Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 200

NOMO Σ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4578

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤ A ΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ
`Αρθρο 1 Αντικατάσταση του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 2 Προσθήκη άρθρου 39 Α στο Ν .4387/2016
`Αρθρο 3 Αντικατάσταση του άρθρου 40 του Ν.4387/2016
`Αρθρο 4 Τροποποίηση του άρθρου 97 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 5 Τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 6 Τροποποίηση του άρθρου 98 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 7 Τροποποίηση του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 8 Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ
`Αρθρο 9 Τεχνικό ζήτημα για την απονομή επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών στο ΕΤΕΑΕΠ
`Αρθρο 10 Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές από το τ. ΤΑΔΚΥ και το τ. ΤΠΔΚ
`Αρθρο 11 Αναγνώριση πλασματικών χρόνων πριν την 1.1.2017 και αύξηση των συντάξιμων αποδοχών
`Αρθρο 12 Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ΦΚΑ που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 13 Νομική παράσταση ΕΦΚΑ υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 14 Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ
`Αρθρο 15 Μηχανογραφικό σύστημα ΕΦΚΑ και ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών
`Αρθρο 16 Τρόπος υπολογισμού σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑΥ για αιτήσεις προ του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 17 Αντιμετώπιση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών
`Αρθρο 18 Παρακράτηση και συμψηφισμός με οφειλές προς ΦΚΑ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
`Αρθρο 19 Παράταση ισχύος της παρ. 7της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
`Αρθρο 20 Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 4529/2018 (Α΄ 56)
`Αρθρο 21 Νομοτεχνική βελτίωση για τίτλους κτήσης
`Αρθρο 22 Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ, ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ
`Αρθρο 23 Παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης
`Αρθρο 24 Αύξηση Τμημάτων Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ
`Αρθρο 25 Νομική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων
`Αρθρο 26 Ποινικά αδικήματα σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων
`Αρθρο 27 Δωρεάν μετακίνηση ανέργων
`Αρθρο 28 Συμμετοχή Σ.Β.Β.Ε. στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και στην Επιτροπή του ΕΛΕΚΠ
`Αρθρο 29 Ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 30 Αποζημίωση δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων
`Αρθρο 31 Συντήρηση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ
`Αρθρο 32 Εκκαθάριση δαπανών ΕΦΚΑ
`Αρθρο 33 Ελεγκτές ΠΕΚΑ
`Αρθρο 34 Σύσταση οργανικών θέσεων εποπτευόμενων φορέων
`Αρθρο 35 Κάλυψη θέσεων εποπτευόμενων φορέων
`Αρθρο 36 Διοικητικά Συμβούλια Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας
`Αρθρο 37 Προσωπικό περιφερειακών γραφείων ΕΙΕΑΔ
`Αρθρο 38 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο 39
`Αρθρο 40 Ρύθμιση για οφειλέτες ελεύθερους επαγγελματίες ενταγμένους σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ
`Αρθρο 41 Ρυθμίσεις για την επέκταση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια
`Αρθρο 42 Προσθήκη στο άρθρο 48 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
`Αρθρο 43 Εκκαθάριση της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2326/1940 (Α΄ 145)
`Αρθρο 44 Προσθήκη στο άρθρο 8 του Ν. 2256/1994 (Α΄ 196)
`Αρθρο 45 Αληθής έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152)
`Αρθρο 46 Τροποποίηση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2Α του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010 (Α΄ 84)
`Αρθρο 47 Τροποποίηση της υποπαραγράφου ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
`Αρθρο 48 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: