Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 03/02/2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2018

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Θέμα:

Κοινοποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1129 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας.

Σχετ.: η εγκύκλιος κοινοποίησης του καν. αριθ. 1541/2018

Σας κοινοποιούμε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1129 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2019 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 79/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (Επίσ. Εφημ. ΕΕ L 179/3-7-2019).

Με τον κοινοποιούμενο κανονισμό θεσπίζονται κανόνες εφαρμογής του άρθρου 17 παρ. 1 στοιχείο στ) και του άρθρου 21 παρ. 2 α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, τα οποία υιοθετήθηκαν με τον καν. (ΕΕ) αριθ. 1541/2018 του Συμβουλίου με σκοπό τον αποτελεσματικό έλεγχο του τελωνειακού καθεστώτος 42 και την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ λόγω του διπλού καθεστώτος ΦΠΑ που ισχύει στα αυτοκίνητα (κανονικό καθεστώς και καθεστώς περιθωρίου κέρδους).

Α. Πρόσβαση σε στοιχεία διασαφήσεων εισαγωγών με καθεστώς 42: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 τα κράτη μέλη οφείλουν:

• να αποθηκεύουν τις πληροφορίες που συλλέγουν σχετικά με τις απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ εισαγωγές κατά την εφαρμογή του τελωνειακού καθεστώτος 42 (άρθρο 143 παρ. 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με το άρθρο 23 παρ. 1 περ. δ του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν ΑΦΜ/ΦΠΑ εισαγωγέα ή φορολογικού αντιπροσώπου και ΑΦΜ/ΦΠΑ αγοραστή καθώς και χώρα καταγωγής, χώρα προορισμού, κωδικό εμπορεύματος, νόμισμα, συνολικό ποσό, συναλλαγματική ισοτιμία, τιμή μονάδας και καθαρό βάρος των εισαγομένων εμπορευμάτων και

• να χορηγούν σε άλλα κράτη μέλη αυτοματοποιημένη πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες με σκοπό την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της απάτης στον ΦΠΑ. Οι ως άνω πληροφορίες συλλέγονται μέσω των τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής από τις εθνικές τελωνειακές αρχές βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου και διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στην Επιτροπή («surveillance»), σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής. Η διαβίβαση των στοιχείων πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες από τις τελωνειακές αρχές προς την Επιτροπή. Η πρόσβαση των φορολογικών αρχών στα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμη σε μηνιαία βάση μέσω σχετικών κωδικών πρόσβασης..

Στο παράρτημα του κοινοποιούμενου κανονισμού ορίζεται το κοινό σύνολο δεδομένων και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την αποθήκευση και την αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε τελωνειακές πληροφορίες.

Β. Πρόσβαση σε στοιχεία ταξινόμησης οχημάτων: Σύμφωνα με το άρθρο 21 α του κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 χορηγείται στους υπαλλήλους συνδέσμους του EUROFISC αυτοματοποιημένη πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες ταξινόμησης οχημάτων. Η αυτοματοποιημένη έρευνα των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να διενεργείται μέσω έκδοσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και `Αδειες Κυκλοφορίας (EUCARIS), η χρήση του οποίου είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη.

Στο άρθρο 5β του εκτελεστικού κανονισμού προβλέπεται η συνεχής και αδιάλειπτη ανταλλαγή πληροφοριών ταξινόμησης οχημάτων και οι υποχρεώσεις των κρατών μελών για την υλοποίηση του μέτρου.

Σημειώνεται ότι, το EUCARIS είναι ένα ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα (πλατφόρμα) ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο ξεκίνησε το 1994 ως συνεργασία μεταξύ 5 ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να καταπολεμηθεί η απάτη που προκύπτει από το διπλό καθεστώς ΦΠΑ που εφαρμόζεται στα αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού προβλέπεται ο ορισμός μιας εθνικής αρχής ως εθνικό σημείο επαφής, η οποία θα είναι αρμόδια για την επεξεργασία των δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων, ενώ θα πρέπει να ενημερώνεται η Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα αιτήματα πρόσβασης στα δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις εθνικές αρχές ταξινόμησης οχημάτων κάθε κράτους μέλους ή σε άλλη αρχή που θα ορίσει το κράτος μέλος.

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού ορίζει το κοινό σύνολο δεδομένων και τεχνικές λεπτομέρειες για την αυτοματοποιημένη έρευνα των δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων.

Ο εκτελεστικός κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ε. ΣΑΪΤΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: