Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Π.Κ. 7/8-4-2021

Συλλογική σύμβαση εργασίας όρων αμοιβής και εργασίας ηθοποιών Σ.Ε.Η. - εθνικού θεάτρου.

Στην Αθήνα σήμερα την 31/03/2021, μεταξύ των συμβαλλομένων:

Αφ΄ ενός του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», που ιδρύθηκε με το Ν. 2273/1994 όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 52 του Ν. 4415/2016 , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κων/νου αριθ. 22-24 (ΑΦΜ: 090025586) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου (Δ.Σ) κο Βασίλειο Πουλαντζά και Της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Εθνικού Θεάτρου Έρις Κύργια, καλουμένου εφεξής το «Εθνικό Θέατρο» και

Αφ΄ ετέρου, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (Σ.Ε.Η ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος 33, με Α.Φ.Μ. 090068709 (Δ΄ ΔΟΥ) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου, κ. Σπύρο Μπιμπίλα και Του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. κ. `Αρη Λάσκου, ειδικά και νόμιμα εξουσιοδοτημένων από το Δ.Σ. του Σ.Ε.Η., καλουμένου εφεξής το «Σ.Ε.Η».

συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα σχετικά με τους όρους εργασίας των ηθοποιών που απασχολούνται στο Εθνικό Θέατρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Ηθοποιός είναι ο καλλιτέχνης που συμμετέχει στην παράσταση και ερμηνεύει τον οιονδήποτε ρόλο, έστω και βουβό. Ειδικότερα ο ρόλος προκύπτει είτε από τα δραματικά πρόσωπα του έργου (dramatis personae) είτε από τη σκηνοθετική δραματουργική επεξεργασία. Κομπάρσος είναι το πρόσωπο που, ενώ δεν έχει λάβει καλλιτεχνική εκπαίδευση, δεν εκφράζεται με λόγο και δεν προβλέπεται ρητά από το κείμενο του έργου, μετέχει στην παράσταση.

2. Η παρούσα Σ.Σ.Ε. καλύπτει όλους τους ηθοποιούς που εργάζονται στο Εθνικό Θέατρο καθώς και τα μέλη του Σ.Ε.Η. που εργάζονται έχοντας μαζί με την ειδικότητα του ηθοποιού και άλλη ειδικότητα.

3. Θεατρική παράσταση είναι η δημόσια εκτέλεση έργου (ή αποσπάσματος έργου) οποιασδήποτε μορφής (πρόζας, μελοδράματος, επιθεωρήσεων, σκετς, μουσικών μελοδραμάτων, μουσικών χορευτικών έργων, έργων παντομίμας, κ.λπ.), μονόπρακτου ή πολύπρακτου, ανεξάρτητα από το χώρο της παράστασης και από το σκοπό της. Περαιτέρω, το Εθνικό Θέατρο δύναται να παρουσιάσει θεατρική παράσταση -και με τις μορφές που αυτή παραπάνω ορίζεται- στο κοινό μέσω διαδικτυακής μετάδοσης εικονορροών και η οποία μετάδοση μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε ζωντανά (ζωντανή ροή - σύγχρονη μετάδοση - live streaming) είτε ασύγχρονα (online streaming ή κατ΄απαίτηση μετάδοση -on demand). Ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνείται ότι για τη συμμετοχή ηθοποιού σε παράσταση μέσω ζωντανής μετάδοσης εικονορροών (live streaming), απαιτείται η σχετική πρόβλεψη στην ατομική σύμβαση εργασίας του ηθοποιού, στην οποία επίσης πρέπει να αναφέρονται ρητά και αυτούσιοι οι όροι της παρούσας, που αφορούν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του ηθοποιού για τη συμμετοχή του σε live streaming παραστάσεις.

Βεβαίως, κοινά αποδεκτή θέση του Εθνικού Θεάτρου και του Σ.Ε.Η., είναι ότι η διαδικτυακή μετάδοση των θεατρικών και λοιπών εν γένει καλλιτεχνικών παραστάσεων και εκδηλώσεων, δεν υποκαθιστά τη ζωντανή θεατρική πράξη, που αποτελεί και το έδαφος της καλλιτεχνικής τους έκφρασης, ανατρέποντας έτσι τη βασική σχέση ηθοποιού - θεατή, που αποτελεί ουσιώδη όρο της θεατρικής τέχνης.

4. Εκτός έδρας θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα που ορίζεται στη σύμβαση εργασίας των ηθοποιών. Δεν επιτρέπεται να ορίζεται πολλαπλή έδρα του ηθοποιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Θεσμικές ρυθμίσεις

1. Η ατομική σύμβαση πρέπει να αναφέρει:

α) την έναρξη και τη λήξη της

β) το μισθό του ηθοποιού

γ) την έδρα του Εθνικού Θεάτρου

2. Η σύμβαση θεατρικής εργασίας συντάσσεται με ευθύνη του Θεάτρου στο οποίο θα εργασθεί ο ηθοποιός σε δύο πρωτότυπα και ένα αντίγραφο. Από τα δύο πρωτότυπα το ένα παίρνει ο ηθοποιός αμέσως μετά την υπογραφή και το άλλο το Θέατρο.

3. Προσλήψεις ηθοποιών γίνονται μέσα σε οποιονδήποτε μήνα της χρονιάς, με 5μηνες και κατ΄ ελάχιστον σαράντα πέντε (45) 8μηνες συμβάσεις, με κατώτατο όριο την σύναψη τουλάχιστον 220 ατομικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για κάθε έτος, ορίζοντας ως αφετηρία του έτους την 1η Μαίου κάθε έτους και λήξη την 30η Απριλίου του επόμενου έτους. Στον ελάχιστο αριθμό των 220 συμβάσεων ανά έτος (όπως το έτος προσδιορίζεται συγκεκριμένα παραπάνω), δεν συμπεριλαμβάνονται οι συμβάσεις διάρκειας μικρότερης των 5 μηνών (λ.χ. για περιοδείες εξωτερικού και κατ΄ ελάχιστον τρίμηνες επαναλήψεις), ούτε επίσης οι συμβάσεις που θα αφορούν σε παρατάσεις υφιστάμενων συμβάσεων.

4. Η ανανέωση της σύμβασης εργασίας είναι υποχρεωτική: α) όταν κατά την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας ατομικής σύμβασης, γυναίκα ηθοποιός βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης ιατρικά βεβαιωμένης, ή έχει παιδί έως ενός έτους με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η ηθοποιός, μετά τη χορήγηση των νόμιμων αδειών θα εργαστεί σε διανομή που θα της ανατεθεί από το Εθνικό Θέατρο, και β) όταν υπολείπεται χρονικό διάστημα έως ενός έτους για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του ηθοποιού που βρίσκεται ήδη σε διανομή.

5. Παράταση ατομικής σύμβασης εργασίας ηθοποιού επιτρέπεται μόνον υπό τις εξής, σωρευτικά ισχύουσες, προϋποθέσεις:

α) την παράταση επιβάλλουν ιδιαίτερες συνθήκες.

β) ειδοποίηση του ηθοποιού, του οποίου, το Εθνικό Θέατρο επιθυμεί παράταση της ατομικής σύμβασης, δεκαπέντε (15) μέρες πριν από τη λήξη της ατομικής σύμβασης.

γ) έγγραφη συναίνεση του ηθοποιού στον οποίο αφορά.

Η παράταση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Ειδικά προβλέπεται παράταση έως και τέσσερις (4) μήνες, μόνο για το διάστημα που τα θέατρα είναι κλειστά με κρατική εντολή λόγω πανδημίας.

6. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ηθοποιός οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Θέατρο και εκείνο έχει υποχρέωση να δέχεται τις συμφωνημένες υπηρεσίες του ηθοποιού.

7. Η αδικαιολόγητη απουσία του ηθοποιού από μία παράσταση ή από τρεις (3) δοκιμές στο ίδιο έργο παρέχει το δικαίωμα στο Θέατρο να καταγγείλει τη σύμβαση.

8. Ο ηθοποιός που παίρνει μέρος σε μία παράσταση ημερησίως υποχρεούται την ίδια ημέρα να απασχοληθεί και σε δοκιμή διάρκειας μέχρι το πολύ (5) πέντε ωρών πάντα μέσα στο πλαίσιο του νόμιμου ωραρίου. Ο ηθοποιός που παίρνει μέρος σε δύο παραστάσεις ημερησίως, υποχρεούται την ίδια ημέρα να απασχοληθεί σε δοκιμές διάρκειας μέχρι το πολύ τριών (3) ωρών και πάντα μέσα στο πλαίσιο του νόμιμου ωραρίου (για τον ηθοποιό που έχει παράσταση οι δοκιμές είναι συνεχείας και όχι διακεκομμένες). Σε ειδικές περιπτώσεις θα γίνεται συνεννόηση με την αντιπροσωπευτική επιτροπή.

9. Σε περίπτωση διπλής διανομής και οι δύο ηθοποιοί πραγματοποιούν ίσες δοκιμές,μία τουλάχιστον γενική δοκιμή, η συμμετοχή τους δε, στις παραστάσεις ορίζεται στο ένα δεύτερο για τον καθένα.

10. Σε περίπτωση μόνιμης αντικατάστασης είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο πρόγραμμα ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός κάνει αντικατάσταση, είτε το κοινό να ενημερωθεί για την αντικατάσταση καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

11. Οι διπλές διανομές γνωστοποιούνται στους ηθοποιούς πριν από την έναρξη των δοκιμών κάθε έργου.

12. Οι παραστάσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερες από οκτώ (8) την εβδομάδα και δύο (2) την ημέρα. Ειδικά οι παραστάσεις αρχαίου δράματος σε ανοιχτούς χώρους δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερες από έξι (6) την εβδομάδα και μία (1) την ημέρα, ανεξάρτητα αν δίδονται στην ημεδαπή ή σε περιοδείες στο εξωτερικό.

13. Κατά τις ημέρες που πραγματοποιούνται δύο (2) παραστάσεις, ο χρόνος της έναρξης και της λήξης τους θα ρυθμίζεται έτσι ώστε κάθε ηθοποιός να έχει ημίωρη ανάπαυση μεταξύ των δύο παραστάσεων.

14. Γενική δοκιμή είναι εκείνη που πραγματοποιείται με κοστούμια και μακιγιάζ. Για την παρουσίαση κάθε θεατρικού έργου επιτρέπονται τέσσερις (4) γενικές δοκιμές. Σε περίπτωση διπλής διανομής στους κύριους ρόλους επιτρέπονται πέντε (5) γενικές δοκιμές. Μπορούν επίσης να γίνονται και τρεις (3) πεντάωρες προγενικές δοκιμές με κοστούμια και μακιγιάζ.

15. Η διάρκεια της εργασίας στις δοκιμές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες. Για τους ηθοποιούς που έχουν παράσταση την ίδια μέρα, η δοκιμή είναι συνεχής. Στη διάρκεια του δώρου δεν περιλαμβάνονται οι δοκιμές των κοστουμιών και λοιπές συναφείς με την εξάρτηση του ηθοποιού απασχολήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται μέχρις συμπλήρωσης του ισχύοντος ωραρίου και εφόσον ο ηθοποιός δεν έχει παράσταση. Υπέρβαση του δώρου επιτρέπεται στις τέσσερις (4) γενικές δοκιμές και μέχρι συμπλήρωσης του ισχύοντος ωραρίου. Εάν οι γενικές δοκιμές γίνονται για την επανάληψη έργου στην ίδια θερινή ή χειμερινή περίοδο, χωρίς καμία αντικατάσταση και προσαρμογή, και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι τέσσερις γενικές δοκιμές, δεν επιτρέπεται να διαρκούν περισσότερο από πέντε (5) ώρες. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή οιασδήποτε προσαρμογής επιτρέπονται μέχρι δύο (2) γενικές δοκιμές. Ο ηθοποιός δικαιούται διάλειμμα δέκα (10) λεπτών για κάθε ώρα εργασίας. Τα διαλείμματα περιλαμβάνονται στο χρόνο εργασίας.

16. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του ηθοποιού σε δοκιμές περισσότερων από ένα (1) έργο την ίδια ημέρα. Εξαιρούνται οι επαναλήψεις, οι αντικαταστάσεις και ορισμένες ειδικές και όχι περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, όπως είναι: παρουσιάσεις που σχετίζονται με τη θεματική της παράστασης, αφιερωματικές -επετειακές εκδηλώσεις, αναλόγια, αναγνώσεις, με τη σύμφωνη γνώμη του ηθοποιού και μέχρι τη συμπλήρωση του ισχύοντος ωραρίου του.

17. Το Θέατρο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει το αργότερο κάθε Σάββατο τον προγραμματισμό (ημέρα-ωράριο) για τις δοκιμές και τις παραστάσεις της αμέσως επόμενης εβδομάδας.

18. Ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών για κάθε έργο πρέπει να είναι 45, μη συμπεριλαμβανομένων σε αυτές των Γενικών Δοκιμών. Συμφωνείται, ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια για αύξηση του αριθμού δοκιμών, πέραν του ελαχίστου των 45, ανάλογα και με τη δυσκολία του εκάστοτε έργου, ως μέτρο ενίσχυσης της καλλιτεχνικής ποιότητας των παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου. Σε περίπτωση διπλής διανομής για τους κύριους ρόλους, ο ελάχιστος αριθμός δοκιμών είναι 60 δοκιμές. Εξαιρούνται από τον παραπάνω ελάχιστο αριθμό δοκιμών οι δράσεις και οι επαναλήψεις (παραστάσεις που ανέβηκαν την προηγούμενη θεατρική περίοδο και επαναλαμβάνονται στην επόμενη θεατρική περίοδο).

19. Όταν οι ηθοποιοί έχουν πρεμιέρα δεν καλούνται σε πρόβα άλλου έργου.

20. Οι δοκιμές όταν γίνονται τις πρωινές ώρες δεν μπορεί να αρχίζουν πριν από τις 10.00 π.μ. Οι βραδινές δοκιμές -εκτός από τις γενικές δοκιμές- δεν επιτρέπεται να παραταθούν το καλοκαίρι μετά την 1.15΄ώρα και το χειμώνα μετά την 0.15΄ ώρα. Δοκιμές μετά τη βραδινή παράσταση, για τους ηθοποιούς που έλαβαν μέρος σ΄ αυτή, επιτρέπονται μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Πάντως και σ΄ αυτή την περίπτωση θα τηρούνται οι ώρες λήξης εργασίας που αναφέρονται πιο πάνω.

21. Το Εθνικό Θέατρο είναι υποχρεωμένο να έχει έτοιμα τα σκηνικά μία εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα μικρών βελτιώσεων ή αλλαγών (χρωματισμοί, λεπτομέρειες φροντιστηρίου). Τα κοστούμια και το φροντιστήριο των παραστάσεων να είναι έτοιμα τουλάχιστον στις προγενικές και στις γενικές δοκιμές.

22. Στις εξαιρετέες γιορτές που ορίζει ο νόμος δεν πραγματοποιούνται δοκιμές. Ειδικά την 1η Μαΐου δεν πραγματοποιούνται ούτε παραστάσεις. Επίσης δεν πραγματοποιούνται παραστάσεις τις παραμονές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και το Μεγάλο Σάββατο, εκτός εάν πρόκειται για γενικές δοκιμές ή τελικές δοκιμές επαναλήψεων ή περιοδείας.

23. Ο ηθοποιός δικαιούται μία ημέρα την εβδομάδα ανάπαυση. Η υποχρέωση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης ισχύει και για τις παραστάσεις στο εξωτερικό.

24. Κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης δεν πραγματοποιούνται παραστάσεις, δοκιμές, γενικές δοκιμές, ηχογραφήσεις, ταξίδια και γενικά κάθε εργασία του ηθοποιού.

25. Κατά τις ώρες της νυχτερινής ανάπαυσης απαγορεύεται κάθε εργασία του ηθοποιού.

26. Η αργία της Δευτέρας μπορεί να μετατεθεί, αν συμπέσει με άλλη ημέρα αργίας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

27. Ο ηθοποιός, στο διάστημα των παραστάσεων που παίρνει μέρος, δεν έχει δικαίωμα να προσφέρει τις καλλιτεχνικές του υπηρεσίες σε άλλο Θέατρο ή άλλο παρεμφερή τομέα. Επιτρέπεται όμως στον ηθοποιό, να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλους καλλιτεχνικούς χώρους, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφο, σε ώρες που δεν δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις προς το Θέατρο, στη δύναμη του οποίου ανήκει. Απαγορεύεται ο δανεισμός ή η παραχώρηση των ηθοποιών του Εθνικού Θεάτρου σε ιδιωτικά, επιχορηγούμενα ή Δημοτικά Θέατρα. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις δοκιμές άλλου θιάσου με τον οποίο ο ηθοποιός πρόκειται να συνεργαστεί μετά τη λήξη της σύμβασής του με το Εθνικό Θέατρο.

28. Η κατά νόμο χορήγηση αναλογικής αδείας (ν. 3144/2003 και ν. 3302/2004) θα γίνεται στο πλαίσιο της καλής πίστης, λαμβανομένων υπόψη και των εκατέρωθεν αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνείται ρητά ότι η αναλογική άδεια που δικαιούνται οι ηθοποιοί, θα τους χορηγείται από το Εθνικό Θέατρο:

α) είτε ολόκληρη (συνεχόμενες ημέρες) μετά τους καλοκαιρινούς μήνες κάθε έτους, είτε τμηματικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κάθε έτους και σε αυτήν την περίπτωση χορηγούμενη σε διαστήματα, που το καθένα από αυτά δεν δύναται να είναι μικρότερο των πέντε (5) συνεχόμενων ημερών αδείας, β) από την επόμενη ημέρα λήξης της παράστασης και εφόσον ο ηθοποιός δεν έχει αναλάβει νέο ρόλο. Για την εξαιρετική και μόνο περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατό να χορηγηθεί η άδεια ή τμήμα της αδείας κατά τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η άδεια δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί στο επόμενο έτος, συμφωνείται ρητά ότι θα χορηγείται πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά, έστω και αν δεν ζητηθεί από τον ηθοποιό.

29. Ο ηθοποιός οφείλει να βρίσκεται στο θέατρο μισή (1/2) ώρα πριν από την παράσταση και 15 λεπτά πριν από τη δοκιμή και έχει υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα το Θέατρο σε κάθε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία κωλύεται να εργασθεί. Ο ηθοποιός έχει δικαίωμα να αρνηθεί το ρόλο που του αναθέτει το Θέατρο: α) αν με τη σύμβασή του έχει καθορισθεί ειδική χρησιμοποίησή του, β) αν η εκτέλεση του ρόλου είναι επικίνδυνη για την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητά του και γ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος.

30. Σ΄ όλες τις Σκηνές πρέπει να υπάρχει φαρμακείο με τα απαραίτητα φάρμακα και υλικά για τις πρώτες βοήθειες. Επίσης, μία ώρα πριν από και μία ώρα μετά καθώς και κατά τη διάρκεια των παραστάσεων και εκδηλώσεων, πρέπει να παρίσταται γιατρός στην έδρα του Εθνικού Θεάτρου.

31. Η παρουσίαση θεατρικής παράστασης του Εθνικού Θεάτρου στο εξωτερικό, λαμβάνει χώρα υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: α) η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση να έχει ήδη παρουσιαστεί ή έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στο Εθνικό Θέατρο, σε μία από της σκηνές του στην Ελλάδα, β) για την εργασία του στη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση και κατά τον χρόνο που παρουσιάστηκε στο ελληνικό θεατρικό κοινό ή θα παρουσιαστεί σε κοινό του εξωτερικού και της Ελλάδας, να έχουν συμβληθεί με το Εθνικό Θέατρο με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας και αυτονοήτως υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα ΣΣΕ, γ) πέραν της αρχικής κατ΄ ελάχιστον πεντάμηνης σύμβασης για την παρουσίαση της συγκεκριμένης θεατρικής παράστασης στο ελληνικό θεατρικό κοινό, για την παρουσίαση πλέον της αυτής παράστασης μόνο στο εξωτερικό, οι ηθοποιοί επανασυ μ βάλλονται με το Εθνικό Θέατρο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) μήνα και με όλες από την εργασία στο εξωτερικό απορρέουσες αμοιβές και αποζημιώσεις. Τέλος, ρητά συμφωνείται ότι για την εκ νέου σύμβαση των ηθοποιών με το Εθνικό Θέατρο με ελάχιστη διάρκεια ενός μήνα (1) και μόνο για την παρουσίαση της συγκεκριμένης θεατρικής παράστασης -κατά τα ανωτέρω- στο εξωτερικό, θα πρέπει οι ηθοποιοί να είναι οι ίδιοι με αυτούς που παρουσίασαν τη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση, σε προγενέστερο χρόνο στο ελληνικό θεατρικό κοινό ή έστω να αντικαθίστανται όσοι ηθοποιοί αποδεδειγμένα δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην παρουσίαση της συγκεκριμένης παράστασης στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους.

32. Ο χρόνος του ταξιδιού στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό για την εκτέλεση της σύμβασης είναι χρόνος κανονικής εργασίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισχύον ωράριο, εκτός εάν το ταξίδι πραγματοποιείται αεροπορικώς, ακτοπλοϊκώς ή σιδηροδρομικώς. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ηθοποιός δικαιούται συμπληρωματικής ανάπαυσης άλλη ημέρα της εβδομάδας, ισόχρονη με το χρόνο υπέρβασης του ισχύοντος ωραρίου.

33. Εάν η διάρκεια του ταξιδιού στο εσωτερικό ξεπερνά τις πέντε (5) ώρες, απαγορεύεται κάθε περαιτέρω απασχόληση του ηθοποιού την ίδια ημέρα, είτε σε δοκιμές, είτε σε παραστάσεις. Εάν η διάρκεια του ταξιδιού στο εσωτερικό είναι μικρότερη από πέντε (5) ώρες, τότε επιτρέπεται η απασχόληση του ηθοποιού σε δοκιμές ή παραστάσεις την ίδια ημέρα, μέχρι συμπλήρωσης του ισχύοντος ωραρίου.

34. Στις περιοδείες απαγορεύεται να ταξιδεύουν οι ηθοποιοί μετά την παράσταση, εκτός εάν η παράσταση έχει δοθεί σε οικισμό που δεν διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα και επίσης δεν απέχει περισσότερο από 50 χλμ. από την πλησιέστερη πόλη της περιοδείας.

35. Κατά τη διάρκεια των περιοδειών τα ταξίδια δεν επιτρέπεται να αρχίζουν πριν από τις 9.00 π.μ., εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες των δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων. Τα ταξίδια κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης, επιτρέπονται μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από τις ειδικές συνθήκες των δρομολογίων των συγκοινωνιακών μέσων. Στην περίπτωση αυτή αν ο ηθοποιός στερήθηκε τη νυκτερινή ή εβδομαδιαία ανάπαυσή του, δικαιούται ισόχρονης ανάπαυσης άλλη ημέρα της εβδομάδας που θα καθορίζεται σε συμφωνία του Θεάτρου και του Σ.Ε.Η., χωρίς να παρεμποδίζεται το πρόγραμμα των παραστάσεων.

36. Τα έξοδα του ταξιδιού μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν το θέατρο, το οποίο έχει και την ευθύνη μεταφοράς των ηθοποιών και των αποσκευών τους. Στα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης θεώρησης διαβατηρίου. Είναι υποχρεωτική η θέση (Β) δεύτερης θέσης στα πλοία και στα τρένα, σύμφωνα με τον Ν. 4336/2015, Υποπαράγραφος Δ9, Κεφάλαιο Α΄ άρθρο 5, εκτός αν για αντικειμενικούς λόγους και πάντως όχι από υπαιτιότητα του θεάτρου, δεν καθίσταται αυτό εφικτό. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν επιτρέπεται η χρήση (Γ) τρίτης θέσης στα πλοία και στα τρένα. Εάν η μετάβαση γίνεται με μεταφορικό μέσο του Θεάτρου, τούτο είναι υποχρεωμένο να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ταξιδιού (θέρμανση - κλιματισμός - καθαριότητα - μηχανική ασφάλεια).

37. Ο ηθοποιός οφείλει να συμμορφώνεται προς τους νόμους, τους κανονισμούς και τις συνήθειες της χώρας στην οποία περιοδεύει, έστω και αν έρχονται σε αντίθεση με τα κρατούντα στη χώρα του.

38. Σε περίπτωση που οι ηθοποιοί μετακινούνται με δικό τους μεταφορικό μέσο εάν το Θέατρο δεν διαθέτει δικό του μεταφορικό μέσο, δίνεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του μέσου με το οποίο γίνεται η μεταφορά των υπόλοιπων ηθοποιών. Η χρησιμοποίηση ιδίου μεταφορικού μέσου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του Θεάτρου, με προσωπική ευθύνη του ηθοποιού για τυχόν ατύχημα ή ζημία. Ο ηθοποιός δεσμεύεται, με προσωπική του ευθύνη, να βρίσκεται έγκαιρα στο χώρο της δοκιμής ή της παράστασης

39. Το Θέατρο οφείλει να καλύπτει το ποσό (45 ευρώ ) των εξόδων διανυκτέρευσης του ηθοποιού στις περιοδείες εσωτερικού σύμφωνα με το Ν.4336/2015, Υποπαράγραφος Δ9, Κεφάλαιο Β΄, άρθρο 10 παράγραφος 5, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 4483/2017 , και το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης δηλ μέχρι 160 Ευρώ, στις περιοδείες εξωτερικού σύμφωνα με το Ν.4336/2015, Υποπαράγραφος Δ9, Κεφάλαιο Γ΄, άρθρο 19, παράγραφος 1β.

40. Το Θέατρο είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιεί στους ηθοποιούς τον προγραμματισμό των περιοδειών-ταξιδιών:

α) για περιοδεία εξωτερικού, ένα (1) μήνα νωρίτερα της ημέρας αναχώρησης

β) για περιοδείες στην Ελλάδα, δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα της ημέρας αναχώρησης.

41. Στην περιοδεία του εξωτερικού να γίνεται τουλάχιστον μία (1) πρόβα σε κάθε νέο χώρο.

42. Συμφωνείται, ότι το Εθνικό Θέατρο θα παρακρατά τη συνδικαλιστική εισφορά του ηθοποιού, εφόσον αυτός είναι μέλος του Σ.Ε.Η, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τα αρμόδια όργανα του Σ.Ε.Η, καθώς και ότι θα την αποδίδει στο Σ.Ε.Η. στο τέλος κάθε μήνα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακράτηση της εν λόγω συνδρομής είναι η κατάθεση έγγραφης, θετικής δήλωσης του ηθοποιού στο Εθνικό Θέατρο, ελεύθερα ανακαλούμενης ( Ν. 1264/82 άρθρ.6 παρ. 2 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 8 του Ν. 1951/1990 ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - Οικονομικές ρυθμίσεις

1. Για τη χρονική περίοδο από 31/03/2021 έως 30/3/2023 ο βασικός μηνιαίος μισθός των ηθοποιών ορίζεται σε 1.112 ευρώ.

2. Κατά τη χρονική περίοδο από 31/03/2021 έως 30/3/2023 καταβάλλεται στους δικαιούχους ηθοποιούς οικογενειακό επίδομα ύψους 105 ευρώ.

3. Η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των ηθοποιών στο εσωτερικό ορίζεται σε 50 ευρώ σύμφωνα με τον το Ν.4336/2015, Υποπαράγραφος Δ9, Κεφάλαιο Β΄, άρθρο 10 παράγραφος 5, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 4483/2017 , και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση στο εξωτερικό ορίζεται σε 80 ευρώ ή 60 ευρώ ή 50 ευρώ, σύμφωνα με την κατηγορία του μετακινούμενου (κατηγορία II, Ν. 4336/2015, Υποπαράγραφος Δ9, Κεφάλαιο Α΄, άρθρο 5 παράγραφος 1) και ανάλογα με την κατάταξη των χωρών σε κατηγορίες Α, Β ή Γ.

4. Ο μηνιαίος μισθός των ηθοποιών που έχουν αποδεδειγμένη τριετή προϋπηρεσία ως ηθοποιοί στο θεατρικό χώρο κατά την πρόσληψή τους από το Εθνικό Θέατρο, θα υπερβαίνει τον ως άνω συμφωνηθέντα βασικό μηνιαίο μισθό των χιλίων εκατόν δώδεκα ευρώ (1.112,00€) μικτά.

5. Ηθοποιός που απασχολείται τη Δευτέρα (περίπτωση κεφ. Δεύτερο παρ. 26) και τις εξαιρέσιμες ημέρες δικαιούται προσαύξηση εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), που υπολογίζεται στο βασικό μισθό.

6. Η αποζημίωση για την εκτός έδρας παραμονή, καταβάλλεται όταν η εργασία παρέχεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από την έδρα του ηθοποιού. Για την ημέρα του ταξιδιού επιστροφής του ηθοποιού στην έδρα, καταβάλλεται το μισό (1/2) της δικαιούμενης εκτός έδρας αποζημίωσης. Σε καμία περίπτωση (παροχή γευμάτων ή άλλων επιπρόσθετων παροχών), η εκτός έδρας αποζημίωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ανωτέρω ποσού.

7. Το Θέατρο υποχρεούται να προκαταβάλλει πριν από την αναχώρηση του ηθοποιού στο εξωτερικό τις τακτικές του αποδοχές.

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ο ηθοποιός αμείβεται με το εξής -επιπλέον όλων των ανωτέρω που προβλέπονται στην παρούσα ΣΣΕ-, ποσό:

α) για θεατρική παράσταση, που παρουσιάζεται στο θεατρικό κοινό και το ανώτερο μέχρι τρεις (3) φορές, μέσω ζωντανής και σύγχρονης διαδικτυακής μετάδοσης εικονορροών του έργου (live streaming), ο ηθοποιός λαμβάνει 300 € (μικτή αμοιβή) έναντι του δικαιώματος του για τη ζωντανή και σύγχρονη διαδικτυακή μετάδοση εικονορροών του έργου.

β) για θεατρική παράσταση, που παρουσιάζεται στο θεατρικό κοινό μέσω ασύγχρονης διαδικτυακής μετάδοσης (on -line streaming) ή κατ΄ αίτηση βίντεο (on -demand) ή εγγραφής με σκοπό τη μετάδοσή της μέσω τηλεοπτικού σταθμού, ο ηθοποιός λαμβάνει ποσό 400 € (μικτά).

γ) ειδικά συμφωνείται ότι για την εγγραφή της θεατρικής παράστασης για ή και από την Ε.Ρ.Τ. ή τον τηλεοπτική σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, ο ηθοποιός αμείβεται με το ποσό τουλάχιστον των 146€. Στην περίπτωση εγγραφής θεατρικής παράστασης με σκοπό τη μετάδοσή της από την Ε.Ρ.Τ. ή τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, για παιδαγωγικούς / εκπαιδευτικούς λόγους, το Εθνικό Θέατρο απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την ως άνω αμοιβή στους ηθοποιούς.

δ) σε περίπτωση εγγραφής της θεατρικής παράστασης για αρχειακούς λόγους ή με σκοπό την προβολή της για παιδαγωγικούς λόγους, το Εθνικό Θέατρο απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για την ως άνω επιπλέον αμοιβή στους ηθοποιούς, εφόσον όμως προηγουμένως έχει γνωστοποιηθεί από το Γραφείο Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου στους ηθοποιούς που συμμετέχουν στην παράσταση ότι η εν λόγω εγγραφή προορίζεται για προβολή αποκλειστικά και μόνο ή για αρχειακούς ή για παιδαγωγικούς λόγους κι αφού έχει προηγουμένως κοινοποιήσει στο ΣΕΗ τη δήλωσή του αυτή προς τους ηθοποιούς.

ε) Τα συγγενικά δικαιώματα των ηθοποιών κατά νόμο ασκούνται υποχρεωτικά από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης. Ειδικότερα, για κάθε είδους αναπαραγωγή ερμηνείας του ηθοποιού [συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους Διαδικτυακών μεταδόσεων (live-streaming, on-line streaming, on demand από το Εθνικό Θέατρο), τυχόν αναμετάδοση της κ.ο.κ., θα αποδίδονται οι οφειλόμενες αμοιβές που αντιστοιχούν στα δικαιώματα αυτά, όταν το Εθνικό Θέατρο ενεργεί ως χρήστης, στον οικείο και καθ΄ υπόδειξη του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης.

9. Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που για λόγους πανδημίας δεν είναι επιτρεπτή - κατά ρητή νομοθετική διάταξη- η παρουσίαση θεατρικών και λοιπών εν γένει καλλιτεχνικών εκδηλώσεων απευθείας στο θεατρικό κοινό (δηλαδή με φυσική παρουσία καλλιτεχνών - θεατών), τότε και μόνον τότε,

α) ο ηθοποιός δεν θα δικαιούται την αμοιβή που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΤΡΙΤΟ, άρθρο 8 περίπτωση Α της παρούσας Σ.Σ.Ε., που αφορά το δικαίωμα του ηθοποιού σε περίπτωση ζωντανής και σύγχρονης διαδικτυακής μετάδοσης εικονορροών του έργου (live- streaming), διατηρουμένων κατά τα λοιπά στο ακέραιο όλων εν γένει των υπολοίπων αξιώσεων του ηθοποιού απέναντι στο Εθνικό Θέατρο (μισθός, συγγενικά δικαιώματα κλπ.) και β) είναι δυνατή η κατ΄ εξαίρεση τετράμηνη παράταση σύμβασης.

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύει από 31 /03/2021 έως 30/03/2023.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: