Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Πρότυπο καταστατικό

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 6460

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 143324
Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ - Tροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 109491/16.10.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 4619).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 103 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», που παρέχει την εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας (Α΄ 167),

β. του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86),

γ. του ν. 4872/2021 «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 247) και ιδίως του άρθρου 53 αυτού ,

δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

ε. του άρθρου 9α του Ν. 4441/2016 (Α΄ 227), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4712/2020 (Α΄ 146),

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),

η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ΄ αρ. 109491 /16.10.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και

Επενδύσεων «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ» (Β΄ 4619), λόγω της τροποποίησης του άρθρου 46 του Ν. 4072/2012 , σχετικά με τη διάρκεια της ΙΚΕ, και αντικατάστασής της με μια ενιαία κωδικοποιημένη απόφαση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων και για λόγους καλής νομοθέτησης.

3. Την υπ΄ αρ. 141508/24.12.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 109491/16.10.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ» (Β΄ 4619) σε ό,τι αφορά στη διάρκεια της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) και την προσθήκη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στα ζητούμενα στοιχεία των νομικών προσώπων, και την αντικατάσταση αυτής σε μια ενιαία, κωδικοποιημένη μορφή. Η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται χρήση συμβολαιογραφικού τύπου.

ΜΕΡΟΣ Α
Πρότυπο καταστατικό Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με πρόσθετο περιεχόμενο

Το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο περιλαμβάνει:

α) το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α΄ 227) και στο άρθρο 50 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

β) το πρόσθετο περιεχόμενο που συνίσταται στην προσθήκη επιπλέον άρθρων, ο αριθμός και το περιεχόμενο των οποίων επιλέγεται ελεύθερα από τους ιδρυτές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται ή δεν αναιρούνται τα στοιχεία του ελάχιστα υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

ΜΕΡΟΣ Γ

1. Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ΄ αρ. 109491/16.10.2020 (Β΄ 4619) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: