Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Π.Κ. 1/10-6-2024

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

Στο Ηράκλειο τής Κρήτης σήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-6-2024 οι υπογράφοντες :

1. Του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ που εδρεύει Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Βλατάκη και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Κουρκουνάκη

2. Του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «Ο ΕΡΜΗΣ», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Κ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

`Αρθρο 1
Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε υπάγονται οι οδηγοί των-τουριστικών λεωφορείων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων και ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη.

`Αρθρο 2
Βασικές αποδοχές (Βασικός Μισθός - Επιδόματα Οικογενειακά και Προϋπηρεσίας)

1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός, των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών καθορίζεται στο ποσό των 850,00 ευρώ για το 1° έτος και θα προσαυξηθεί σε ποσοστό 2% για κάθε ένα από τα επόμενα δύο έτη. Σε περίπτωση που ο βασικός μηνιαίος μισθός αυξηθεί με απόφαση της Πολιτείας, σε ποσό μεγαλύτερο από το παρόν, τότε αυτονόητο είναι ότι θα προσέλθουν τα συμβαλλόμενα μέρη σε επανακαθορισμό του βασικού μισθού και όλων των άλλων ποσών που επηρεάζονται από αυτόν.

2. Οι βασικές αποδοχές, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα έτη υπηρεσίας του οδηγού, διαμορφώνονται για το έτος 2024 ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

ΑΓΑΜΟΣ

ΕΓΓΑΜΟΣ

1 ΠΑΙΔΙ

2 ΠΑΙΔΙΑ

3 ΠΑΙΔΙΑ

1ο

0-3

918,00

1003,00

1045,50

1088,00

1130,50

2ο

3-6

1020,00

1105,00

1147,50

1190,00

1232,50

3ο

6-9

1062,50

1147,50

1190,00

1232,50

1275,00

4ο

9-12

1156,00

1241,00

1283,50

1326,00

1368,50

5ο

12-15

1300,50

1385,50

1428,00

1470,50

1513,00

6ο

15-18

1343,00

1428,00

1470,50

1513,00

1555,50

7ο

18-21

1385,50

1470.50

1513,00

1555,50

1598,00

8ο

21-24

1428,00

1513,00

1555,50

1598,00

1640,50

9ο

24-27

1470,50

1555,50

1598,00

1640,50

1683,00

10ο

27-30

1513,00

1598,00

1640,50

1683,00

1725,50

11ο

30-35

1555,50

1640,50

1683,00

1725,50

1768,00

Διευκρινίζεται ότι στους παραπάνω πίνακες κλιμακίων συμπεριλαμβάνονται ο βασικός μισθός και τα. παρακάτω επιδόματα υπολογιζόμενα όλα επί του βασικού μισθού:

α) Επίδομα προϋπηρεσίας 6% για τον νεοπροσλαμβανόμενο,

β) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής:

- 1ο κλιμάκιο: 2%

- 2ο κλιμάκιο: 9%

- 3ο κλιμάκιο: 9%

- 4ο κλιμάκιο: 15%

- 5ο κλιμάκιο και άνω: 27%

γ) Επίδομα τριετιών από ποσοστό 5% για κάθε συμπληρωμένη τριετία και μέχρι 10 συνολικά τριετίες.

Για την καταβολή των επιδομάτων προϋπηρεσίας, πολυετούς υπηρεσίας και τριετιών, ως προϋπηρεσία νοείται το σύνολο της προϋπηρεσίας του οδηγού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα βιβλιάρια κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή άλλα σχετικά δημόσια έγγραφα, τα οποία υποχρεούται ο εργαζόμενος να προσκομίζει στον εργοδότη κατά την πρόσληψη του.

Συμφωνείται σε κάθε περίπτωση ότι το χρονικό διάστημα από 14.2.2012 έως και 31.12.2023, δεν προσμετράται ως προϋπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 33 του Ν.5053/2023 . Περαιτέρω ρητά συμφωνείται ότι για το επίδομα τριετιών των οδηγών, τα όσα αναφέρονται στην με στοιχεία γ υποπαράγραφο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σχετικά με το ποσοστό προσαύξησης και των αριθμό των τριετιών, κατισχύουν του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Ν. 50253/2023. δηλαδή ρητώς συμφωνείται ότι οι οδηγοί θα λαμβάνουν το επίδομα τριετιών από ποσοστό 5% για κάθε συμπληρωμένη τριετία και μέχρι δέκα (10) συνολικά τριετίες, ανεξάρτητα εάν αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό / ημερομίσθιο ή όχι.

Ρητώς επίσης συμφωνείται ότι σε περίπτωση που με νέα νομοθετική ρύθμιση προβλεφθεί εκ νέου «πάγωμα», ήτοι αναστολή των επιδομάτων χρόνου προϋπηρεσίας (τριετιών, πολυετιών, κ.λ,π.), η νομοθετική ρύθμιση για την αναστολή των επιδομάτων χρόνου προϋπηρεσίας θα κατισχύει των επιδομάτων χρόνου προϋπηρεσίας (τριετιών, πολυετιών, κ.λπ.), που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα και στις ως αμέσως ανωτέρω με στοιχεία β και γ υποπαραγράφους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου της παρούσας ΣΣΕ.

δ) Επίδομα γάμου από ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται στους εγγάμους μισθωτούς καθώς και στους χώρους-ες και διαζευγμένους-ες με τις προϋποθέσεις του Ν.1849/89.

ε) Επίδομα παιδιών από ποσοστό 5% για ένα παιδί, 10% για δύο παιδιά ηλικία των 18 ετών συμπληρωμένων. Εφ΄ όσον τα παιδιά σπουδάζουν σε οποιουδήποτε επιπέδου σχολή (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ.) το επίδομα αυτό παρατείνεται μέχρι την συμπλήρωση των σπουδών τους και πάντως όχι μετά την συμπλήρωση της ηλικίας των 25 ετών και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι τα επιδοτούμενα παιδιά δεν εργάζονται και έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών στον εργοδότη.

3. Οι παραπάνω μισθοί αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση και σε οκτώ (8) ώρες εργασίας την ημέρα. Σε περίπτωση υπέρβασης της 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης και μέχρι 12 ώρες υπάρχει νόμιμη υπερωριακή εργασία, της οποίας οι εκατό σαράντα (140) πρώτες ώρες αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 50%), ενώ οι υπόλοιπες με το ωρομίσθιο προσαυξημένο με ποσοστό 75%. Η απασχόληση κατά την 13η ώρα αποτελεί επίσης νόμιμη υπερωρία και αμείβεται με προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 100%. Η τυχόν απασχόληση πέραν της 13ης ώρας συνιστά παράνομη υπερωριακή απασχόληση και ο μισθωτός δικαιούται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο του προσαυξημένο κατά 100%.

4. Τα δύο ρεπό που δικαιούται ο συνεχόμενα και με τρόπο που να οδηγός κάθε εβδομάδα χορηγούνται μην υπερβαίνει πενθήμερη εργασία συνεχών ημερών απασχόλησης. Σε καμιά περίπτωση, δεν- δικαιούται ο εργοδότης να χορηγεί σε μηναία βάση, αθροιστικά, το σύνολο των ημερών εβδομαδιαίως ανάπαυσης του οδηγού.

`Αρθρο 3
Όροι καταβολής οικογενειακών επιδομάτων

Από κάθε μισθωτό, συγχρόνως με την πρόσληψή του, ο εργοδότης ζητά εγγράφως την οικογενειακή του κατάσταση και την προϋπηρεσία του ως οδηγού. Εντός δύο μηνών από την πρόσληψή του υποχρεούται ο εργαζόμενος να προσκομίσει στον εργοδότη του τις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γεννήσεως τέκνων, καθώς και τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας του ως οδηγού, οπότε ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγεί και έγγραφη βεβαίωση της προσκομίσεως αυτών.

Σε περίπτωση μη τηρήσεως αυτής της διαδικασίας δεν γεννάται δικαίωμα απολήψεως των σχετικών προσαυξήσεων - επιδομάτων.

`Αρθρο 4
Λοιπά επιδόματα

Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. καταβάλλονται και τα ακόλουθα τακτικά επιδόματα:

α) Εποχιακό Επίδομα σε ποσοστό 7,5% επί του βασικού μισθού, ανερχόμενο σε 63,75 ευρώ, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται με κάθε αύξηση του βασικού μισθού. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στους οδηγούς που απασχολούνται από 1ης Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

β) Επίδομα Φορτοεκφόρτωσης αποσκευών (T/F):

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ανάλογα με το είδος του οχήματος και σε περίπτωση λεωφορείου, από τον αριθμό των θέσεων του λεωφορείου ως εξής:

- ΤΑΞΙ: 5,50 ευρώ για το 1° έτος και 2% για τα επόμενα δύο έτη.

- MINI BUS (ΜΕΧΡΙ 30 ΘΕΣΕΩΝ): 7,50 ευρώ για το 1ο έτος και 2% για τα επόμενα δύο έτη.

επόμενα δύο έτη.

- ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΑΠΟ 31 ΕΩΣ 55 ΘΕΣΕΩΝ): 12,00 ευρώ για το 1ο έτος και 2% για τα επόμενα δύο έτη.

- ΔΙΩΡΟΦΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 18,00 3υρώ για το 1° έτος και 2% για τα επόμενα δύο έτη.

Ρητά συμφωνείται ότι, όταν ο εργοδότης διαθέσει το λεωφορείο με τον οδηγό του για την πραγματοποίηση τράνσφερ πελατών τρίτου, υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής του οδηγού είναι ο εργοδότης του, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει και να συνυπολογίζει τις αποδοχές αυτές στην εκάστοτε μηνιαία μισθοδοσία του οδηγού.

`Αρθρο 5
Αποζημίωση γεύματος - δείπνου - διανυκτέρευσης και διαμονής ιστό εξωτερικό

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς καταβάλλονται:

Ο οδηγός θα δικαιούται ένα από τα δυο, γεύμα ή δείπνο, την ημέρα,

α) Αποζημίωση γεύματος ποσού 8,00 ευρώ για το 1° έτος και 2% για τα δύο επόμενα έτη, εφόσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του. Επίδομα γεύματος δικαιούται ο/η οδηγός που απασχολείται κατά το χρονικό διάστημα από 11:00 έως 14:30 τουλάχιστον,

β) Αποζημίωση δείπνου ποσού 8,00 επόμενα έτη, εφόσον οι συνθήκες εργασίας ευρώ για το 1° έτος και 2% για τα δύο επόμενα έτη, εφόσον οι συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του. Επίδομα δείπνου δικαιούται ο/η μισθωτός που απασχολείται κατά το χρονικό διάστημα από 20:00 έως 22:00 τουλάχιστον.

Ρητά συμφωνείται ότι ο εργοδότης έχει την διακριτική ευχέρεια αντί των παραπάνω επιδομάτων α΄ και β΄ να χορηγεί αυτούσιο γεύμα ή δείπνο στο ίδιο εστιατόριο που γευματίζουν οι επιβάτες του λεωφορείου ή στο πλησιέστερο ξενοδοχείο, μόνο εφόσον πρόκειται για κλειστό γκρούπ ή Κρητική βραδιά.

γ) Αποζημίωση διανυκτέρευσης σε ποσό ίσο με το 1/2 του ημερομισθίου, εφόσον λόγω |των συνθηκών εργασίας επιβάλλεται η διανυκτέρευση του οδηγού σε τόπο διάφορο της κατοικίας του.

δ) Αποζημίωση για διαμονή στο εξωτερικό: Στους οδηγούς που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση ποσού 20,68 ευρώ.

`Αρθρο 6
Βιβλία Δρομολογίων

Τα βιβλία δρομολογίων, τα οποία εκδίδονται εις τριπλούν, θα τηρούνται με επιμέλεια και συνέπεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία από τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που υπάγονται στην παρούσα.

Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων στα βιβλία αυτά, εφ΄ όσον φέρουν την υπογραφή του εργαζόμενου, αποτελεί πλήρη απόδειξη των ωρών οδήγησης ή απασχόλησης του οδηγού. Από το βιβλίο αυτό, αμέσως μετά την εξάντλησή του και την παράδοση του με απόδειξη στον εργοδότη, ο τελευταίος και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα στον οδηγό που το συνέταξε, ύστερα από αίτησή του. Τα παραπάνω βιβλία με την εξάντλησή τους και την παράδοσή τους στον εργοδότη, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών θα παραδίδονται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

`Αρθρο 7
Λοιποί όροι

α) Για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αδείας και επιδόματος αδείας, λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με το νόμο, το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού,

β) Οι εργοδότες υποχρεούνται να εκδίδουν και να χορηγούν στους οδηγούς αναλυτικά σημειώματα μισθοδοσίας (βασικός μισθός, επιδόματα, νυκτερινάς Κυριακές, υπερωρίες κ.λ.π., με ανάλυση των ωρών απασχόλησης, βάσει της οποίας εξάγεται η μισθοδοσία,

γ) Εφόσον ο οδηγός κατά την εκτέλεση της εργασίας του ελεγχθεί από αρμόδια όργανα και ευρεθεί ότι παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις από λόγους που αφορούν τον εργοδότη (παράνομη πρόσβαση σε ξενοδοχεία, απασχόληση σε ημέρα ρεπό, κυκλοφορία του οχήματος χωρίς πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, υπέρβαση ωραρίου κ.λπ.), το σε βάρος του πρόστιμο καθώς και η εξαγορά της ποινής φυλάκισης που τυχόν του επιβληθεί θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη, ο οποίος και υποχρεούται στην καταβολή των αντίστοιχων ποσών,

δ) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα στον οδηγό, από την προηγούμενη ημέρα, το πρόγραμμα της επομένης, προκειμένου να προγραμματίσει και τον χρόνο ανάπαυσής του και να μην βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα καθ΄ όλη την διάρκεια του 24ώρου.

ε) Στα PICK UP SERVISES και Τ/F δεν φέρει καμία ευθύνη ο οδηγός για απώλεια πελατών εφόσον αποδεικνύεται η στάση του λεωφορείου στο σημείο παραλαβής των πελατών από τον ταχογράφο του οχήματος και το λεωφορείο αποχωρεί μετά από τηλεφωνική ενημέρωση στο γραφείο κίνησης της εργοδότριας εταιρείας ή στον ιδιοκτήτη του λεωφορείου.

`Αρθρο 8
Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση

Οι εργοδότες υποχρεούνται, πέραν της κύριας και επικουρικής ασφάλισης, να ασφαλίσουν τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση σε πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση για κάθε ατύχημα-ασθένεια κατά την εκτέλεση της εργασίας.

`Αρθρο 9
Επαναπρόσληψη - Καταγγελία Σύμβασης - Αποζημίωση

1. Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν οδηγούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά την θερινή περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά τη νέα τουριστική περίοδο, εφόσον ο εργαζόμενος ειδοποιήσει έγγραφα τον εργοδότη του, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, ότι επιθυμεί να εργασθεί και κατά τη νέα περίοδο.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που μετά την δήλωση του τον καλέσει ο εργοδότης στην διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε και δεν παρουσιασθεί μέσα σε πέντε (5) μέρες για να αναλάβει υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.

Η γραπτή δήλωση του εργαζομένου προς τον εργοδότη του, ότι επιθυμεί να εργασθεί κατά τη νέα τουριστική περίοδο, γίνεται μέσω του συμβαλλόμενου εργατικού σωματείου, στο οποίο είναι μέλος, με έντυπες δηλώσεις που εκτυπώνονται απ΄ αυτό.

2. Εάν ο οδηγός υποβάλλει τη γραπτή δήλωση της προηγούμενης παραγράφου και ο εργοδότης του δηλώσει εγγράφως την άρνησή του ή δεν του απαντήσει εγγράφως μέχρι 15 Μαρτίου ότι δέχεται ή απορρίπτει την πρόταση για επαναπρόσληψη έχει υποχρέωση να του καταβάλει αποζημίωση απόλυσης, για την εξεύρεση της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν.2112/20.

3. Η επαναπρόσληψη των οδηγών για τη νέα τουριστική περίοδο συντελείται με ενημέρωση πλάνου εταιρείας, το οποίο θα έχει καταρτισθεί μέχρι τις 15 Απριλίου για την ακριβή ημερομηνία πρόσληψης των οδηγών τους κάθε έτους, και η λήξη της απασχόλησης στο τέλος της τουριστικής περιόδου και σε κάθε περίπτωση μετά την συμπλήρωση εκατό εικοσιπέντε πέντε (125) εργασίας για το 1° έτος, εκατό τριάντα επτά (137) ημερών εργασίας για τον δεύτερο έτος, και εκατό τριάντα επτά (137) ημερών εργασίας τον τρίτο έτος. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τους νεοπροσλαμβανόμενους οδηγούς για το πρώτο έτος απασχόλησης τους.

4. Τόσο κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, όσο και κατά την νεκρή περίοδο, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνον κατόπιν καταβολής της νομίμου αποζημιώσεως.

Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών της προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ο πραγματικός μόνο χρόνος εργασίας που διανύθηκε από την πρόσληψη στον ίδιο εργοδότη.

5. Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη αποχωρούν από την εργασία πλήρους συντάξεως γήρατος και είτε οικειοθελώς είτε μη επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για το λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% της αποζημιώσεως του Ν. 2112/20, η οποία θα καταβαλλόταν στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη, βάσει του τελευταίο συνολικού χρόνου υπηρεσίας του οδηγού στον ίδιο εργοδότη, εφαρμοζόμενης αναλογικά της διατάξεως του άρθρου 5 του Ν. 435/1976 .

`Αρθρο 10

Ορίζεται ως ημέρα αργίας η 9η Μαΐου, εορτή του Αγίου Χριστόφορου, πολιούχου του σωματείου.

`Αρθρο 11

Υποχρεωτικά συστήνεται επιτροπή αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και δύο εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς, η οποία θα εξετάσει τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των ξυριστικών λεωφορείων.

Το μέρος που θα αναλάβει την πρωτοβουλία γνωστοποιεί στο άλλο μέρος τους εκπροσώπους του και το καλεί σε συνάντηση το νωρίτερο σε 20 ημέρες μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν για τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων, θα εκδίδεται ειδική βεβαίωση οδηγού τουριστικού λεωφορείου, η οποία θα υπογράφεται από τις συμβαλλόμενες στην παρούσα οργανώσεις.

`Αρθρο 12
Παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής

Οι εργοδότες υποχρεούνται, ανεξαρτήτως της βουλήσεως εκάστου μεμονωμένου εργαζόμενου, μέλη του Σωματείου, δοθέντος ότι αμείβονται με βάση την παρούσα, να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των μισθωτών, η οποία για το έτος 2024 ανέρχεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ ετήσια, ύ\ οποία θα παρακρατείται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη δόση, ποσού 50 ευρώ, θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο σωματείο στις 30 Ιουνίου 2024, και η δεύτερη δόση, ποσού 50 ευρώ θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο σωματείο την 31 Αυγούστου 2024.

`Αρθρο 13
Θεσμικοί όροι ΕΓΣΣΕ

Για τους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. οδηγούς, έχουν εφαρμογή όλοι οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ευνοϊκότερους όρους πού έχουν καθιερωθεί με τις- προηγούμενες αντίστοιχες ΣΣΕ και ΔΑ του επαγγέλματος.

`Αρθρο 14
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης - διατήρηση ρυθμίσεων

Αποδοχές ανώτερες και όροι εργασίας ευνοϊκότεροι από αυτούς που ρυθμίζονται με την παρούσα ΣΣΕ εξακολουθούν να ισχύουν.

Όροι συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και όροι που ρυθμίζονται με νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή έθιμα, που δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσης, ούτε τροποποιούνται ρητώς, διατηρούνται σε ισχύ.

`Αρθρο 15
Ισχύς

Η παρούσα Σ.Σ.Ε ισχύει από 30-03-2024 έως και 30-03-2027.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: