Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4826/2021 - Άρθρο 77

`Αρθρο 77 Παροχές ασθένειας σε χρήμα - Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4387/2016
1. Ο τίτλος και το άρθρο 32 του Ν. 4387/2016 (Α΄ 85) περί των παροχών ασθένειας σε χρήμα των ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, αντικαθίσταται ως εξής:

«`Αρθρο 32
Παροχές ασθένειας σε χρήμα -Αρμόδια υγειονομικά όργανα

1. Οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για παροχές ασθένειας σε χρήμα, καθώς και το είδος, την έκταση, το ύψος, τα δικαιούχα πρόσωπα και τη διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα, των ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, εξακολουθούν να ισχύουν, όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 9.

2. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., η βεβαίωση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού και η διαπίστωση ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επιμέρους κανονισμούς των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών διενεργούνται σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 9.

3. Ο θεράπων ιατρός των Δημόσιων Δομών Φροντίδας Υγείας, ο θεράπων ιατρός των συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ιδιωτικών κλινικών και ο ιδιώτης θεράπων ιατρός, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.), δύνανται να βεβαιώσουν την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

4. Υγειονομικό όργανο αρμόδιο για τη διαπίστωση ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή επαγγελματική νόσο (αρμόδιο υγειονομικό όργανο) είναι:

α) Ο θεράπων ιατρός των Δημόσιων Δομών Φροντίδας Υγείας, ο θεράπων ιατρός των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικών κλινικών και ο ιδιώτης θεράπων ιατρός, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., για τη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών συνολικά, είτε συνεχόμενη είτε διακεκομμένη, μέσα σε χρονική περίοδο ενός (1) ημερολογιακού έτους.

β) Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι εξέρχονται από νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στρατιωτικό νοσοκομείο, ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο, νοσοκομείο ν.π.ι.δ. ή συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικές κλινικές, ο εκάστοτε αρμόδιος θεράπων ιατρός του οικείου τμήματος ή του οικείου νοσοκομείου ή κλινικής, για τη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία πέραν της νοσηλείας και μέχρι τριάντα (30) ημερών μέσα σε χρονική περίοδο ενός (1) ημερολογιακού έτους.

γ) Η αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α΄ Υ.Ε.) του άρθρου 30 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), για τη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία μετά από τη συμπλήρωση των δεκαπέντε (15) ή τριάντα (30) ημερών, κατά τις διακρίσεις των προηγουμένων υπό στοιχεία α) και β) περιπτώσεων. Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α΄ Υ.Ε.) μπορεί να βεβαιώνει ανικανότητα για εργασία κατά την ιατρική - επιστημονική κρίση των μελών της, σύμφωνα με τη βαρύτητα της πάθησης του ασφαλισμένου και μέχρι εξάντλησης του ανώτατου επιτρεπτού αριθμού ημερών ανικανότητας για εργασία.

δ) Η αρμόδια Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Β΄ Υ.Ε.) του άρθρου 30 του Ν. 3918/2011, η οποία αποφαίνεται επί προσφυγών κατά γνωματεύσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών (Α.Υ.Ε.).

5. Κατά των γνωματεύσεων ανικανότητας για εργασία, οι οποίες εκδίδονται από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των περ. α) και β) της παρ. 4, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Α΄ Υ.Ε., εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της γνωμάτευσης από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, από μεν τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο, για κάθε λόγο, από δε το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Προϊστάμενος Τοπικής Διεύθυνσης), εφόσον από συγκεκριμένα στοιχεία αποδεικνύεται ότι εξέλιπε η ανικανότητα για εργασία.

6. Κατά των γνωματεύσεων ανικανότητας για εργασία, οι οποίες εκδίδονται από την Α΄ Υ.Ε., επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Β΄ Υ.Ε., από μεν τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της γνωμάτευσης της Α΄ Υ.Ε., από δε το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Προϊστάμενος Τοπικής Διεύθυνσης) εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της γνωμάτευσης της Α΄ Υ.Ε..

7. Επί της γνωματεύσεως του αρμοδίου υγειονομικού οργάνου αναγράφονται το θεράπον/παραπέμπον αρμόδιο υγειονομικό όργανο, παρακλινικές εξετάσεις και θεραπείες, η διάγνωση της πάθησης, σύμφωνα με την κωδικοποίηση ICD-10/Orphan, το χρονικό διάστημα έναρξης και λήξης της ανικανότητας και, στην περίπτωση κατά την οποία η γνωμάτευση χορηγείται από Α΄ Υ.Ε. ή Β΄ Υ.Ε. κατόπιν προσφυγής, η προσφυγή του ασφαλισμένου.

8. Για όλες τις περιπτώσεις που η ανικανότητα για εργασία βεβαιώνεται από αρμόδιο υγειονομικό όργανο, παρέχεται δυνατότητα σε εντεταλμένο όργανο της ειδικής επιθεώρησης ιατρών της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προβεί σε έλεγχο τυχαίου δείγματος γνωματεύσεων ανικανότητας και, μετά τις, κατά την κρίση του, αναγκαίες ενέργειες για τη διαπίστωση της ανικανότητας για εργασία, να συνυπογράφει τις γνωματεύσεις ανικανότητας, εφόσον συμφωνεί, ή να περιορίσει, μετά από πλήρως αιτιολογημένη γνώμη του, τον χρόνο ανικανότητας.

9. Όταν βεβαιωθεί ανικανότητα για εργασία, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, η ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης από το Αρμόδιο Υγειονομικό Όργανο, στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θεωρείται χρόνος έναρξης της ανικανότητας για εργασία και ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας ή της δήλωσης ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου ακόμη και στην περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, κατά την οποία οι ασφαλισμένοι αδυνατούν να προσέλθουν στο αρμόδιο υγειονομικό όργανο για ιατρική γνωμάτευση ανικανότητας για εργασία. Ο ασφαλισμένος δύναται να υποβάλει αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για λήψη παροχών σε χρήμα εντός οκτώ (8) μηνών από την αναγγελία. Για την αίτηση χορήγησης παροχών σε χρήμα μετά την πάροδο της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, ο ασφαλισμένος μπορεί να προσφύγει στην αρμόδια Τοπική Διοικητική Επιτροπή του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η ανικανότητα λήγει την ημέρα που ορίστηκε από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο, αρχικά ή κατά παράταση, ή αμέσως μόλις ο ασφαλισμένος αναλάβει εργασία.

10. Αρμόδιες για την έκδοση αποφάσεων χορήγησης παροχών σε χρήμα είναι οι Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α..»

2. Το παρόν άρθρο καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του αιτήσεις για παροχές σε χρήμα.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη των καταστατικών διατάξεων των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: