Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27 Απριλίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 19278/450

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Θέμα:

Ερμηνευτική εγκύκλιος της νομοθεσίας για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων και ειδικότερα του Ν. 3229/2004, όπως ισχύει και του Ν. 4002/2011 Μέρος Δ (Κεφάλαιο Η), όπως ισχύει.

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον νόμο 4002/2011 Μέρος Δ (Κεφάλαιο Η) (ΦΕΚ 180/22.08.2011), που αφορά στη ρύθμιση της αγοράς τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, για το διάστημα από 22 Αυγούστου 2011 μέχρι και 20 Ιουνίου 2012, το οποίο περιλαμβάνει και το διάστημα που αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του εν λόγω νόμου. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου αυτού, «τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται με παίγνιο μηχανήματα, χωρίς να έχουν άδεια από την ελληνική πολιτεία, κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες που προβλέπονται από το νόμο αυτό».

Δυνάμει του άρθρου 16 του Ν.3229/2004 συστάθηκε η Επιτροπή Εποπτείας Τυχερών Παιγνίων, η οποία με το Ν.4002/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4038/2012, μετονομάστηκε σε Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και

υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α΄220) ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. Η ΕΕΕΠ διαθέτει διοικητική, οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια και έχει σημαντικές και ευρείες εκτελεστικές αρμοδιότητες κανονιστικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι σαφώς προσδιορισμένες, ως προς την έκταση και το περιεχόμενο τους. Ειδικότερα, η ΕΕΕΠ είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων του ν.4002/2011, όπως ισχύει.

Β. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Β1. Στόχοι ν. 4002/2011

Ο Ν. 4002/2011, αναμόρφωσε και συμπλήρωσε το νομικό πλαίσιο ρύθμισης της αγοράς τόσο των τυχερών παιγνίων όσο και των τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων. Ειδικότερα και αναφορικά με τα τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια, απελευθέρωσε την εν γένει αγορά όλων των μορφών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 38, με τη ρητή κατάργηση των άρθρων 1 , 2 και 3 του Ν.3037/2002 (ΦΕΚ Α΄ 174/01.07.2002), κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 16 του άρθρου 54 του Ν. 4002/2011 .

Πρωταρχικός στόχος του Ν.4002/2011 υπήρξε η συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου EE στις υποθέσεις C-65/05 και C-109/08 και συνεπώς και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επήλθε από τις 22-08-2011, ημερομηνία ισχύος της ως άνω νομοθεσίας.

Περαιτέρω η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων εποπτικών, ρυθμιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε α) να διασφαλισθεί η διαφάνεια και η φερεγγυότητα της διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, β) να διατηρηθεί σε ανεκτά επίπεδα η συμμετοχή των πολιτών στα τυχερά παίγνια και να αποτραπεί η εκ μέρους τους υπέρμετρη σπατάλη χρημάτων, γ) να διασφαλισθεί ότι τα επιτρεπόμενα ψυχαγωγικά - τεχνικά παίγνια, τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα και τα τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου, οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού και δεν εκτρέπονται προς παράνομη αισχροκέρδεια, δ) να προστατευτούν οι καταναλωτές των σχετικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε οι ανήλικοι και άλλες ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από τον εθισμό που μπορεί να υποστούν, ε) να αποτραπεί η μετατροπή των ψυχαγωγικών -τυχερών παιγνίων σε παράνομα τυχερά παίγνια, στ) να κατευθυνθεί η στοιχηματική δραστηριότητα σε νόμιμους και εποπτευόμενους παρόχους, ώστε να περιορισθεί και προοδευτικά να εξαλειφθεί, ο παράνομος στοιχηματισμός και τα ποινικά αδικήματα που υποθάλπει (απάτη, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές

πράξεις κ.α.) και ζ) να προσαρμοστεί η εθνική νομοθεσία στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή.

Β2. Ισχύουσα Νομοθεσία

Η νομοθεσία που διέπει την αγορά των παιγνίων είναι η εξής :

- Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις»,

- Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22-08-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» Μέρος Δ (Κεφάλαιο Η «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων» όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α 14/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

Β 3. Ορισμοί : Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν .4002/2011 ορίζονται ως :

1) «Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια» : Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, χωρίς να επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «τεχνικά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (ΦΕΚ Α΄ 21), μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4002/2011. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη.

Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς τους διακρίνονται σε:

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Μηχανικά παίγνια» Κατηγορία αα) του άρθρου 25 α του νόμου 4002/2011: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο μηχανικά μέσα, καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη.

Ανάλυση - επεξήγηση - προσδιορισμοί.

Τα μηχανικά παίγνια που υφίστανται σήμερα και λειτουργούν σε διάφορους χώρους όπως, Λούνα Πάρκ και μεγάλα πολυκαταστήματα, είναι συνήθως το ποδοσφαιράκι, η μπασκέτα, το monopole standard, κ.α

Τα μηχανικά παίγνια εγκαθίστανται και λειτουργούν ελεύθερα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Ηλεκτρομηχανικά παίγνια» κατηγορία ββ) του άρθρου 25 α του νόμου 4002/2011: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί.

Ανάλυση - επεξήγηση - προσδιορισμοί

Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν περισσότερα παίγνια από ότι στην κατηγορία των μηχανικών παιγνίων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: η μηχανή με τα κουκλάκια και άλλα είδη δώρων, διάφορες δωρομηχανές όπως, η μπουνιά, το street basketball, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο automat boxer machine, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο ford racing dlx και virtual striker, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο αυτόματος πωλητής ωροσκοπίου κ.α. Τα ως άνω παίγνια είναι εγκατεστημένα σε χώρους όπως για παράδειγμα περίπτερα, supermarket, λούνα πάρκ, καταστήματα διεξαγωγής ηλεκτρονικών παιχνιδιών κλπ.

Τα ηλεκτρομηχανικά παίγνια εγκαθίστανται και λειτουργούν ελευθέρως σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, από της καταργήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου 3037/2002, με τον νόμο 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22.8.2011).

ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Ηλεκτρονικά παίγνια» κατηγορία γγ) του άρθρου 25 α του νόμου 4002/2011:

όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρικτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και εκτέλεση λογισμικού προγράμματος (software) παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων, που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου.

Ανάλυση - επεξήγηση - προσδιορισμοί

Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν τα γνωστά παίγνια, τα οποία διαθέτουν λογισμικό πρόγραμμα (software) και μονάδα ηλεκτρονικού μηχανισμού (hardware). Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα εξής: pacman, supermario, hot crazy, magic games, crazy typhoon, crow for cash κ.α.

Τα παίγνια της κατηγορίας αυτής διεξάγονται ελευθέρως σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 38, με την κατάργηση των άρθρων 1, 2 και 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο του Ν. 3037/2002(ΦΕΚ Α΄ 174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 16 του άρθρου 54 του Ν. 4002/2011.

Σύμφωνα με τα άρθρα 38, 41 & 44 του νόμου 4002/2011 η εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων της ως άνω κατηγορίας γγ), που έχουν πιστοποίηση από άλλη αρμόδια εθνική αρχή ή αναγνωρισμένο διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό ή οργανισμό πιστοποίησης στα πλαίσια της αμοιβαιότητας είναι ελεύθερη και η προσωρινή έλλειψη προδιαγραφών για τα παιγνιομηχανήματα αυτά δεν εμποδίζει τη λειτουργία τους. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσαρμόσει το παιγνιομηχάνημα, στο φορολογικό μηχανισμό καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων.

Τέλη και Παράβολα

Η διαδικασία καταβολής τελών και παραβόλων, ορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 50 του νόμου 4002/2011. Με την έκδοση της Υπουργικής απόφασης της παρ. 10 του ως άνω άρθρου, θα διασαφηνιστεί ο χρόνος καταβολής τους, τα επί μέρους ποσά, οι όροι καταβολής και τα όργανα είσπραξης. Σήμερα και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, δεν καταβάλλονται τέλη και παράβολα.

Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών θα καθοριστεί με το Προεδρικό Διάταγμα «Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων», όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 29 του Ν.4002/2011.

Εν τω μεταξύ εφαρμόζεται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του νόμου 4002/2011.

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 4 του νόμου 4002/2011 « Μέσα σε έξι μήνες από τον διορισμό των μελών της ΕΕΕΠ, τα τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, χωρίς να έχουν άδεια από την Ελληνική Πολιτεία, κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες από τον νόμο αυτό».

Συνεπώς, από την ανάλυση της ως άνω διατύπωσης προκύπτει ότι:

-από τον Δεκέμβριο του 2011 (ημερομηνία διορισμού των μελών της ΕΕΕΠ) έχει δοθεί προθεσμία ενός εξαμήνου για την τακτοποίηση των θεμάτων άδειας και πιστοποίησης.

-στο μεσοδιάστημα, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2011 (ημερομηνία ψήφισης του νόμου 4002) μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, ουδεμία παράβαση υφίσταται, ούτε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στα άρθρα 51 και 52 του Ν. 4002/2011 διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, δεδομένου ότι, κατά το διάστημα αυτό δεν είχαν εκδοθεί τα προαπαιτούμενα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 29 του εν λόγω νόμου, ενώ τα άρθρα 1,2 και τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 3 του Ν.3037/2002 (με τον οποίο είχε εισαχθεί η απαγόρευση της εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνίων αυτών), είχαν ήδη καταργηθεί από τον Αύγουστο του 2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: