Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αρ.Πρωτ.: Ε.2057

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΥΠ/ΝΣΗ Β ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η

Θέμα:

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1081/20.06.2022 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ "Οροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων" -Παροχή οδηγιών εφαρμογής.

Σχετ.: (α) Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1085199 ΕΞ2017/31.05.2017 Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού Αεροσκαφών με καύσιμα-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών. .. κ.λ.π. » (Β΄ 1998) (β) Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 137648ΕΞ2017/26.07.2017 (ΑΔΑ: 7ΑΨ546ΜΠ3Ζ-ΗΛΓ) Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ1085199 ΕΞ2017/31.05.2017(ΦΕΚ 1998/Β) Απόφασης Α.Α.Δ.Ε.» (γ) Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1077995 ΕΞ2018/18-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΦΜ46ΜΠ3Ζ-Ι4Θ) Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ με διευκρινίσεις σχετικά με τα υποστηρικτικά έγγραφα που υποβάλλονται κατά τον εφοδιασμό μισθωμένων αεροσκαφών με καύσιμα (δ) Η αριθ. Δ.81/16/Α0018/19.01.2006 ΕΔΥΟ με θέμα «Εφοδιασμός πολιτικών αεροσκαφών με καύσιμα με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» (ε) Η αριθ. ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 «Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1081/20.06.2022 (Β΄3340) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα "Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων".

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις της υπό στοιχεία Α.1081 20.06.2022 (Β΄3340) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με:

- υποκείμενα καύσιμα με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. καυσίμων, που παραδίδονται στα αεροσκάφη από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών αναγνωρισμένων ως φορολογικών αποθηκών που βρίσκονται στον χώρο του αεροδρομίου, και

- καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα με επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων, στις περιπτώσεις που στον χώρο του αεροδρομίου δεν υφίστανται δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών αναγνωρισμένων ως φορολογικών αποθηκών

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Αεροπορικές εταιρείες, η δραστηριότητα των οποίων με βάση το καταστατικό τους είναι η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

- Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών

- Τελωνειακές αρχές

Κοινοποιούμε την υπό στοιχεία Α.1081/20.06.2022 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 3340 Τεύχος Β΄, αναρτήθηκε στον ιστότοπο «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 9ΝΡΟ46ΜΠ3Ζ-ΩΞΨ και ισχύει από 28.06.2022, προς ενημέρωση και εφαρμογή.

Με την απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά διαδικασίας εφοδιασμού, με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., καυσίμων αεροσκαφών που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

Ειδικότερα, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες εφαρμογής:

1. Ως προς το πεδίο εφαρμογής της απόφασης (άρθρο 1):

Το πεδίο εφαρμογής της απόφασης καταλαμβάνει αεροπορικές εταιρείες που με βάση το καταστατικό τους παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους έναντι αμοιβής, πλην της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

2. Ως προς τα νομιμοποιητικά έγγραφα πιστοποίησης παροχής υπηρεσιών πτητικής εκπαίδευσης και εναέριων εργασιών (άρθρο 4):

Με το άρθρο 4 της απόφασης καθιερώνονται:

• τα νομιμοποιητικά έγγραφα δυνάμει των οποίων πιστοποιείται η παροχή υπηρεσίας πτητικής εκπαίδευσης και εναέριων εργασιών έναντι αμοιβής των δικαιούχων προσώπων

• η υποχρέωση του νομίμου εκπροσώπου των δικαιούχων προσώπων, πριν την πραγματοποίηση του πρώτου εφοδιασμού με καύσιμα με απαλλαγή ή επιστροφή Ε.Φ.Κ., να αποστείλει τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα πιστοποίησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο αρμόδιο Τελωνείο εφοδιασμού ή στο αρμόδιο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ.,

• η υποχρέωση του αρμόδιου Τελωνείου για την τήρηση φυσικού αρχείου, με τα νομιμοποιητικά αυτά έγγραφα ανά αεροπορική εταιρεία, για τη διευκόλυνση των απαιτούμενων ελέγχων κατά τη διενέργεια του εφοδιασμού ή εκ των υστέρων,

• η πρόσθετη υποχρέωση του νομίμου εκπροσώπου των δικαιούχων προσώπων να ενημερώνει, πριν την πραγματοποίηση του εφοδιασμού, το αρμόδιο Τελωνείο στην περίπτωση ανάκλησης, επικαιροποίησης ή οποιασδήποτε άλλης τροποποίησης των νομιμοποιητικών εγγράφων ή του σκοπού της αεροπορικής εταιρείας.

3. Ως προς τη διαδικασία εφοδιασμού και τα υποστηρικτικά της απαλλαγής από Ε.Φ.Κ. καυσίμων έγγραφα (άρθρο 5):

Με το άρθρο 5 της απόφασης καθορίζεται ως διαδικασία εφοδιασμού των αεροσκαφών με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. καυσίμων, η Απλοποιημένη Διαδικασία Εφοδιασμού αεροσκαφών, όπως προβλέπεται στην (α) σχετική απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και στη (β) σχετική εγκύκλιο διαταγή κοινοποίησης αυτής.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. του αεροπορικού καυσίμου η εφοδιάστρια εταιρεία υποβάλλει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Τελωνείο εφοδιασμού, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η φορολογική αποθήκη καυσίμων του αεροδρομίου, Συγκεντρωτική Δ.Ε.Φ.Κ. ανά εφοδιαζόμενη αεροπορική εταιρεία, το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα παράδοσης του αεροπορικού καυσίμου. Με τη Συγκεντρωτική Δ.Ε.Φ.Κ. βεβαιώνεται και εισπράττεται ο αναλογών Φ.Π.Α.

Με τη συγκεντρωτική Δ.Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται:

α) Συγκεντρωτική Μηναία Κατάσταση Εφοδιασμών, στην οποία αναγράφονται τα Δελτία Αποστολής -Delivery Receipts με τις αντίστοιχες ποσότητες του μήνα παράδοσης των καυσίμων [με κωδικό συνημμένου υποστηρικτικού εγγράφου «27» στη θέση 44.2 της Συγκεντρωτικής Δ.Ε.Φ.Κ.] και

β) τα υποστηρικτικά της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. καυσίμων έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 5 της απόφασης για τις αεροπορικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών πτητικής εκπαίδευσης και εναέριων εργασιών κατά περίπτωση, αντίστοιχα.

Ειδικότερα:

Στην περίπτωση εφοδιασμού αεροπορικής εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες πτητικής εκπαίδευσης, η εφοδιάστρια εταιρεία συνυποβάλλει στη θέση 44.2 της Συγκεντρωτικής Δ.Ε.Φ.Κ. υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα ακόλουθα υποστηρικτικά έγγραφα:

i. Πιστοποιητικό Νηολόγησης Αεροσκάφους (Certificate of Registration) [με κωδικό συνημμένου υποστηρικτικού εγγράφου «1828»] για τα ιδιόκτητα αεροσκάφη ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο (Lease Agreement) για τα μισθωμένα αεροσκάφη [με κωδικό συνημμένου υποστηρικτικού εγγράφου «1891»], αντίστοιχα.

ii. Σχέδιο/α Πτήσης υπογεγραμμένο/α από την κυβερνήτη του αεροσκάφους ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας [με κωδικό συνημμένου υποστηρικτικού εγγράφου «7»].

iii. Γενικό Δηλωτικό/α Αεροσκάφους [με κωδικό συνημμένου υποστηρικτικού εγγράφου «14»].

iv. Αποδεικτικό παροχής υπηρεσιών έγγραφο [με κωδικό συνημμένου υποστηρικτικού εγγράφου «22»]. Στον κωδικό αυτό υποβάλλονται διαζευκτικά: Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή Σύμβαση παροχής πτητικής εκπαίδευσης ή Απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

v. Μαθητολόγιο, εάν υφίσταται [με κωδικό συνημμένου υποστηρικτικού εγγράφου «23»].

Στην περίπτωση εφοδιασμού αεροπορικής εταιρείας που διενεργεί λοιπές εναέριες εργασίες, πλην της πτητικής εκπαίδευσης, η εφοδιάστρια εταιρεία συνυποβάλλει με τη Συγκεντρωτική Δ.Ε.Φ.Κ., υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα υποστηρικτικά έγγραφα:

i. Αποδεικτικό παροχής υπηρεσιών έγγραφο [με κωδικό συνημμένου υποστηρικτικού εγγράφου «22»]. Στον κωδικό αυτό υποβάλλονται διαζευκτικά: Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή Σύμβαση παροχής υπηρεσιών και εναέριων εργασιών σε τρίτους έναντι αμοιβής ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

ii. Σχέδιο/α Πτήσης υπογεγραμμένο/α από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας από το οποίο προκύπτει το είδος της πτήσης [με κωδικό συνημμένου υποστηρικτικού εγγράφου «7»].

Τέλος, τα Δελτία Αποστολής-Delivery Receipts τηρούνται στην έδρα της εφοδιάστριας εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο εγκριθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατόπιν σχετικής αίτησης/δήλωσης του τόπου τήρησης του αρχείου των υποστηρικτικών της Δ.Ε.Φ.Κ. εγγράφων από την εφοδιάστρια εταιρεία και τίθενται στη διάθεση των Τελωνειακών Αρχών όποτε ζητηθούν για τη διενέργεια ελέγχων.

4. Ως προς τη διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα (άρθρο 6):

Με το άρθρο 6 της απόφασης, καθορίζεται η διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα. Ειδικότερα:

• στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 ορίζεται ότι ο εφοδιασμός των αεροσκαφών με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που στον χώρο του αεροδρομίου δεν υφίστανται δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, αναγνωρισμένες ως φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και

• στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 6 ορίζονται τα βήματα που ακολουθούνται από την αεροπορική εταιρεία και το Τελωνείο Φόρτωσης για τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα.

5. Ως προς τη διαδικασία επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων και τα δικαιολογητικά έγγραφα (άρθρο 7):

1. Η αεροπορική εταιρεία υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στο αρμόδιο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. βάσει του Νομού ή της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται η κατοικία του δικαιούχου φυσικού προσώπου ή η έδρα του δικαιούχου νομικού προσώπου (ως Παράρτημα I της απόφασης).

2. Η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ICISnet, μέσω του υποσυστήματος «ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» από το μενού «Επιστροφές Ε.Φ.Κ. - Υποβολή Αίτησης Επιστροφής Ε.Φ.Κ.». Επειδή οι κατηγορίες δικαιούχων της απόφασης δεν περιλαμβάνονται μέχρι σήμερα στο αντίστοιχο υποσύστημα «ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» του ICISnet, και μέχρι την υλοποίηση των απαιτούμενων μηχανογραφικών ενεργειών για την απαραίτητη συστημική προσαρμογή, η διαδικασία επιστροφής του άρθρου 7 της απόφασης θα πραγματοποιείται με τη χρήση της αίτησης και απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. που ισχύει για τα Ξενοδοχεία, Ιδρύματα, Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες.

Ειδικότερα, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. στο ICISnet ο δικαιούχος επιλέγει την κατηγορία "βιομηχανίες" και τον ανάλογο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας της αεροπορικής εταιρείας, το αιτούμενο ποσό επιστροφής και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» της αίτησης αναγράφονται τα βασικά στοιχεία του αεροσκάφους, δηλαδή όνομα αεροσκάφους και νηολόγιο αεροσκάφους.

3. Η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. καυσίμων υποβάλλεται έως και τέσσερις φορές εντός του έτους από το φυσικό/νομικό πρόσωπο στο αρμόδιο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. και συγκεκριμένα από την αρχή μέχρι το τέλος των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου. Η αίτηση αφορά όλους τους εφοδιασμούς που πραγματοποιήθηκαν τους τρεις προηγούμενους ημερολογιακούς μήνες από τον μήνα που υποβάλλεται η αίτηση κάθε φορά (π.χ. αίτηση που υποβάλλεται τον μήνα Ιανουάριο θα πρέπει να αφορά εφοδιασμούς που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου). Ομοίως, στην περίπτωση υποβολής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου ή Ιουλίου βάσει της προβλεπόμενης ανά ημερολογιακό εξάμηνο υποβολής, αυτή πρέπει να αφορά εφοδιασμούς που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους ή από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου τρέχοντος έτους, αντίστοιχα.

Εφιστάται η προσοχή των αιτούντων της επιστροφής Ε.Φ.Κ. ώστε να επιλέγεται ορθά το καθ΄ ύλην αρμόδιο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ., καθώς η υποβολή σε αναρμόδιο Τελωνείο αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. από τον δικαιούχο παρέχονται στον σύνδεσμο:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/eidikoi-foroi-katanalosis-epistrofes-efk

στις «Οδηγίες χρήσης e-Υπηρεσιών» και συγκεκριμένα στο αρχείο «Οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για επιστροφές Ε.Φ.Κ. από οικονομικό φορέα».

4. Η υποβολή των υποστηρικτικών δικαιολογητικών του φυσικού ή νομικού προσώπου που αιτείται την επιστροφή Ε.Φ.Κ. πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Οδηγίες για την επισύναψη αρχείων στην αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. από τον δικαιούχο παρέχονται στον σύνδεσμο:

https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/eidikoi-foroi-katanalosis-epistrofes-efk

στις «Οδηγίες χρήσης e-Υπηρεσιών» και συγκεκριμένα στο αρχείο «Οδηγίες Επισύναψης αρχείων στο υποσύστημα Ε.Φ.Κ.».

5. Οι δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ. υποχρεούνται με την αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. στην υποβολή Συγκεντρωτικού πίνακα παραστατικών καυσίμων (ως υπόδειγμα του Παραρτήματος II της απόφασης) που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων και αφορούν στους εφοδιασμούς για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. Ο ανωτέρω Πίνακας πρέπει να συντάσσεται και υπό μορφή υπολογιστικού φύλλου (excel) και να συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 7.

6. Οι δικαιούχοι επιστροφής Ε.Φ.Κ. υποχρεούνται επίσης να συνυποβάλουν με την αίτηση επιστροφής ΕΦΚ τα ανωτέρω παραστατικά πώλησης (τιμολόγια) καυσίμων, τα συναφή παραστατικά διακίνησης, εφόσον υπάρχει υποχρέωση έκδοσής τους, και κάθε άλλο αποδεικτικό επαλήθευσης της συναλλαγής που τυχόν ζητηθεί από το αρμόδιο Τελωνείο με την αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. Με τα παραστατικά πώλησης συνυποβάλλονται τα αποδεικτικά εξόφλησής τους, αποκλειστικά, με τραπεζικό μέσο πληρωμής, ανεξαρτήτως ποσού. Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι για την περίπτωση εξόφλησης των τιμολογίων πώλησης καυσίμων γίνονται δεκτά τα τραπεζικά μέσα πληρωμής που ορίζονται στην παρ. 4 της (ε) ανωτέρω σχετικής.

6. Ως προς τις ενέργειες του αρμόδιου Τελωνείου υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. (άρθρο 8):

Το αρμόδιο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Αποδοχή/Απόρριψη της αίτησης :

α) Το αρμόδιο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. προβαίνει:

αα) στην αναζήτηση των αιτήσεων από το Υποσύστημα Ε.Φ.Κ., μέσω της λειτουργίας «Επιστροφές Ε.Φ.Κ.-Παραστατικά-Αίτηση»,

αβ) στον τυπικό έλεγχο αναφορικά με την:

• υποβολή της αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ.

• υπαγωγή του αιτούντα σε ένα από τα δικαιούχα πρόσωπα,

• τήρηση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης,

• υποβολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών και

αγ) στην αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης, εφόσον συντρέχουν τα παραπάνω, άλλως στην απόρριψη αυτής, εντός 15 ημερών, συμπληρώνοντας τους λόγους απόρριψης, οπότε και ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα με σχετικά μηνύματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.

β) Σε περίπτωση αποδοχής, η αίτηση οριστικοποιείται και δημιουργείται αυτόματα η απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. (σε κατάσταση «Καταχωρημένη») με προσυμπληρωμένα τα πεδία, όπως είχαν συμπληρωθεί από τον αιτούντα επιστροφής Ε.Φ.Κ. κατά την υποβολή της αίτησής του.

Μέχρι την υλοποίηση των απαιτούμενων μηχανογραφικών ενεργειών για την απαραίτητη συστημική προσαρμογή, στο εκτυπωμένο αντίγραφο της απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ., το αρμόδιο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. προβαίνει στη χειρόγραφη διόρθωση των διατάξεων που υφίστανται προτυπωμένες, με αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η αίτηση περιέρχεται σε κατάσταση «Μη Αποδεκτή» συμπληρωμένη με τους λόγους απόρριψης από το Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. για την ενημέρωση του αιτούντα.

2. Διενέργεια ελέγχων - Συμψηφισμοί οφειλών

α) Έλεγχοι:

Το αρμόδιο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. προβαίνει πριν την έκδοση της απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ. στους απαραίτητους ελέγχους για τον εκάστοτε αιτούντα και ειδικότερα ελέγχει εάν:

αα) έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης και εάν οι παραδιδόμενες ποσότητες εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 3 παρ. 2 αυτής,

αβ) έχει τηρηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 της απόφασης και

αγ) έχουν εγγραφεί στο Ημερολόγιο Αεροσκάφους (Aircraft Technical & Journey Logbook) οι ποσότητες καυσίμων που εφοδιάστηκε το αεροσκάφος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 της απόφασης.

Κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου το αρμόδιο Τελωνείο δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά από τον αιτούντα να υποβάλει στα Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά της ηλεκτρονικής αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. κάθε άλλο αποδεικτικό επαλήθευσης της συναλλαγής τυχόν απαιτηθεί.

Μόλις ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες ελέγχου, το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει στον υπολογισμό του συνολικού δικαιούμενου ποσού επιστροφής Ε.Φ.Κ, ο οποίος γίνεται με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία αγοράς των καυσίμων.

β) Συμψηφισμοί οφειλών :

Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ. προσώπου, διενεργείται συμψηφισμός του συνολικού ποσού επιστροφής με τις τυχόν οφειλές προς:

βα) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α΄) Κ.Ε.Δ.Ε. όπως ισχύει και

ββ) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.Α.2, του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) όπως ισχύει.

3. Έκδοση απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ. - Ηλεκτρονική πληρωμή

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ελέγχων και τη διενέργεια των συμψηφισμών, όταν απαιτείται, το Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. προβαίνει:

• στην καταχώρηση στην απόφαση επιστροφής ΕΦΚ αναλυτικά των τυχόν ποσών συμψηφισμού ανά δημόσιο φορέα,

• στην καταχώρηση στην απόφαση επιστροφής ΕΦΚ του τελικού ποσού επιστροφής προς το δικαιούχο πρόσωπο, το οποίο προκύπτει μετά την απομείωση των ποσών συμψηφισμού, εφόσον υφίστανται οφειλές

• στην εκτύπωση της υπό έκδοση απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ. προκειμένου να υπογραφεί από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τελωνείου υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ.,

• στην έκδοση της απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ. (κατάσταση «Οριστικοποιημένη»), η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο. Με την Οριστικοποίηση από το αρμόδιο Τελωνείο, δημιουργείται αυτόματα στο υποσύστημα «Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης», Λογιστικό Σημείωμα Επιστροφής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική πληρωμή στον δικαιούχο ή/και στον/στους φορέα/φορείς συμψηφισμού. Οι πληρωμές

γίνονται με παρόμοιο τρόπο και σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων. Ειδικότερα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον προβλεπόμενο χρονικό περιορισμό, ώστε να μην αποστέλλονται εντολές πληρωμής πέντε εργάσιμες ημέρες πριν το τέλος του κάθε μήνα.

Επιπλέον, ο δικαιούχος ενημερώνεται με μηνύματα μέσω της ηλεκτρονικής αίτησής του στο Icisnet, τόσο για το ποσό επιστροφής προς τον ίδιο, όσο και για τις τυχόν καταβολές σε φορείς του Δημοσίου με το ποσό που αποδίδεται σε αυτούς, καθώς και για την ολοκλήρωση των πληρωμών αυτών.

Οι ανωτέρω ενέργειες για την έκδοση της απόφασης ολοκληρώνονται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ.

4. Ακύρωση της υπό έκδοση απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ.

Στις περιπτώσεις που η αίτηση επιστροφής Ε.Φ.Κ. έχει γίνει αποδεκτή από το αρμόδιο Τελωνείο υποβολής αίτησης και επιστροφής Ε.Φ.Κ. αλλά κατά τη διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ., το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει στην ακύρωση της υπό έκδοση απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στην αίτησή του για τους λόγους ακύρωσης της υπό έκδοση απόφασης.

7. Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 9)

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία Α.1179/27.7.2020 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄ 3547), και η αριθ. Ε. 2148/14.09.2020 εγκύκλιος κοινοποίησης αυτής.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: