Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων

Έντυπο Φ - 01.043

Έντυπο Φ.01.044

Παραρτήματα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιανουαρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 220

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1006

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω δια-δικτύου για το φορολογικό έτος 2022.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N.4987/2022, Α΄ 206), εφεξής ΚΦΔ.

β) του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πρώτου του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού ,

γ) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 ΚΦΔ, της παρ. 4 του άρθρου 8 και των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 36, 37, 38, 43Α, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67 και 68 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 , του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),

δ) των υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1027/2014 (Β΄ 211), ΠΟΛ. 1028/2014 (Β΄ 211) και ΠΟΛ. 1051/2015 (Β΄ 373) αποφάσεων ΓΓΔΕ, της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/2015 (Β΄ 2919) απόφασης Αναπληρωτή ΓΓΔΕ και των υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1025/2017 (Β΄ 618), ΠΟΛ. 1045/2018 (Β΄ 881), Α.1009/2019 (Β΄ 21), Α.1025/2020 (Β΄406), Α. 1035/2021 (Β΄ 797) και Α. 1275/2021 (Β΄ 6375) αποφάσεων του Διοικητή ΑΑΔΕ,

ε) των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1088/2015 (Β΄ 763), ΠΟΛ.1041/2016 (Β΄ 926), αποφάσεων Γ.Γ.Δ.Ε. και των υπό στοιχεία ΠΟΛ.1034/2017 (Β΄ 759), ΠΟΛ.1068/2018 (Β΄ 1319), Α.1041/2019 (Β΄ 353), Α.1070/2020 (Β΄ 1267), Α.1118/2021 (Β΄ 2226 και Β΄2437) και Α.1034/2022 (Β΄ 1098) αποφάσεων Διοικητή ΑΑΔΕ,

στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1033/2014 (Β΄ 276) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.,

ζ) των υπό στοιχεία Α.1099/2019 (Β΄ 949), Α.1100/2019 (Β΄ 951), Α.1101/2019 (Β΄ 948) και Α. 1204/2020 (Β΄ 3972) αποφάσεων του Διοικητή ΑΑΔΕ,

η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β΄ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 .

3. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ΄ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

4. Την ανάγκη διασταύρωσης και προσυμπλήρωσης κατά περίπτωση των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, στις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

`Αρθρο 1
Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων

Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 , 61 , 62 και 64 του Ν. 4172/2013 , πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 6 της παρούσας.

Υποχρέωση υπάρχει και για τα ποσά που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, τα οποία δεν αποτελούν πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση.

Η υποχρέωση αυτή δεν υπάρχει στις περιπτώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

`Αρθρο 2
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ("Έντυπο Φ-01.042)

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτής, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-01.042).

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική μορφή, του εντύπου της παρ. 1, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ-01.042) των παρ. 1 και 2 έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1».

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

`Αρθρο 3
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Φ-01.043)

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτής καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-01.043).

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική μορφή, του εντύπου της παρ. 1, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Φ-01.043) των παρ. 1 και 2 έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

`Αρθρο 4
Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044)

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο σε έντυπη μορφή της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα, με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτής καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ-01.044).

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική μορφή, του εντύπου της παρ. 1, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα (Έντυπο Φ-01.044) των παρ. 1 και 2, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης εισοδήματος από μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Το ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά στους τόκους τραπεζικών καταθέσεων αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει. Για τους τόκους αυτούς χορηγείται έντυπη βεβαίωση από τα πιστωτικά ιδρύματα (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4537/2018 ) στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτών. Ομοίως, το αρχείο μερισμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια απόφαση.

`Αρθρο 5
Διαδικασία και τρόπος υποβολής των στοιχείων

1. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται με βάση τα ανωτέρω στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα φορολογικού έτους 2022, ο φόρος που παρακρατήθηκε επί αυτών καθώς και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα), υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και αποστέλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (myAADE). Για τον σκοπό αυτό οι υπόχρεοι δύνανται, για τη δημιουργία των κατάλληλων αρχείων, να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες μέσω του myAADE και του ηλεκτρονικού ιστοτόπου της ΑΑΔΕ.

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες ( άρθρο 14 Ν. 4270/2014 ), τα Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1, με την επιφύλαξη της παρ. 6. Για την υποβολή αρχείου συντάξεων αρμόδιος φορέας είναι αποκλειστικά και μόνο η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α) για όσα ταμεία εποπτεύει. Το αρχείο αμοιβών από εργόσημο υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς. Ειδικά για τους φορείς του Δημοσίου, τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο εκκαθαριστή, που έχει υποβάλλει το σχετικό αρχικό αρχείο.

3. Οι υπόχρεοι των παρ. 1, και 2, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (myAADE) σύμφωνα με όσα ορίζονται με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (Β΄ 1916) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και την υπό στοιχεία Α.1082/10.04.2020 (Β΄ 1303) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι υπόχρεοι της παραγράφου αυτής πιστοποιούνται στο myAADE με αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρτήτως από το αν είναι ήδη πιστοποιημένοι για άλλες υπηρεσίες.

4. Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει χορηγούνται με έντυπη βεβαίωση από τους κληρονόμους του στον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο, για τις περιπτώσεις που έχει παρακρατηθεί φόρος με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1027/2014 .

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ασφαλή υποβολή και αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων από τους υπόχρεους, δύνανται να εφαρμόζουν ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες.

6. α) Για τους κωδικούς εισοδημάτων του Παραρτήματος 1 της παρούσας που αφορούν το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των παραπάνω στοιχείων της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) από τους:

i. Υπόχρεους που υποβάλλουν την προσωρινή δήλωση κάνοντας χρήση των κωδικών 95 και 96 της υπό στοιχεία Α.1099/2019 (Β΄ 949) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ,

ii. καταβάλλοντες εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ακόμα και όταν δεν προκύπτουν ποσά προς απόδοση,

iii. φορείς που εποπτεύονταν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2022 από την ΕΑΠ υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) για το διάστημα αυτό, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα του έτους 2022 (που δεν ήταν ενταγμένοι στην ΕΑΠ) δεν υποβάλλουν τα στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) καθόσον για το διάστημα αυτό έχουν υποβληθεί δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές.

iv. ειδικά για τις αμοιβές εργαζομένων επιχειρήσεων -εργοδοτών ιδιωτικού τομέα που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του Ν. 4690/2020 , οι φορείς του Δημοσίου υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) μόνο για τις αμοιβές που κατέβαλλαν σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό αυτό αποστέλλουν μόνο τις αμοιβές που οι ίδιοι κατέβαλαν στους εργαζομένους τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει.

Οι υπόχρεοι υποβολής προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1099/2019 και Α. 1204/2020 αποφάσεις του Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύουν, δεν υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο).

β) Για τους κωδικούς αμοιβών του Παραρτήματος 2 της παρούσας που αφορούν το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των παραπάνω στοιχείων της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο), από τους:

i. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και από φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση υποβολής ετήσιου αρχείου, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουν υποβάλει προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές για αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα,

ii. φορείς δημοσίου και λοιπούς φορείς που εποπτεύονταν για οποιοδήποτε διάστημα εντός του 2022 από την ΕΑΠ για το διάστημα αυτό.. Για το διάστημα του 2022 που δεν ήταν ενταγμένοι στην ΕΑΠ, υποβάλλουν μόνο δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα με την υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,

iii. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που υποβάλλουν προσωρινή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με συγκεντρωτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και

iv. καταβάλλοντες αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ.

Οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, δεν υποβάλλουν τα παραπάνω στοιχεία της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο).

Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα που, για το μήνα απόκτησής τους, υποχρεωτικά έπρεπε να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1101/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και δεν υποβλήθηκαν, υποβάλλονται μόνο με δήλωση (αρχική ή τροποποιητική) για το μήνα αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία αυτή απόφαση. Οι αμοιβές αυτές δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

γ) Για τους κωδικούς εισοδημάτων του Παραρτήματος 3 της παρούσας που αφορούν το εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, υπάρχει υποχρέωση για υποβολή των παραπάνω στοιχείων της παρ. 1 (ετήσιο αρχείο) από τους:

i. καταβάλλοντες πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθώς και φορείς Δημοσίου οι οποίοι έχουν την υποχρέωση υποβολής ετήσιου αρχείου, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουν υποβάλει προσωρινές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές για μερίσματα, τόκους και δικαιώματα,

ii. φορείς Δημοσίου και λοιπούς φορείς που εποπτεύονταν για οποιοδήποτε διάστημα εντός του 2022 από την ΕΑΠ για το διάστημα αυτό. Για το διάστημα εκείνο του 2022 που δεν ήταν ενταγμένοι στην ΕΑΠ, υποβάλλουν μόνο δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα με την υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,

iii. καταβάλλοντες πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος προς απόδοση και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1100/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως ισχύει και ιδιαίτερα από τους καταβάλλοντες πληρωμές των κωδικών 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, και 18 του Παραρτήματος 3 της παρούσας,

iv. τον ΟΤΕ Α.Ε. για το σύνολο των κωδικών εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα του Παραρτήματος 3 της παρούσας.

Για τα στοιχεία που αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., δεν υποβάλλεται ετήσιο αρχείο.

`Αρθρο 6
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής

1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

β) Οι δικαιούχοι όλων των εισοδημάτων καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον Α.Φ.Μ. τους.

γ) Ο ΑΜΚΑ καταχωρείται υποχρεωτικά για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Προκειμένου για δικαιούχους αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και εισοδημάτων από μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων), δικαιώματα, ο ΑΜΚΑ καταχωρείται προαιρετικά.

2. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

3. Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν εξαντλείται η υποχρέωση των εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων σχετικά με τις βεβαιώσεις όλων των εισοδημάτων, αλλά απαιτείται η χορήγηση βεβαιώσεων προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος χορήγησης της βεβαίωσης είναι ο ίδιος με τον χρόνο υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού αρχείου.

4. Όσον αφορά το χρόνο διενέργειας παρακράτησης και απόδοσης φόρου και κατ΄ επέκταση αποστολής του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου για τις αμοιβές διοίκησης και τις αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες των διατάξεων της περ. δ΄ της παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του Ν.4172/2013 , καθώς και για τις αμοιβές για τα αγαθά που προμηθεύονται και για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι φορείς γενικής κυβέρνησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπό στοιχεία ΔΕΑΦ Β 1110696 ΕΞ 2016/18.7.2016 έγγραφο.

5. Αμοιβές που καταβάλλονται σε μισθωτούς και αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης (περ. α΄ και β΄ παρ. 1 άρθ.14 του Ν.4172/2013 ), επίδομα βιβλιοθήκης, δεν αποστέλλονται κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων καθόσον οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται προκειμένου να αποζημιωθεί ο υπάλληλος για τα έξοδα που πραγματοποίησε για λογαριασμό της υπηρεσίας του. Για τον ίδιο λόγο δεν αποστέλλεται αρχείο, για την πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης οχήματος της παρ. 7 του άρθρου 56 του Ν. 4611/2019 που καταβάλλεται σε εργαζόμενους που απασχολούνται στη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων και οι οποίοι χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της εργασίας τους μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής (ΔΕΑΦ Α 1152016 ΕΞ 2019/29.10.2019 έγγραφο). Ομοίως, δεν αποστέλλεται αρχείο, για την ελεγκτική αποζημίωση που καταβάλλεται στους επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διενεργούν ελέγχους ( παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4647/2019 ). Επίσης, δεν αποστέλλεται αρχείο, για το επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς και στα μέλη του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ προκειμένου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους και των καθηκόντων τους ( άρθρο 30 και παρ. Α3 του άρθρου 33 του Ν. 3205/2003 ) όπως και για την αποζημίωση εξόδων παράστασης που χορηγείται στους δικαιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. Α6 του άρθρου 30 και παρ. Α6 του άρθρου 33 ν. 3205/2003). Περαιτέρω, δεν αποστέλλεται αρχείο, για το Επίδομα Στέγασης που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4472/2017 θεσπίζεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας και το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου και νόμου δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος. Ομοίως δεν αποστέλλονται οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν στα πλαίσια αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης ή ενίσχυσης πληγεισών περιοχών από φυσικές καταστροφές [ενδεικτικά Power Pass άρθρου 36 του Ν.4936/2022 (Α΄ 105), Fuel Pass άρθρου 67 του Ν. 4950/2022 (Α΄ 128), Evia & Samos Pass άρθρου 30 του Ν. 4934/2022 (Α΄ 100), αποζημίωση ειδικού σκοπού ΤΑΞΙ άρθρου 83 Ν. 4916/2022 (Α΄ 65)] προς κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών.

6. Ο ΟΠΕΚΑ δεν αποστέλλει αρχείο για τις ακόλουθες παροχές και υπηρεσίες που χορηγεί και διαχειρίζεται:

- έξοδα κηδείας της περ. γ΄ του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018 (Α΄ 30),

- παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας σύμφωνα με τον ν. 3050/2002 (περ. δ΄ του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018),

- προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη - ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων (υποπερ. αα; ββ; γγ΄ της περ. στ΄ του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018),

- παροχή της περ. θ΄ του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018,

- επίδομα ομογενών προσφύγων που χορηγείται βάσει των διατάξεων του ν.δ. 57/1973 στο πλαίσιο παροχής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του οποίου η διαδικασία χορήγησης προβλέπεται από τις υπό στοιχεία Γ1α/ οικ842/19.4.1988 (Β΄ 242), Π3οικ/603/23.2.1994 (Β΄ 148), Π3οικ.2091/6.6.1995 (Β΄ 537), Π3/οικ. 3427/5.10.1995 (Β΄868) υπουργικές αποφάσεις (εκτός του μηνιαίου χρηματικού βοηθήματος),

- έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές,

- επίδομα γέννησης (άρθρο 1 του Ν.4659/2020) που χορηγείται στους δικαιούχους και το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4659/2020 , μεταξύ άλλων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο και εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013) και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.

7. Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4611/2019 δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος (υποπερ. αα΄, ββ΄, γγ΄, δδ΄, εε΄, στστ΄, ζζ΄, ηη΄, θθ΄, ιι΄ της περ. ε΄ του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018), αποστέλλονται με τον κωδικό 76 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται και οι προνοιακές παροχές που χορηγούνται σε ανασφάλιστους υπερήλικες (μηνιαία σύνταξη που χορηγείται σύμφωνα με τον ν. 1296/1982 και την περ. 5 της υποπαρ. ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012), το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 και το μηνιαίο χρηματικό βοήθημα (Επίδομα Ομογενών Προσφύγων) του Κεφαλαίου Γ΄ της υπό στοιχεία Γ1α/ οικ. 842/19.4.1988 υπουργικής απόφασης, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4756/2020 , δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Με τον κωδικό 76 αποστέλλονται αθροιστικά τα ποσά των ανωτέρω καταβαλλόμενων ποσών από τον ΟΠΕΚΑ, εφόσον καταβλήθηκαν εντός του 2022 και είχαν περίοδο αναφοράς μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 81 του Ν. 4611/2019 και του άρθρου 18 του Ν. 4756/2020 (Α΄ 235), οπότε και άλλαξε η φορολογική αντιμετώπιση των εν λόγω καταβαλλόμενων ποσών.

8. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ( άρθρο 235 Ν. 4389/2016 ) που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018, αποστέλλεται με τον κωδικό 17 και αποστέλλεται το σύνολο των ποσών του εν λόγω εισοδήματος που αφορούν όλους τους μήνες του 2022 ανεξάρτητα από το πότε πραγματοποιήθηκε η καταβολή τους.

9. Το επίδομα παιδιού [άρθρο 214 του Ν. 4512/2018 (Α΄ 15)] που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018), αποστέλλεται με τον κωδικό 39 του αρχείου μισθωτής εργασίας και συντάξεων, ενώ τα αναδρομικά ποσά του επιδόματος παιδιού αποστέλλονται με τον κωδικό 65 με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν. Με τον κωδικό 48 αποστέλλεται η οικονομική ενίσχυση αναδοχής άρθρου 12 του Ν. 4538/2018, η οποία είναι αφορολόγητη και απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013.

10. Οι έκτακτες προσαυξήσεις ποσών που δόθηκαν με το πεντηκοστό τέταρτο άρθρο του Ν. 4917/2022 (Α΄ 67) και το άρθρο 4 του Ν. 4997/2022 (Α΄ 219) (προνοιακές παροχές ατόμων με αναπηρία, ποσά προς ανασφάλιστους υπερήλικες, ποσά σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος καθώς και σε δικαιούχους του επιδόματος παιδιού) αποστέλλονται με τον αντίστοιχο κωδικό των ποσών που προσαυξάνουν.

11. Το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρία, αποστέλλεται με τον κωδικό 40 και από 1/1/2022 εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περ. ιθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013). Τυχόν καταβολές με περίοδο αναφοράς προ του 2022, αποστέλλονται με τον κωδικό 54 με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν.

12. Αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1545/1985 , επί του καθαρού ποσού των οποίων διενεργείται, από 14.6.2018, παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) ( ΠΟΛ.1147/2018 εγκύκλιος), αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται και οι αμοιβές του πρώτου εδαφίου της υποπερ. iv της περ. α της παρ. 6 του άρθρου 5 της παρούσας, ήτοι οι αμοιβές που φορείς του Δημοσίου κατέβαλλαν σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του Ν. 4690/2020 .

13. Για τις περιπτώσεις των αναδρομικών που αφορούν αποβιώσαντες και τα οποία έχουν εισπραχθεί από τους κληρονόμους και όχι από τον αποβιώσαντα, δεν αποστέλλεται αρχείο, καθώς τα ποσά αυτά δεν εμπίπτουν στην έννοια του εισοδήματος.

14. Κατ΄ ανάλογη εφαρμογή με το σκεπτικό της υπ΄ αρ. 250/1996 γνωμοδότησης του ΝΣΚ που είχε γίνει δεκτή, τα εφάπαξ βοηθήματα που καταβάλλουν τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων δυνάμεων στα παιδιά των ενεργών μετόχων τους ή μερισματούχων τους για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή της επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013. Τα ποσά αυτά αποστέλλονται με τον κωδικό 38 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Πλέον, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται μόνο τα εφάπαξ ποσά της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 και όχι τα ποσά της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 (επίδομα αλλοδαπής), τα οποία δηλώνονται με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 28.

15. Κατά τις διατάξεις της περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 , όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 1 του Ν. 4890/2022 (Α΄ 23), εφόσον πρόκειται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2022, τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας και η ειδική αποζημίωση στους εκτελούντες διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α΄ βοηθειών αποστέλλονται στο σύνολό τους με τον κωδικό 42 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 100%, και με τον ίδιο κωδικό αποστέλλεται το 65% της πτητικής αποζημίωσης πιλότων πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

16. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του Ν. 4375/2016 , επί της οποίας παρακρατείται φόρος με φορολογικό συντελεστή 15% και φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων γι΄ αυτό το εισόδημα, αποστέλλεται με τον κωδικό 47 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται και οι αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και των μελών του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όπως και του Γενικού Προϊσταμένου που συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 4714/2020 οι οποίες φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, καθώς και η πρόσθετη αποζημίωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που μετακινείται για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών ( άρθρο 170 του Ν. 4759/2020 , Α΄ 141 και άρθρο 105 του Ν. 4941/2022 , Α΄ 113),η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

17. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που καταβάλλονται από τα ΑΕΙ σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και της υπό στοιχεία 28727/Ζ1/2021 (Β΄ 1017) κοινής υπουργικής απόφασης λόγω των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποστέλλονται με τον κωδικό 47, ως αφορολόγητες. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες της παρ. 2 του άρθρου 283 του Ν. 4957/2022 (Α΄ 141) για την παροχή ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των ΑΕΙ αποστέλλονται με τον κωδικό 48, καθώς αυτές δεν υπόκεινται σε φόρο και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013. Ειδικά, οι υποτροφίες αριστείας και τα βραβεία που χορηγούν ΑΕΙ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 283 του Ν. 4957/2022, καθώς και τα χορηγούμενα ποσά σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), τα οποία δεν αποτελούν εισόδημα, αποστέλλονται με το νέο κωδικό 80.

18. Με τον κωδικό 48 αποστέλλονται τα ποσά των επιδοτήσεων προς εργαζομένους στα πλαίσια του προγράμματος «Πρώτο ένσημο», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4941/2022 .

19. Επίσης, με τον κωδικό 48, η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου Black Sea Trade and Development Bank) δύναται να αποστέλλει τους μισθούς/αποδοχές που καταβάλλει στους απασχολούμενους σε αυτήν βάσει των διατάξεων της Ιδρυτικής της Συμφωνίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2380/1996 (Α΄ 38).

20. Όσον αφορά αμοιβές της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 που καταβάλλονται σε μέλη ΔΣ εταιρίας ή κάθε άλλου ν.π. ή νομικής οντότητας, αυτές αποστέλλονται με το αρχείο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συγκεκριμένα με τον κωδικό 5. Στις περιπτώσεις που διενεργείται παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, ο υπόχρεος υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλει τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές.

21. Τα αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ αποστέλλονται με τον κωδικό 55 με αναγραφή του έτους χρήσης που αυτά αφορούν.

22. Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους -εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων και υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ - ΟΓΑ, αποστέλλονται με τον κωδικό 56.

23. Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη αγροτικών ή γυναικείων συνεταιρισμών τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ -ΟΓΑ, αποστέλλονται με τον κωδικό 57.

24. Αμοιβές που καταβάλλονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 ήτοι ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (όπως αυτοί είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο που τηρείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) στους εργαζομένους τους, εντάσσονται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και αποστέλλονται με τον κωδικό 58. Χρόνος κτήσης των εισοδημάτων αυτών θεωρείται ο χρόνος λήψης της απόφασης για την καταβολή αυτών των αμοιβών από την ετήσια γενική συνέλευση.

25. Με τον κωδικό 59 αποστέλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων, που δόθηκε το έτος 2022 (άρθρο πεντηκοστό τρίτο του ν. 4917/2022 και άρθρο 3 του Ν. 4997/2022). Η έκτακτη αυτή ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε κοινωνικής ή προνοιακής παροχής. Με τον ίδιο κωδικό στέλνεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση μακροχρόνια ανέργων που κατέβαλε η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) το 2022 με την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι άλλης παροχής, επιδόματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης από τον εν λόγω φορέα, εξαιρουμένων των παροχών που προέρχονται από τα προγράμματα κοινωνικής και στεγαστικής πολιτικής, καθώς και μη δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και των οικονομικών παροχών που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία ή του επιδόματος παιδιού [ άρθρου 74 παρ. 1του Ν. 3746/2009 (Α΄ 27), κοινή υπουργική απόφαση 120578/2022, Β΄ 6331].

26. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88) όπως αυτό διαμορφώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4756/2020 (Α΄ 235) και βάσει των όσων διευκρινίσθηκαν και με την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2018 εγκύκλιο, τα επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβλήθηκαν σε ανέργους μέσα στο έτος 2022, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και περαιτέρω απαλλάσσονται και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013. Τα επιδόματα αυτά δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και αποστέλλονται με τον κωδικό 60 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

27. Για λόγους καλύτερης διαχείρισης και αντιμετώπισης των διαφόρων εισοδημάτων και επιδομάτων που χορηγούνται από διάφορους φορείς και χρήζουν ειδικής φορολογικής μεταχείρισης, στον Πίνακα κωδικοποίησης εισοδήματος μισθωτής εργασίας, συντάξεων και λοιπών εισοδημάτων πλην επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται ο όρος «επιδόματα» στο λεκτικό των κωδικών 47, 48, 50 και 51 και υπάρχουν οι κωδικοί 61 και 62 που αφορούν «Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα» και «Επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους» αντίστοιχα καθώς και οι κωδικοί 63 και 64 για τα αναδρομικά ποσά των επιδομάτων των κωδικών 61 και 62 αντίστοιχα με αναγραφή του έτους /χρήσης που αυτά αφορούν. Ενδεικτικά, με τον κωδικό 62 αποστέλλονται οι παροχές που καταβάλλονται από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4756/2020 , μεταξύ άλλων, απαλλάσσονται από φόρους και εισφορές, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013. Οι παροχές αυτές καταβάλλονται από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 , όπως ισχύει (παροχή λόγω καταγγελίας σχέσης εργασίας ή αποχής του μισθωτού λόγω επίσχεσης ή όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα), του άρθρου 16 του Ν. 1836/1989 (παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη), του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (ειδικό εποχιακό βοήθημα), του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 (ειδική παροχή προστασίας μητρότητας), της υποπερ. εε΄ της περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 (παροχές που καλύπτουν δαπάνες για κοινωνικούς σκοπούς). Με τον κωδικό 62 αποστέλλεται και το επίδομα ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας ( άρθρο 32 του Ν. 4816/2021 ), προκειμένου να τύχει της ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης με τις ανωτέρω αμοιβές.

28. Το επίδομα αλλοδαπής της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 καθώς και άλλα ποσά που δεν μειώνουν τις δαπάνες των άρθρων 31 και 32 του Ν. 4172/2013 αποστέλλονται με τον κωδικό 75 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

29. Η έκτακτη αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4690/2020 και του άρθρου 43 του Ν. 4778/2021 (εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου) και η οποία απαλλάσσεται από κάθε φόρο και εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013) και δεν προσμετράται στο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα, αποστέλλεται με τον κωδικό 77 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Για τυχόν αναδρομικές καταβολές των ανωτέρω περιπτώσεων χρησιμοποιείται ο κωδικός 51 με αναγραφή του έτους στο οποίο αφορούν οι καταβολές και της σχετικής διάταξης.

30. Με τον κωδικό 78 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αποστέλλονται οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και εξαιτίας των συνεπειών που επέφεραν άλλα έκτακτα γεγονότα (φυσικές καταστροφές, ενεργειακή κρίση, πόλεμος στην Ουκρανία) και εφόσον αυτές καταβλήθηκαν εντός του έτους 2022, ανεξαρτήτως του έτους στο οποίο ανάγονται. Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται οι κάτωθι αποζημιώσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013):

- έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 ), δικαιούχοι της οποίας είναι και οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού του άρθρου 121 του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256).

- έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 79 του Ν. 4949/2022 εργαζομένων στον κλάδο γουνοποιίας, που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους.

- έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 48 του Ν.4997/2022 εργαζομένων σε επιχειρήσεων των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022.

31. Λόγω της κατάργησης, από 1.1.2017 και μετά, της έκπτωσης από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή ( άρθρο 71 του Ν. 4472/2017 ), οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων δεν θα εφαρμόσουν τα όσα είχαν οριστεί στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1025/2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ περί συμπλήρωσης του κωδικού 47 με το ποσό της μείωσης του 25%. Η κατάργηση της έκπτωσης αυτής ισχύει και για τους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και λειτουργούς του ΝΣΚ καθώς και για τα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων δικαστικών λειτουργών και λειτουργών του ΝΣΚ τα οποία συνταξιοδοτούνται κατά μεταβίβαση (σχετ. η ΠΟΛ.1112/2017 εγκύκλιος).

32. Με το νέο κωδικό 79 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις αποστέλλεται η μηνιαία ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες λόγω συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου τα έτη 1964, 1967 και 1974, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4714/2020 είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Ο κωδικός 79 χρησιμοποιείται μόνο για καταβολές ποσών με περίοδο αναφοράς το 2022 οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2022. Τυχόν καταβολές αναδρομικών ποσών με περιόδους αναφοράς τα έτη 2020 και 2021 αποστέλλονται με τον κωδικό 51 με υποχρεωτική αναγραφή του έτους που αφορούν και της σχετικής διάταξης.

33. Με το νέο κωδικό 81 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις αποστέλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που δόθηκε τον Δεκέμβριο 2022 στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακής, ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 5003/2022 κατά την καταβολή του εν λόγω ποσού δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου και αυτό δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013.

34. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από επιχειρηματική δραστηριότητα προς την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματα αυτών, αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφωνα με τον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον με τις διατάξεις της παρ. 4γ του άρθρου 99 του Ν. 4446/2016 καταργήθηκε η δυνατότητα αυτοαπόδοσης του φόρου από τον λήπτη της πληρωμής η οποία προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις [δεύτερη παράγραφος του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013 (εκ παραδρομής αναφερόμενης στον νόμο ως δεύτερο εδάφιο), η οποία είχε προστεθεί με την περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4283/2014 ] και πλέον, τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο στις πληρωμές που διενεργούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 62 και 64 του Ν. 4172/2013 , όπως εξάλλου ισχύει και για τα λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με βάση το νέο ΚΦΕ. Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών από μισθωτή εργασία προς τα ίδια ως άνω πρόσωπα, αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων σύμφωνα με τον Πίνακα κωδικοποίησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία χωρίς αναγραφή ποσού αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου παρά μόνο με αναγραφή του ποσού που προκύπτει εξαιτίας της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013, καθόσον με τις διατάξεις των παρ. 4α και 4β του άρθρου 99 του Ν. 4446/2016 (οι οποίες κατάργησαν το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.4172/2013 όπως αυτό είχε προστεθεί με την περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4283/2014 και προσέθεσαν νέα παρ. 7 στο τέλος του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013 αντίστοιχα) στο ανωτέρω εισόδημα από μισθωτή εργασία δεν διενεργείται ούτε αυτοαπόδοση του φόρου από τον λήπτη της πληρωμής, ούτε και παρακράτηση και απόδοση του φόρου από τον καταβάλλοντα την πληρωμή. Εάν εκ παραδρομής παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία από τον καταβάλλοντα την πληρωμή, οι υπόχρεοι υποβολής αποστέλλουν ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων, αναγράφοντας στην περίπτωση αυτή το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου.

35. Σε περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, είτε αποδοχών, είτε συντάξεων τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος 2022 και εφόσον το ποσό έχει επιστραφεί πλήρως από τον φορολογούμενο, οι φορείς που έχουν ενταχθεί και καταβάλλουν αμοιβές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) καθώς και η ΗΔΙΚΑ, για όσα ταμεία εποπτεύει, είναι υπόχρεοι σε υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου. Δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές καλούνται οι φορολογούμενοι να επιστρέψουν τα πληρωτέα ποσά με τα οποία πιστώθηκαν σύμφωνα με τις καταστάσεις μισθοδοσίας ή συντάξεων συν τον φόρο που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε, οι ανωτέρω υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου, αποστέλλουν ως καθαρές φορολογητέες αποδοχές ή συντάξεις τις νέες αποδοχές ή συντάξεις που προκύπτουν, αφού πρώτα αφαιρέσουν από τις αρχικές καθαρές (προ φόρου) την ανωτέρω επιστροφή (πληρωτέο συν φόρο). Ο παρακρατηθείς φόρος αποστέλλεται όπως αυτός παρακρατήθηκε και αποδόθηκε πριν την επιστροφή, καθόσον αυτός συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022. Στην περίπτωση που η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων αφορά τα φορολογικά έτη 2021 και προηγούμενα, δεν αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο για τις περιπτώσεις αυτές αλλά χορηγούνται νέες βεβαιώσεις σε έντυπη μορφή για τα έτη αυτά, οι οποίες αποτυπώνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Από τις τελευταίες αυτές περιπτώσεις εξαιρείται η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συντάξεων μέσω ΗΔΙΚΑ που αφορούν τα φορολογικά έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 για τα οποία αποστέλλεται διορθωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.

36. Οι υποχρεώσεις της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης προς το προσωπικό για το χρονικό διάστημα από 16/10/2019 έως 31/5/2021 που καταβάλλονται απευθείας από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) σε δικαιούχους εργαζομένους της εταιρίας, από την επιδότηση μισθολογικού κόστους παραμεθορίων περιοχών, αποστέλλονται με τον κωδικό 51, με αναγραφή του έτους/χρήσης που αυτά αφορούν, του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς τα καταβαλλόμενα ποσά είναι αφορολόγητα και δεν υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 ( άρθρο 50 του Ν. 4811/2021 και την κοινή υπουργική απόφαση 25798/2022, Β΄ 1323).

37. Οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις αμοιβές που εντάσσονται στην περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 συμπληρώνοντας τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

38. Για την εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 και όσον αφορά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου της περίπτωσης αυτής, κατά την κωδικοποίηση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο κωδικός 2 συμπληρώνεται από τον κύριο του έργου ενώ ο κωδικός 14 συμπληρώνεται από τον αρχικό ανάδοχο.

Ο αρχικός ανάδοχος καταχωρεί το ποσό της ακαθάριστης αμοιβής και τον φόρο που παρακρατήθηκε από τον κύριο του έργου και ο οποίος συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας βάσει βεβαιώσεων που χορηγεί σε αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις. Στη συνέχεια, ο αρχικός ανάδοχος (νομικό πρόσωπο, νομική οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα) θα πρέπει να διαγράψει κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του τον ως άνω παρακρατηθέντα από τον κύριο του έργου φόρο από τους αντίστοιχους κωδικούς των παρακρατηθέντων φόρων.

39. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης οι οποίοι προμηθεύονται βιβλία από συγγραφείς δημοσίους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους (μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων, οι οποίοι εκδίδουν με δικά τους έξοδα βιβλία και στη συνέχεια τα διαθέτουν έναντι αμοιβής), αποστέλλουν τις αμοιβές που προέρχονται από την πώληση βιβλίων και τις οποίες καταβάλουν στα εν λόγω φυσικά πρόσωπα συμπληρώνοντας τον κωδικό 6 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, οι φορείς γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο με συντελεστή 4% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ββ΄ της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 .

Επισημαίνεται ότι για τις αμοιβές με τίτλο κτήσης που αποτελούν για τους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη εργασιών και οι οποίες αποστέλλονται με τον κωδικό 6 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποστέλλουν τις ακαθάριστες αμοιβές και επιπλέον και τις ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΦΚΑ που επιβλήθηκαν για να αφαιρεθούν από τις αμοιβές αυτές.

40. Στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα ο κωδικός 15 αφορά ακαθάριστα έσοδα ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ τα οποία καταβάλλονται στο έτος 2022 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/2017 εγκύκλιο, τα εισοδήματα που αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 φορολογούνται στα έτη αυτά και συνεπώς υπάρχει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τους δικαιούχους στα έτη αυτά. Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται μόνο για τα έτη αυτά και όχι για προγενέστερα, καθόσον τα εν λόγω εισοδήματα των ιατρών του ΕΣΥ που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2022 και αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στα οικονομικά έτη 2014 και προηγούμενα (χρήσεις ετών 2013 και προηγούμενες) φορολογούνται συνολικά στο έτος είσπραξης, ήτοι στο φορολογικό έτος 2022. Οι εν λόγω αμοιβές που φορολογούνται στο φορολογικό έτος 2022 αποστέλλονται με τον κωδικό 6 του αρχείου εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο φόρος 20% που παρακρατείται επί του συνόλου των ακαθαρίστων αμοιβών που καταβάλλονται, ανεξάρτητα από τα οικονομικά ή φορολογικά έτη που παρασχέθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες των ιατρών του ΕΣΥ, εκπίπτει από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω ιατροί κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο έγινε η καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, ήτοι στο φορολογικό έτος 2022.

41. Ο κωδικός 16 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αφορά αμοιβές που καταβάλει ο ΕΦΚΑ σε δικαιούχους εξαιτίας της συμμετοχής τους σε επιτροπές - συνεδριάσεις του ΕΦΚΑ και οι οποίες βάσει της υπό στοιχεία Φ10042/οικ. 13567/329 /8.06.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν εισφοροδοτούνται.

42. Ο κωδικός 17 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αφορά αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε μη έχοντες εξαρτημένη εργασία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 ή σε επιχειρήσεις για τις οποίες ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι αφορολόγητες και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε εισφορά (συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013). Ο κωδικός χρησιμοποιείται για ποσά που καταβλήθηκαν το 2022 ανεξαρτήτως του χρόνου αναφοράς τους.

43. Με τον κωδικό 18 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αποστέλλονται αμοιβές και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID- 19 οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι απαλλασσόμενες του φόρου και δεν επιβάλλεται σε αυτές η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013, καθώς και λοιπές αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα με όμοια φορολογική αντιμετώπιση. Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται:

- τα ποσά της αποζημίωσης και της έκτακτης επιδότησης που δόθηκε ως αποζημίωση σε ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.

- η οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου του άρθρου 70 του Ν. 4745/2020 .

- η αποζημίωση πιστοποιημένων επαγγελματιών που συμπράττουν στην απονομή συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ [άρθρο 255 του Ν. 4798/2021 και υπ΄ αρ. 67154/2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄4245)].

- η έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων του άρθρου 23 του Ν. 4859/2021 από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εφόσον οι δικαιούχοι είναι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα. Καταβολές αυτής της περίπτωσης που αφορούν σε μη ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα αποστέλλονται με τον κωδικό 48 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

44. Με τον κωδικό 19 στον Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, αποστέλλονται οικονομικές ενισχύσεις και αμοιβές οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι απαλλασσόμενες του φόρου, δεν επιβάλλεται σε αυτές η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013, και είτε δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή άλλων παροχών είτε δεν προσμετρώνται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα κατά περίπτωση, που χορηγήθηκαν σε επιτηδευματίες στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 ή λοιπών έκτακτων γεγονότων. Ενδεικτικά, με τον κωδικό αυτό αποστέλλονται:

- οι οικονομικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4801/2021 , το άρθρο 73 του Ν. 4864/2021 (επιχειρήσεις λογιστικών, φορολογικών υπηρεσιών) και το άρθρο 9 του Ν. 4890/2022 (επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού, πληγείσες από φυσικές καταστροφές επιχειρήσεις), η οποία δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,

- η αμοιβή ιδιωτών ιατρών, με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, που συνεργάζονται με δημόσια νοσοκομεία της παρ. 1 του δέκατου τέταρτου άρθρου της από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κυρωθείσα με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020) και η οποία δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα και εφόσον αυτή καταβλήθηκε εντός του έτους 2022 έχοντας περίοδο αναφοράς μόνο το έτος αυτό,

- η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που χορηγήθηκε σε δικαιούχους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4756/2020 και η οποία δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

45. Οι κωδικοί 18 και 19 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή καταβολών που διενεργήθηκαν εντός του 2022 και είχαν περίοδο αναφοράς το έτος αυτό.

46. Όσον αφορά στα ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπου ο φορολογούμενος καταβάλλει από μόνος του τα ασφάλιστρα, το εισόδημα που προκύπτει είναι μόνο το ποσό που αναλογεί στην υπεραπόδοση των μαθηματικών αποθεματικών, το οποίο αποτελεί μέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4172/2013 (σχετ. η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος). Για το ποσό αυτό υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013, του οποίου το ποσοστό ανέρχεται σε 5% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022. Συνεπώς, τα ποσά αυτά αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του αρχείου εισοδήματος από μερίσματα -τόκους - δικαιώματα.

47. Όσον αφορά στα μερίσματα, ο χρόνος απόκτησης αυτών προβλέπεται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1223/2015 εγκύκλιο και συνεπώς στα εισοδήματα από μερίσματα με τον κωδικό 1 του Παραρτήματος 3 - Μερίσματα (προ φόρου) ν.π. και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία - δεν περιλαμβάνονται τα προμερίσματα ΑΕ, καθώς και οι προσωρινές απολήψεις ΕΠΕ και ΙΚΕ που καταβλήθηκαν εντός 2022, καθόσον αυτά αποτελούν εισόδημα του φορολογικού έτους 2023.

48. Στα μερίσματα με τον κωδικό 1 αναγράφονται και οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ( ΠΟΛ. 1042/2015 εγκύκλιος).

49. Στα μερίσματα με τον κωδικό 2 - Μερίσματα ν.π. και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με απλογραφικά βιβλία- δεν συμπληρώνεται φόρος, διότι δεν παρακρατείται, αφού τα εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.

50. Στα εισοδήματα από τόκους με τον κωδικό 3 αποστέλλονται τόκοι (προ φόρου) λοιπών φορέων, όπως ενδεικτικά είναι οι τόκοι από δικαστικές αποφάσεις. Αντίθετα, δεν αποστέλλονται οι τόκοι που υπάγονται σε φόρο και αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 απόφασης καθώς και οι τόκοι για τους οποίους έχει παρακρατηθεί και αποδοθεί ο αναλογών φόρος με αναλυτικές εγγραφές βάσει της υπό στοιχεία Α. 1100/2019 απόφασης.

51. Ο κωδικός 5 αφορά σε μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου ήτοι: μερίσματα από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες ή ναυλώτριες εταιρίες γυμνών πλοίων ή μισθώτριες εταιρίες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με πλοία πρώτης κατηγορίας σημαίας Ε.Ε και Ε.Ο.Χ πλην της ελληνικής, και από ημεδαπές εταιρίες φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων πρώτης κατηγορίας που δεν υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής αόριστης χρονικής διάρκειας που υπογράφτηκε ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4607/2019 (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη του νέου Συνυποσχετικού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5000/2022 (Α΄ 226) καθώς και από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ελληνική σημαία και σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ., συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.

52. O κωδικός 6 αφορά τόκους που απαλλάσσονται του φόρου, και συμπληρώνεται μόνο όταν ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο. Στα εισοδήματα με τον κωδικό αυτό δεν αποστέλλονται οι τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που είναι απαλλασσόμενοι του φόρου για φυσικά πρόσωπα και αποστέλλονται μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε εφαρμογή της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1033/2014 .

53. Στα μερίσματα με τον κωδικό 7 - Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια, αναγράφονται τα μερίσματα των αλλοδαπών τίτλων που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά χρηματιστήρια και καταβάλλονται σε ημεδαπά φυσικά πρόσωπα.

Το ηλεκτρονικό αρχείο με τα εισοδήματα αυτά υποβάλλεται από την εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΑTHEXCSD), εφόσον πρόκειται για μερίσματα από αλλοδαπούς εισηγμένους τίτλους που τηρούνται ή παρακολουθούνται σε Ειδικό Λογαριασμό Αξιογράφων Πελάτη στο Σύστημα `Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ενώ εφόσον πρόκειται για μερίσματα από αλλοδαπούς εισηγμένους τίτλους που τηρούνται ή παρακολουθούνται σε Λογαριασμούς Συμμετέχοντα για λογαριασμό πελατών του στο Σύστημα `Αυλων Τίτλων, καθώς επίσης αν πρόκειται για μερίσματα αλλοδαπών τίτλων των οποίων η διαχείριση γίνεται εκτός του Συστήματος `Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το ηλεκτρονικό αρχείο υποβάλλεται από τις εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) και τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής.

Στο πεδίο «Φόρος που παρακρατήθηκε» συμπληρώνεται ο φόρος που τυχόν παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή, προκειμένου να αναγραφεί στην φορολογική δήλωση του δικαιούχου και να πιστωθεί από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και των διατάξεων του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

54. Στα μερίσματα με τον κωδικό 8 αποστέλλονται τα μερίσματα μετόχων ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 3% ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν αμοιβές λόγω συμμετοχής τους στο Δ.Σ. Αφορά ποσά που διανέμονται από τα κέρδη μη εισηγμένων στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Α.Ε. ^THEXCSD) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους, με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 3% και όχι μερίσματα άλλης μορφής Ν.Π. για τα οποία γίνεται η χρήση του κωδικού 1 του ίδιου αρχείου. Τα μερίσματα αυτά δεν θα σταλούν και με τον κωδικό 1 του ίδιου αρχείου. Ειδικά τα μερίσματα μετόχων ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 3% που είναι και μέλη ΔΣ αποστέλλονται με τον κωδικό 1 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

55. Με τον κωδικό 9 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αποστέλλονται οι αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο, προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και συνιστούν εισόδημα από μερίσματα ( ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιος).

56. Με τον κωδικό 10 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αποστέλλονται τα μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών ή ναυλωτριών εταιριών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική σημαία που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής αόριστης χρονικής διάρκειας που υπογράφτηκε ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4607/2019 (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη του νέου Συνυποσχετικού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5000/2022 (Α΄ 226) από 1/1/2022, για τα οποία καταβάλλεται, μέσω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οικειοθελής παροχή με συντελεστή 5% με την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου από κάθε φόρο, καθώς και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013. Με τον ίδιο κωδικό αποστέλλονται επίσης και τα μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιριών ή ναυλωτριών εταιριών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική και ξένη σημαία που εμπίπτουν στις ίδιες ως άνω διατάξεις (εισαχθέντα) ή απαλλάσσονται (μη εισαχθέντα) όταν τα μερίσματα αυτά καταβάλλονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά γραφεία του άρθρου 25 του ν.27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους.

57. Με τον κωδικό 11 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, αποστέλλονται τα μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρίες

της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 4111/2013 καθώς και οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) από τα κέρδη (πέραν των μισθών) που οι ημεδαπές εταιρίες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους. Οι δικαιούχοι των εισοδημάτων αυτών αποδίδουν οι ίδιοι το φόρο με συντελεστή 10% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου από κάθε φόρο καθώς και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

58. Με τον κωδικό 14 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αποστέλλονται τα ποσά που αφορούν τους μετόχους εταιριών που έχουν πραγματοποιήσει κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 71Β και την παρ. 1 του άρθρου 71Γ του Ν. 4172/2013. Σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1145/2018 , με την καταβολή του φόρου 5% που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος της εταιρείας και των μετόχων, ωστόσο τα εν λόγω εισοδήματα δεν απαλλάσσονται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 για τα φυσικά πρόσωπα. Με τον ίδιο κωδικό 14 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αποστέλλονται τα ποσά που αφορούν τους μετόχους εταιριών που έχουν πραγματοποιήσει κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3299/2004 , μετά την παρέλευση δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού τους. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, με την καταβολή του οφειλόμενου φόρου από τα νομικά πρόσωπα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των νομικών προσώπων και των μετόχων αυτών για τις εν λόγω κεφαλαιοποιήσεις ή διανομές αφορολόγητων αποθεματικών.

59. Με τον κωδικό 15 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αποστέλλονται τα ποσά που αφορούν τους μετόχους εταιριών που έχουν πραγματοποιήσει κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 71Β του Ν. 4172/2013. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 71Β του Ν. 4172/2013 η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο μερισμάτων λόγω διανομής, και σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 για τα φυσικά πρόσωπα.

60. Με το νέο κωδικό 18 του Πίνακα κωδικοποίησης αμοιβών από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα αποστέλλονται τα μερίσματα που λαμβάνουν μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής από την εκμετάλλευση των πλοίων του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5000/2022 (Α΄ 226). Τα μερίσματα αυτά φορολογούνται με τον συντελεστή φόρου μερισμάτων των γενικών διατάξεων φορολογίας εισοδήματος. Ο φόρος προσδιορίζεται κατά το χρόνο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των δικαιούχων των εισοδημάτων αυτών με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και εφαρμόζεται για μερίσματα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από την 1η.1.2022 και μετά.

61. Για τις ανάγκες προσδιορισμού φόρου εισοδήματος δεν υπάρχουν κρατήσεις από τα εισοδήματα του παραρτήματος 3 (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα), καθόσον με τις διατάξεις του ΚΦΕ, δεν προβλέπονται ποσά που εκπίπτουν από τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας και οι ακαθάριστες αποδοχές ταυτίζονται με τις καθαρές. Η παρακράτηση φόρου στους τόκους γίνεται επί του ποσού των τόκων μόνο, μη συνυπολογιζομένου του τυχόν επιβαλλόμενου χαρτοσήμου. Στα εισοδήματα αυτά δεν παρακρατείται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

62. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013 .

63. Για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τόκους (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και δικαιώματα σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή σε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου, δεν απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4172/2013. Η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου δεν απαιτείται επίσης για καταβολή εισοδημάτων που αφορούν μερίσματα νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και τόκους για τα οποία με την παρακράτηση του φόρου επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

64. Δεν απαιτείται επίσης η υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων για τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αρ. 1332/15.11.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3995), καθόσον τα κέρδη αυτά απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος καθώς και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και περαιτέρω δεν αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ( ΠΟΛ.1106/2018 εγκύκλιος).

65. Στις περιπτώσεις που αποστέλλονται αμοιβές με τους κωδικούς 38, 40, 47, 48, 50, 51, 54, 61, 62, 63, 64 του αρχείου των μισθωτών και με τους κωδικούς 5, 6 του αρχείου των μερισμάτων, στη στήλη «Διάταξη νόμου με την οποία χορηγήθηκαν τα ποσά» θα αναγράφεται υποχρεωτικά το άρθρο και ο νόμος με βάση τον οποίο αυτά χορηγήθηκαν.

66. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 74 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις.

`Αρθρο 7
Ημερομηνία υποβολής

1. Για το φορολογικό έτος 2022 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28/2/2023. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων.

2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του myAADE με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

3. Το ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων δεν δύναται να υποβληθεί μετά το τέλος του αντίστοιχου έτους υποβολής του και η μη υποβολή του έως τότε επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ΚΦΔ (Ν. 4987/2022).

`Αρθρο 8
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής

Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων ως αποδεικτικά υποβολής εμφανίζονται και εκτυπώνονται κατά περίπτωση τα παρακάτω:

1. Το φορολογικό έτος.

2. Ο αριθμός και η ημερομηνία υποβολής δήλωσης myAADE.

3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.

4. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών, αμοιβών και εισοδημάτων.

5. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.

6. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.

7. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α Ν. 4172/2013 προκειμένου για αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

8. Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2023
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: