Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 1989

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1006352

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ. 1009

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας από διανοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση και διαδικασία διαπίστωσης αυτής.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του N.Δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α΄ 214) όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 2 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α2).

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ή τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, για την απόδειξη του ποσοστού αυτής, απαιτείται απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Π.Δ. 611/1977. Με την απόφαση αυτή θα διαπιστώνεται και βεβαιώνεται το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά, αν πρόκειται για νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

2. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος πρόσωπο που τον βαρύνει, λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή παρουσιάζει αναπηρία 67% και πάνω, από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, αντί της απόφασης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο δικαιούχος μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι αυτός ή το πρόσωπο που τον βαρύνει συνταξιοδοτείται λόγω αναπηρίας από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, το ποσοστό αυτής, ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.

3. Τα πιο πάνω δικαιολογητικά υποβάλλοντα από το δικαιούχο μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, του οικείου οικονομικό έτους.

Όταν προβλέπεται ότι η αναπηρία θα διαρκέσει ολόκληρη τη ζωή του φυσικού προσώπου, τα παραπάνω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων μόνο μία φορά.

Αν η αναπηρία είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας πρέπει να υποβάλλονται νέα δικαιολογητικά, μετά τη λήξη της περιόδου διάρκεια της.

4. Για την έκδοση της απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής πρέπει να υποβάλλεται σχετική αίτηση στη Διεύθυνση ή στο Τμήμα Υγιεινής της περιφέρειας που έχει την κατοικία του ο ανάπηρος ή το ανάπηρο πρόσωπο που βαρύνει το φορολογούμενο.

Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται έκθεση το αγροτικού ιατρού ή ιατρού του υγειονομικού σταθμού ή νοσηλευτικού ιδρύματος ή άλλου ιατρού που παρακολουθεί τον ανάπηρο, στην ι ποία να περιγράφεται με λεπτομέρεια η φύση της πάθησης ή βλάβης την οποία φέρει ο ίδιο ή το προστατευόμενο ανάπηρο μέλος της οικογένειάς του.

5. Οι Υγειονομικές Επιτροπές δικαιούνται, για υποβοήθηση του έργου τους, να ζητούν από τους εξεταζόμενους ή από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια ή από ιδιωτικές κλινικές ή άλλες Αρχές, κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για τη διαμόρφωση κρίσης, ως και να παραγγέλλουν την ενέργεια κάθε είδους κλινικής ή εργαστηριακής εξέτασης και να υποβάλλουν σε παρατήρηση αυτόν που εξετάζουν, για χρονικό διάστημα που αυτές καθορίζουν. Αν αυτός που πρόκειται να εξετασθεί, για να διαπιστωθεί η αναπηρία του, δεν μπορεί να προσέλθει ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής για να εξεταστεί, παραγγέλλεται από αυτή, για εξακρίβωση αυτού του λόγου, η εξέταση του από ένα μέλος της, εφόσον είναι ευχερής η αυθημερόν μετάβαση και επιστροφή του ιατρού, διαφορετικά η εξέταση αυτή αναθέτεται σε άλλον ιατρό δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Η Νομική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει σε αυτό τον ιατρό την εξακρίβωση του λόγου, εξαιτίας του οποίου αδυνατεί να προσέλθει ενώπιον αυτής ο υπό εξέταση. Ταυτόχρονα μπορεί να αναθέσει στον ίδιο ιατρό την εξέταση του ενδιαφερόμενου, αναφορικά με τη φύση και την έκταση της πάθησης ή της σωματικής βλάβης αυτού. Ο ιατρός αυτός υποβάλλει τη γνωμάτευση του στην Υγειονομική Επιτροπή, η οποία, συνεκτιμώντας και τη γνωμάτευση αυτή, αποφαίνεται οριστικά σχετικά με την αναπηρία του ή για την ανάγκη νέας εξέτασης αυτού.

6. Κατά των οικείων αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών, που εδρεύουν σε κάθε Νομό, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για άσκηση προσφυγής από τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο απαιτείται έγγραφη γνώμη του αρμόδιου Επιθεωρητή Οικονομικών Εφοριών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιθεωρητή αυτού, η σχετική γνώμη διατυπώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον προϊστάμενο οικείας Επιθεώρησης Οικονομικών Εφοριών.

7. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της Ε. 16540 από 6 Δεκεμβρίου 1984 (ΦΕΚ Β' 886) απόφασής μας.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: