Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Δεκεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 6457

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6511/130

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 6073/125/22.11.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. «"Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739)" στο πλαίσιο της δράσης: "SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) - Δράση 16913"» (Β΄ 5961).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 56 «Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για διαχείριση πόρων που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση» του Μέρος Θ΄ του Ν. 4872/2021 (Α΄ 247), με βάση το οποίο: «1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) εξειδικεύεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο τρόπος διαχείρισης, διανομής και χρήσης των ποσών που διατίθενται στον Οργανισμό ή μέσω του Οργανισμού για την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής τους. 2. Η απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπει και την υλοποίηση προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης(νου.(±θΓ$), τα οποία οι δικαιούχοι αξιοποιούν επιλέγοντας τον πάροχο που επιθυμούν μέσα από το ειδικό μητρώο παρόχων, το οποίο δημιουργείται και ισχύει για το αντίστοιχο πρόγραμμα. Το ειδικό μητρώο καταρτίζεται κατόπιν πρόσκλησης προς τους παρόχους που πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί με την απόφαση της παρ. 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4763/2020 (Α΄ 254). 3. Με την απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται ότι σε συγκεκριμένα από τα ειδικά μητρώα της παρ. 2 προσκαλούνται να εγγραφούν μόνο Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης που έχουν ιδρυθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4763/2020 .».

β. Το άρθρο 20 του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205).

γ. Τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ειδικότερα το άρθρο 12.

δ. Την από 13.7.2021 έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κονδύλια ανάκαμψης της ΕΕ προς 16 χώρες τις ΕΕ.

ε. Την υπ΄ αρ. 4982/111/13-9-2022 απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. «Έγκριση Τεχνικού Δελτίου προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

στ. Το ΤΔΕ του έργου (Subproject) «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5174739 της Δράσης με ID 16913, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις 4.10.2022.

ζ. Την υπό στοιχεία 147166 ΕΞ 2022/11.10.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την ένταξη του έργου «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

η. Τον ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης» (Α΄ 163).

θ. Το άρθρο 48 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114), για την ίδρυση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στα ΑΕΙ.

ι. Το άρθρο 89 του Ν. 4547/2018 (Α΄102), με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 24Α «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» στον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).

ια. Τα άρθρα 63-66 του Ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης» (Α΄ 254).

ιβ Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).

ιγ. Την υπ΄ αρ. 82759/2022 (Β΄ 4581) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ιδ. Την από 17/10/2022 διατύπωση γνώμης του Νομικού συμβούλου της Δ.ΥΠ.Α.

ιε. Το υπό στοιχεία 165219 ΕΞ 2022/11.11.2022, απαντητικό έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

ιστ. Την υπ΄ αρ. 6073/125/22.11.2022 απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. «"Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739)" στο πλαίσιο της δράσης: "SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)- Δράση 16913"» (Β΄ 5961), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 6073/125/22.11.2022 απόφασης του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. «"Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739)" στο πλαίσιο της δράσης: "SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)- Δράση 16913"» (Β΄ 5961) ως εξής:

1. Στο Κεφάλαιο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»:

α) Αντικαθίσταται το εδάφιο: «Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας από 50 έως 100 ώρες. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.», ως εξής:

«Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών ή «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας 80 ωρών. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.».

β) προστίθεται ως τελευταίο εδάφιο:

«Επίσης, κατόπιν αίτησης του παρόχου κατάρτισης προς τη Δ.ΥΠ.Α., επιτρέπεται η συνεργασία, με άλλη αδειοδοτημένη δομή, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της υπ΄ αρ. 141267/Κ6/5.11.2021 (Β΄ 5159) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βιου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην περίπτωση αυτή, η συνεργαζόμενη αδειοδοτημένη δομή δεν θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στο Οριστικό Μητρώο Παρόχων της Δράσης. Ο πάροχος κατάρτισης που συνάπτει το συμφωνητικό συνεργασίας με την αδειοδοτημένη δομή οφείλει να αποδεικνύει τουλάχιστον 1 επιπλέον ΕΜΕ η οποία θα προσμετράται στη δομή αυτή, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.».

2. Αντικαθίσταται το Κεφάλαιο 13 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» ως εξής:

«13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Στο πλαίσιο της Κατάρτισης που υλοποιείται μέσω Μητρώου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των ΑΕΙ, η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ που διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα και διδακτική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της διδακτικής ενότητας ή των μαθημάτων που θα διδάξουν, καθώς και μη μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ του ΑΕΙ, ενταγμένα στο μητρώο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος εξασφαλίζει τη συνάφεια των ακαδημαϊκών τους προσόντων και της διδακτικής τους εμπειρίας, ως προς το αντικείμενο της διδακτικής ενότητας ή των μαθημάτων που θα διδάξουν.

Στο πλαίσιο της Κατάρτισης που υλοποιείται μέσω Μητρώου αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ, η κατάρτιση, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4763/2020 (Α΄ 254) πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, σε θεματικό αντικείμενο συναφές με αυτό που καλούνται να διδάξουν, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία ΓΠ/20082/23.10.2012 (Β΄ 2844) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και την υπ΄ αρ. 10472/6.9.2013 υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. ΓΠ/20082/22-10-2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 2844/23-10-2012) "Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης"» (Β΄ 2451), όπως κυρώθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).

Δύνανται επίσης να επιλεγούν, με ευθύνη του εκάστοτε παρόχου, εκπαιδευτές ενηλίκων για τους οποίους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4452/2017 (Α΄ 17), δεν προβλέπεται προϋπόθεση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων. Συγκεκριμένα: Υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι., μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.), τα οποία αποτελούν αυτοτελή μητρώα για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Ι.Π.Ε. υλοποιούν αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση πιστοποιημένων εκπαιδευτών, δύναται να παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης σε Κ.Δ.Β.Μ., εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εκπαιδευτές που υποβάλλουν νέα αίτηση πιστοποίησης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύνανται να αιτούνται κατά προτεραιότητα εξέταση της αίτησής τους λόγω πρόθεσης συμμετοχής στο παρόν συγχρηματοδοτούμενο έργο (το σχετικό αίτημα αξιολόγησης κατά προτεραιότητα θα υποβάλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τον εκάστοτε πάροχο, που επιθυμεί να συνεργαστεί με τον υπό αξιολόγηση εκπαιδευτή ενηλίκων).

Επίσης, οι εκπαιδευτές μπορεί να διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω τρίτων φορέων, όταν πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης από διεθνείς εταιρείες λογισμικού.

Αντικατάσταση εκπαιδευτή επιτρέπεται, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, με εκπαιδευτή αντίστοιχων προσόντων και κατόπιν ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος. Κατόπιν αίτησης του παρόχου κατάρτισης και έγκρισης από τη Δ.ΥΠ.Α. δύναται να εγκριθεί εκπαιδευτής με πτυχίο που αντιστοιχεί σε κωδικούς ΣΤΕΠ συναφείς με αυτούς που έχει αρχικά εγκριθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Εκπαιδευτές που η κύρια απασχόλησή τους είναι στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να προσκομίσουν την απαιτούμενη από το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα τους.

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται, με ευθύνη του παρόχου, η επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική συνάφεια του εκπαι­δευτή με το εκπαιδευτικό αντικείμενο της διδακτικής ενότητας ή/και του συνόλου του προγράμματος κατάρτισης.

Ο πάροχος κατάρτισης συνάπτει συμβάσεις με τους εκπαιδευτές, στις οποίες αναφέρονται υποχρεωτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ιδίως δε το ύψος της αμοιβής τους και ο τρόπος καταβολής της, ο αριθμός των διδακτικών ωρών, το διάστημα συνεργασίας, η ωριαία αποζημίωση, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τυχόν άλλοι όροι συνεργασίας. Ο πίνακας των εκπαιδευτών, που καταρτίζεται από τον πάροχο κατάρτισης, συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο δημοσιεύεται από τον πάροχο κατάρτισης στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr μαζί με τη Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης.».

3. Στο Κεφάλαιο 14 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ», προστίθεται στο πρώτο εδάφιο το εξής:

«έχει νοσήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης από COVID-19 και για διάστημα έως 5 ημέρες (απαιτείται PCR ή Rapid-test).».

Επίσης στο ίδιο Κεφάλαιο το τελευταίο εδάφιο «Τέλος, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει, τα απαραίτητα απογραφικά δελτία για τη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων τα οποία αφορούν σε προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων, για την περαιτέρω επεξεργασία τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της παρακολούθησης του έργου μέσω στατιστικών στοιχείων (δεικτών). Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για την περίπτωση διακοπής της συμμετοχής στη δράση προ της ολοκλήρωσής της. Τα στοιχεία αυτά, στη συνέχεια, ο πάροχος οφείλει να τα υποβάλλει στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Η μη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων από τον ωφελούμενο, επιφέρει τη μη καταβολή του επιδόματός του.», αντικαθίσταται ως εξής:

«Τέλος, ο ωφελούμενος υποχρεούται να συμπληρώσει, το έντυπο αξιολόγησης και να το υποβάλλει στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Η μη συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης από τον ωφελούμενο, επιφέρει τη μη καταβολή του επιδόματός του.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2022
Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: