Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Αυγούστου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 139

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4625

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
`Αρθρο 1 Ρυθμίσεις θεμάτων θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών
`Αρθρο 2 Σύσταση επιτροπής για την αναμόρφωση του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών
`Αρθρο 3 Σύσταση Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών
`Αρθρο 4 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και του Π.Δ. 51/2012 (Α΄ 101)
`Αρθρο 5 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 6 Προσθήκη παραγράφου 4Β και τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 121 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 7 Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
`Αρθρο 8 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά αναρτημένων δασικών χαρτών
`Αρθρο 9 Περιβαλλοντική αδειοδότηση κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 10 Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
`Αρθρο 11 Κτήση δημοτικότητας εν ενεργεία βουλευτών
`Αρθρο 12 Δημοσίευση πράξεων ορισμού διοίκησης δημοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων
`Αρθρο 13 Ρύθμιση θεμάτων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
`Αρθρο 14 Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων OTA
`Αρθρο 15 Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 16 Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητών
`Αρθρο 17 Διάταξη περί Ε . Α . Π .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
`Αρθρο 18 Ρυθμίσεις Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής
`Αρθρο 19 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ε΄ του Ν. 4036/2012 (Α΄ 8), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 (`Αρθρα 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/782) -Προθεσμία της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 420/1970 (Α΄ 27)
`Αρθρο 20 Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ)
`Αρθρο 21 Τροποποίηση του Ν . 3649/2008
`Αρθρο 22 Τροποποίηση του π . δ . 1/2017
`Αρθρο 23 Τροποποίηση του π.δ. 81/2019
`Αρθρο 24 Καταργούμενη διάταξη
`Αρθρο 25 Διαρθρωτικές Αλλαγές
`Αρθρο 26 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Aυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

1 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μάϊου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011,σ. 1.)

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: