Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 5/6/2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1086321 ΕΞ 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Θέμα:

Κοινοποίηση της αριθμ. 61/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας πολύτεκνου γονέα για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου δυνάμει της αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/6-2-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 538/B΄)

Σχετ.: α) Η αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/22-2-2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ "Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα" (ΦΕΚ 538/Β΄/22-2-2017). β) Η αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1046636 ΕΞ 2017/22-3-2017 ΕΔΥΟ κοινοποίησης της ανωτέρω Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: ΩΑΑ3Η-ΠΔ7).

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ΄ αριθ. 61/2018 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή αρμοδίως από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και αφορά την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας πολύτεκνου γονέα για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου δυνάμει της α) ανωτέρω σχετικής Απόφασης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 1563/85 (ΦΕΚ 151/Α΄), όπως ισχύει, τα επιβατικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά προσώπων που παραλαμβάνονται για προσωπική και οικογενειακή χρήση από πολύτεκνους γονείς, οι οποίοι έχουν κατά το χρόνο παραλαβής του αυτοκινήτου τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

Επίσης, με την α) ανωτέρω σχετική Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία έχουν καθοριστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά χορήγησης της ανωτέρω απαλλαγής, ως το βασικό δικαιολογητικό πιστοποίησης της ιδιότητας πολύτεκνου γονέα ορίζεται το πιστοποιητικό οικογενειακής του κατάστασης που εκδίδεται από το Δήμο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της ίδιας Απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Γνωμοδότηση ΝΣΚ, η οποία εκδόθηκε κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας μας, για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου σε πολύτεκνο γονέα κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 1563/1985, όπως ισχύει, αποτελεί επαρκές δικαιολογητικό προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή το πιστοποιητικό περί οικογενειακής του κατάστασης, που

εκδίδεται από τον Δήμο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια - όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ. αρ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ - χωρίς να απαιτείται η υποβολή και βεβαίωσης της ΑΣΠΕ για την πιστοποίηση της ιδιότητάς του ως πολύτεκνου γονέα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: