Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Απριλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 55

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 5102

Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
`Αρθρο 3 Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου» -Τροποποίηση άρθρου εικοστού τέταρτου Ν. 4917/2022
`Αρθρο 4 Ειδικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος «Προαγωγή Υγείας Οικογένειας και Παιδιού» - Προσθήκη υποπερ. iv) στην περ. Α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4675/2020
`Αρθρο 5 Κινητές Μονάδες Υγείας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 4 του Ν. 4675/2020
`Αρθρο 6 Υλοποίηση της δράσης «Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Δημόσιας Υγείας» - Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4675/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 7 Όροι και προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας - Αντικατάσταση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 11 Ν. 2889/2001
`Αρθρο 8 Δυνατότητα παράτασης χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
`Αρθρο 9 Απαλλαγή από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου - Τροποποίηση υποπερ. 7 περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 22 Ν. 4208/2013
`Αρθρο 10 Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 και περ. α) παρ. 2 άρθρου 75 Ν. 4999/2022
`Αρθρο 11 Αποζημίωση ιατρών που ασκούνται για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην αναισθησιολογία μετά από διακοπή άσκησης για την απόκτηση τίτλου άλλης ιατρικής ειδικότητας - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 29 του Ν. 4958/2022
`Αρθρο 12 Αμοιβές των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των πανεπιστημιακών ιατρών από τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 13 Ν. 2889/2001
`Αρθρο 13 Αποζημίωση μετακινούμενου στρατιωτικού ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας του Ε.Σ.Υ. της ίδιας ή άλλης υγειονομικής περιφέρειας - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο εικοστό του Ν. 5015/2023
`Αρθρο 14 Ζητήματα ειδικευόμενων νοσηλευτών -Τροποποίηση παρ. 12 και 14 άρθρου 58 Ν. 4690/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
`Αρθρο 15 Συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και από τον ιδιώτη προσωπικό ιατρό για τους εγγεγραμμένους ασθενείς του -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 33 Ν. 4368/2016
`Αρθρο 16 Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού -Καθορισμός ορίου δαπάνης για τη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους για τα έτη 2023-2024-2025
`Αρθρο 17 Δείκτες Ελέγχου Συνταγογράφησης Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας -Τροποποίηση άρθρου 93 Ν. 4472/2017
`Αρθρο 18 Διεύρυνση των περιπτώσεων φαρμάκων που υπάγονται προς αξιολόγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 249 Ν. 4512/2018
`Αρθρο 19 Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων - Τροποποίηση παρ. 3, 6 και 8 άρθρου 254 Ν. 4512/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAWBACK)
`Αρθρο 20 Ρύθμιση οφειλών Κατόχων `Αδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων ή φαρμακευτικών εταιρειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Προσθήκη παρ. 2γ και τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου δωδέκατου Ν. 4737/2020
`Αρθρο 21 Δυνατότητα συμψηφισμού του κόστους των εμβολίων γρίπης που δεν διατέθηκαν ή διατέθηκαν στην αγορά και επιστράφηκαν, ελλείψει ζήτησης, με το καταλογιζόμενο στους Κατόχους `Αδειας Κυκλοφορίας και τις φαρμακευτικές εταιρείες ποσό επιβάρυνσης μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) - Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 25 του Ν. 4549/2018
`Αρθρο 22 Προμήθεια του συνόλου των φαρμάκων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας - Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο δέκατο πέμπτο του ν. 5015/2023
`Αρθρο 23 Υπολογισμός και επιβολή αυτόματης επιστροφής (clawback) για το σύνολο της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» - Τροποποίηση περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 11 Ν. 4052/2012
`Αρθρο 24 Παύση αναζήτησης αχρεωστήτως επιβληθέντων ποσών αυτόματης επιστροφής υπερβάλλουσας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου ενενηκοστού ν. 4812/2021
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
`Αρθρο 25 Εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και σε κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς -Τροποποίηση περ. 12 υποπαρ. IB.2 παρ. ΙΒ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 25 του Ν. 4549/2018
`Αρθρο 26 Προσθήκη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία στους φορείς για τους οποίους καταρτίζεται ηλεκτρονικός κατάλογος λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού - Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 10 Ν. 3329/2005
`Αρθρο 27 Προσθήκη του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας στους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών με απόδειξη παροχής υπηρεσιών - Προσθήκη ειδικοτήτων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για παροχή υπηρεσιών με δελτίο παροχής υπηρεσιών -Τροποποίηση παρ. 1, προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 41 του Ν. 4058/2012
`Αρθρο 28 Επιβολή κυρώσεων από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων και έκδοση σχετικών καταλογιστικών και κυρωτικών πράξεων - Τροποποίηση παρ. 1, 3 και 5 άρθρου 30 Ν. 4931/2022
`Αρθρο 29 Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας - Παράταση ισχύος της παρ. 1Α του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020
`Αρθρο 30 Θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Τροποποίηση περ. α) παρ. 4 άρθρου 12 Ν. 4238/2014
`Αρθρο 31 Συμπλήρωση σκοπών, τροποποίηση της διοικητικής οργάνωσης και ρύθμιση ζητημάτων του προσωπικού της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4, άρθρου 13, άρθρου 19 Ν. 4865/2021
`Αρθρο 32 Ρύθμιση για την επέκταση της προθεσμίας των εξήντα ημερολογιακών ημερών πληρωμής και για τις οφειλές της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας - Τροποποίηση υποπερ. β) περ. 4 υποπαρ. Ζ.5 παρ. Ζ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013
`Αρθρο 33 Εξαίρεση της κάλυψης των αναγκών σε προϊόντα και υπηρεσίες της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας -Τροποποίηση περ. δ) άρθρου 7 Ν. 4865/2021
`Αρθρο 34 Εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου - Τροποποίηση παρ. 1, 3, 5 και 6 άρθρου 283 ν. 4512/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
`Αρθρο 35 Ρυθμίσεις για το προσωπικό των Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών που απασχολείται σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
`Αρθρο 36 Έσοδα από την ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 9 Ν. 2889/2001
`Αρθρο 37 Μη αναζήτηση του ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί των βεβαιωθέντων εσόδων των νοσοκομείων - Τροποποίηση περ. στ) του άρθρου 145 του Ν. 4600/2019
`Αρθρο 38 Ρύθμιση για το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
`Αρθρο 39 Ειδικοί όροι δόμησης για την ανέγερση εγκαταστάσεων Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Νεαπόλεως στον Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
`Αρθρο 40 Ειδικοί όροι δόμησης για την αδειοδότηση και επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς
`Αρθρο 41 Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
`Αρθρο 42 Διάρκεια προσωρινής διακοπής λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών λόγω μεταστέγασης, κτιριακής μετατροπής, γενικής ανακαίνισης ή άλλων εξαιρετικών λόγων - Παράταση υποβολής αίτησης επαναλειτουργίας ιδιωτικών κλινικών και παράταση ισχύος αδειών ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 45 Ν. 4999/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
`Αρθρο 43 Δυνατότητα παράτασης της διάρκειας απόσπασης υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
`Αρθρο 44 Μεταφορά στο έτος 2024 των ημερών κανονικής άδειας του έτους 2022 που δεν χορηγήθηκαν στο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων
`Αρθρο 45 Αποσπάσεις προσωπικού στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
`Αρθρο 46 Διενέργεια εμβολιασμών σε δομές και κατ΄ οίκον κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 58 Ν. 4764/2020
`Αρθρο 47 Διενέργεια εμβολίων του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών και του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τους φαρμακοποιούς
`Αρθρο 48 Διενέργεια ελέγχων φορίας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους
`Αρθρο 49 Διαγραφή μη εισπραχθέντων προστίμων ανεμβολίαστων - Προσθήκη παρ. Δ στο άρθρο 4, τροποποίηση παρ. 5 και 7 άρθρου 24 Ν. 4865/2021
`Αρθρο 50 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας
`Αρθρο 51 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 35 Ν. 4578/2018
`Αρθρο 52 Χορήγηση πρωτοξειδίου του αζώτου σε οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 99 Ν. 5041/2023
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
`Αρθρο 53 Ανώτατο όριο δώδεκα (12) τέκνων από γαμέτες του ίδιου τρίτου δότη όταν οι λήπτες έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα - Αντικατάσταση παρ. 2 και 6 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 9 του Ν. 3305/2005
`Αρθρο 54 Εθνικά μητρώα και αρχεία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής -Αντικατάσταση περ. γ΄ και τροποποίηση περ. δ΄ παρ. 2, αντικατάσταση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 20 του Ν. 3305/2005
`Αρθρο 55 Χρήση γενετικού υλικού χωρίς τον περιορισμό της παρ. 2 του άρθρου 9 του Β. 3305/2005 πριν από την έναρξη της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Κωδικοποιημένης Καταγραφής των Δοτών/Δοτριών και των ληπτών γεννητικού υλικού - Προσθήκη άρθρου 30Α στον Ν. 3305/2005
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ
`Αρθρο 56 Καταβολή ανταποδοτικού τέλους υπέρ Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στην περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης της ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας ή ανανέωσής της - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 2ΙΕ του Ν. 4139/2013
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
`Αρθρο 57 Παράταση συμβάσεων καθαριότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
`Αρθρο 58 Προσδιορισμός ύψους οφειλής για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης -Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 41 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 59 Μεταβατική διάταξη για τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής - Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 14 π.δ. 77/2023
`Αρθρο 60 Δυνατότητα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 6 του Ν. 5083/2024
`Αρθρο 61 Προσθήκη μοναδικού Προσωπικού Αριθμού Ταυτοποίησης (PIN) για την παραλαβή ειδικών φακέλων ψηφοφορίας και για την επιστροφή της επιστολικής ψήφου - Μη αποστολή εκλογικού υλικού σε εμπόλεμες περιοχές -Τροποποίηση άρθρου 11 και παρ. 5 άρθρου 13 Ν. 5083/2024
`Αρθρο 62 Ειδοποίηση διορισμού μελών Επιτροπών Συλλογής Επιστολικής Ψήφου και μελών Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 15 και παρ. 7 στο άρθρο 16 του Ν. 5083/2024
`Αρθρο 63 Ορισμός αναπληρωτή Γενικού Εφόρου -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 18 Ν. 5083/2024
`Αρθρο 64 Ηλεκτρονική ενημέρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των εφόρων τους -Τροποποίηση παρ. 13 άρθρου 68 π.δ. 26/2012
`Αρθρο 65 Προθεσμίες συμπλήρωσης ή τροποποίησης συνδυασμού σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου, προσδιορισμού εκλογικών τμημάτων, διορισμού δικαστικών αντιπροσώπων και περιορισμού προεκλογικών εμφανίσεων - Τροποποίηση παρ. 5 και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 3 του Ν. 4255/2014
`Αρθρο 66 Αποζημίωση αναπληρωτή Γενικού Εφόρου και αναπληρωματικών μελών των Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου και της Επιτροπής Ψηφοδελτίων Επιστολικής Ψήφου - Εξουσιοδοτική διάταξη -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 19 και παρ. 6 άρθρου 36 Ν. 5083/2024
`Αρθρο 67 Εργαστηριακή παρακολούθηση των HIV οροθετικών ασθενών
`Αρθρο 68 Παράταση συμβάσεων για τον ορολογικό έλεγχο των ομάδων του εθελοντικά προσφερόμενου αίματος προς μετάγγιση
`Αρθρο 69 Αυτοδίκαιη λύση συμβάσεων παρόχων υπηρεσιών με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε περίπτωση εκ μέρους τους άρνησης παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης των παραπεμπτικών σε δικαιούχους περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
`Αρθρο 70 Παράταση προθεσμίας διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και παράταση δυνατότητας έγγραφης υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής ακίνητης περιουσίας -Τροποποίηση του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13 Απριλίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και παρ. 6 άρθρου 2Α Ν. 4061/2012
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 71 Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση περ. α) παρ. 4 άρθρου 71 Ν. 4931/2022
`Αρθρο 72 Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 105 του Ν. 5041/2023
`Αρθρο 73 Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 70 Ν. 4999/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 74 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 75 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2024
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2024
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: