυθμίσεις για την προανάκριση και την ανάκριση
Αρθρο 31 Τροποποίηση των περί προσωρινής κράτησης διατάξεων
Αρθρο 32 Ρυθμίσεις για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον των συμβουλίων
Αρθρο 33 Τροποποιήσεις στα άρθρα 142 Α, 273, 322, 340, 349, 408, 474, 486, 489, 490 Κ.Π.Δ.
Αρθρο 34 Τροποποίηση των άρθρων 409 και 410 Κ.Π.Δ.
Αρθρο 35 Τροποποίηση του άρθρου 551 Κ.Π.Δ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΚΟΔΟΣΙΑ
Αρθρο 36 Τροποποίηση του Ν. 3213/2003 για το πόθεν έσχες
Αρθρο 37 Τροποποίηση του Π.Δ. 106/2007, της υγειονομικής διάταξης Α5/3010/1985 και των νόμων 4022/2011 και 2696/1999
Αρθρο 38 Πταισματικές παραβάσεις
Αρθρο 39 Όρκος στην ποινική δίκη
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3900/2010
Αρθρο 40 Πρότυπη δίκη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 18/1989
Αρθρο 41 Συνοπτική έκθεση δικογράφου και ηλεκτρονική διεύθυνση
Αρθρο 42 Ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση δικογράφου
Αρθρο 43 Συνέπειες μη αποστολής φακέλου
Αρθρο 44 Πληρεξουσιότητα
Αρθρο 45 Διαδικασία σε Συμβούλιο για την αποδοχή ενδίκων βοηθημάτων και μέσων
Αρθρο 46 Δικαστική δαπάνη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αρθρο 47 Αρμοδιότητα
Αρθρο 48 Συνοπτική έκθεση δικογράφου και ηλεκτρονική διεύθυνση
Αρθρο 49 Ηλεκτρονική κατάθεση, κοινοποίηση και θυροκόλληση δικογράφου
Αρθρο 50 Δικαστικός συμβιβασμός
Αρθρο 51 Διαδικασία σε Συμβούλιο
Αρθρο 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ
Αρθρο 53 Δικαιούμενοι στην άσκηση αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση
Αρθρο 54 Αρμόδιο δικαστήριο
Αρθρο 55 Αίτηση
Αρθρο 56 Διαδικασία
Αρθρο 57 Κριτήρια για τη διαπίστωση και την επιδίκαση δίκαιης ικανοποίησης
Αρθρο 58 Εκτέλεση της απόφασης
Αρθρο 59 Αίτηση επιτάχυνσης
Αρθρο 60 Αίτηση επιτάχυνσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Αρθρο 61 Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 62 Αίτηση προτίμησης από τον Υπουργό
Αρθρο 63 Τροποποίηση του Ν . 3886/2010
Αρθρο 64 Διαφορές που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του Ν. 3894/2010
Αρθρο 65Αποδοχή αποφάσεων από τη διάδικο αρχή
Αρθρο 66 Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Αρθρο 67 Τροποποίηση του Ν . 3068/2002
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αρθρο 68
Αρθρο 69
Αρθρο 70
Αρθρο 71
Αρθρο 72
Αρθρο 73
Αρθρο 74
Αρθρο 75
Αρθρο 76
Αρθρο 77
Αρθρο 78
Αρθρο 79
Αρθρο 80
Αρθρο 81
Αρθρο 82
Αρθρο 83
Αρθρο 84
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 1756/1988 (Α΄ 35), ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Αρθρο 85 Συγκρότηση Εφετείου
Αρθρο 86 Κανονισμοί
Αρθρο 87 Κλήρωση συνθέσεων
Αρθρο 88 Όριο ηλικίας - Κωλύματα διορισμού
Αρθρο 89 `Αδεια τοκετού και ανατροφής παιδιού
Αρθρο 90 Μισθός - Θέματα δικαστικών διακοπών
Αρθρο 91 Αναρρωτική άδεια
Αρθρο 92 Εκπαιδευτική άδεια
Αρθρο 93 Προαγωγές
Αρθρο 94 Μεταθέσεις - Αποσπάσεις
Αρθρο 95 Αργία
Αρθρο 96 Θέση εκτός υπηρεσίας
Αρθρο 97 Προαγωγή διοικητικών δικαστών στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Αρθρο 98 Παρατηρητές - Προσφυγή σε ολομέλεια
Αρθρο 99 Τροποποίηση των άρθρων 77 και 78 του Ν. 1756/1988
Αρθρο 100 Τροποποίηση του άρθρου 79 του Ν . 1756/1988
Αρθρο 101 Επιθεώρηση
Αρθρο 102 Περιφέρειες επιθεώρησης
Αρθρο 103 Κλίμακα αξιολόγησης - Επιθεώρηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Αρθρο 104 Κλήρωση Συμβουλίου Επιθεώρησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Αρθρο 105 Τροποποίηση των άρθρων 84 και 85 του Ν. 1756/1988
Αρθρο 106 Πειθαρχικά παραπτώματα
Αρθρο 107 Πειθαρχικά Συμβούλια
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 108 Τροποποίηση του ν.δ. 1017/1971, των νόμων 2318/1995, 3689/2008 και συμπλήρωση του ν.δ. 811/1971
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 109 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 110 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 111 Ρυθμίσεις για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αρθρο 112 Ρυθμίσεις επι μέρους θεμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αρθρο 113 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: