Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 93
20 Απριλίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘΜ. 3959

Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Αρθρο 1 Απαγορευμένες συμπράξεις
Αρθρο 2 Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης
Αρθρο 3
Αρθρο 4 Βάρος απόδειξης
Αρθρο 5 Συγκέντρωση επιχειρήσεων
Αρθρο 6 Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων
Αρθρο 7 Έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων
Αρθρο 8 Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων και αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Αρθρο 9 Αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσης
Αρθρο 10 Υπολογισμός του κύκλου εργασιών
Αρθρο 11 Κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
Αρθρο 12 Επιτροπή Ανταγωνισμού
Αρθρο 13 Πειθαρχικός έλεγχος
Αρθρο 14 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Αρθρο 15 Εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Αρθρο 16 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης
Αρθρο 17 Έσοδα και Προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Αρθρο 18 Νομική υποστήριξη μελών και προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Αρθρο 19 Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής
Αρθρο 20 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
Αρθρο 21 Οργάνωση και προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Αρθρο 22 Διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Αρθρο 23 Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Αρθρο 24 Σχέσεις με ρυθμιστικές αρχές
Αρθρο 25 Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων
Αρθρο 26 `Αρση αρμοδιότητας, αναστολή ή περάτωση διαδικασίας
Αρθρο 27 Δημοσίευση αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Αρθρο 28 Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού
Αρθρο 29 Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αρθρο 30 Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
Αρθρο 31 Χορήγηση προσωρινής διαταγής
Αρθρο 32 Ένδικα μέσα
Αρθρο 33 Ειδικά Τμήματα στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
Αρθρο 34 Γενικός Επίτροπος Επικρατείας
Αρθρο 35 Δικαιοδοσία ετέρων δικαστηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
Αρθρο 36 Καταγγελίες
Αρθρο 37 Συνοπτική διαδικασία επί καταγγελιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αρθρο 38 Παροχή πληροφοριών
Αρθρο 39 Διεξαγωγή ερευνών
Αρθρο 40 Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιών
Αρθρο 41 Υποχρέωση εχεμύθειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Αρθρο 42 Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Αρθρο 43 Υποχρέωση ανακοίνωσης παραβάσεων
Αρθρο 44 Ποινικές κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΤΕΛΗ
Αρθρο 45 Τέλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 46 Έκταση εφαρμογής του νόμου
Αρθρο 47 Δημοσίευση αποφάσεων
Αρθρο 48 Εφαρμογή διατάξεων περί κλητεύσεων και επιδόσεων
Αρθρο 49 Είσπραξη προστίμων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 51 Καταργούμενες διατάξεις
Αρθρο 52 Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς
Αρθρο 53 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3059/2002 «Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» (Α΄ 241)»
Αρθρο 54 Παράταση προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων
Αρθρο 55 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Απριλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: