Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 160

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4826

Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Ορισμοί
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 4 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Εποπτεία -Έναρξη λειτουργίας
`Αρθρο 5 Σκοπός
`Αρθρο 6 Ασφαλιστέα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 37 του Ν. 4052/2012
`Αρθρο 7 Χρόνος ασφάλισης
`Αρθρο 8 Πόροι
`Αρθρο 9 Κρατήσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 10 Όργανα διοίκησης
`Αρθρο 11 Σύνθεση και θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 12 Διαδικασία επιλογής και ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 13 Κωλύματα διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 14 Ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 15 Σύγκρουση συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 16 Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 17 Κυρώσεις επί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 18 Παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 19 Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 20 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 21 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
`Αρθρο 22 Πρόεδρος
`Αρθρο 23 Διευθύνων Σύμβουλος
`Αρθρο 24 Διαδικασία επιλογής και ορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου
`Αρθρο 25 Αναπλήρωση και προσωρινή άσκηση καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου
`Αρθρο 26 Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου
`Αρθρο 27 Σύσταση και στελέχωση του Ιδιαίτερου Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου
`Αρθρο 28 Επενδυτική Επιτροπή
`Αρθρο 29 Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 3086/2002
`Αρθρο 30 Ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 31 Βασικές λειτουργίες του συστήματος διακυβέρνησης
`Αρθρο 32 Αναλογιστική Υπηρεσία
`Αρθρο 33 Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων
`Αρθρο 34 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
`Αρθρο 35 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις
`Αρθρο 36 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
`Αρθρο 37 Ετήσιες εκθέσεις
`Αρθρο 38 Έργα, προμήθειες και υποχρεώσεις του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης ως Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
`Αρθρο 39 Προσωπικό
`Αρθρο 40 Υποχρεώσεις εχεμύθειας
`Αρθρο 41 Υπηρεσιακά Συμβούλια
`Αρθρο 42 Πειθαρχική ευθύνη υπαλλήλων -Πειθαρχικό συμβούλιο
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
`Αρθρο 43 Εισφορές
`Αρθρο 44 Ληξιπρόθεσμες εισφορές
`Αρθρο 45 Ρύθμιση ζητημάτων διαδικασίας είσπραξης
`Αρθρο 46 Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου
`Αρθρο 47 Στρατηγική επενδύσεων
`Αρθρο 48 Επενδυτικά Προγράμματα
`Αρθρο 49 Διαχειριστής Επενδύσεων
`Αρθρο 50 Αρμοδιότητες Διαχειριστή Επενδύσεων
`Αρθρο 51 Θεματοφύλακας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΟΧΕΣ
`Αρθρο 52 Επικουρική σύνταξη γήρατος
`Αρθρο 53 Επιστροφή εισφορών
`Αρθρο 54 Επικουρική σύνταξη αναπηρίας
`Αρθρο 55 Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου
`Αρθρο 56 Συνυπολογισμός χρόνου επικουρικής ασφάλισης
`Αρθρο 57 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων
`Αρθρο 58 Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Ταμείο
`Αρθρο 59 Αναπλήρωση πόρων διανεμητικού συστήματος επικουρικής ασφάλισης και προστασία επάρκειας παροχών
`Αρθρο 60 Κρατική εγγύηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
`Αρθρο 61 Ενημέρωση
`Αρθρο 62 Επιλογή επενδυτικού προγράμματος
`Αρθρο 63 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
`Αρθρο 64 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης
`Αρθρο 65 Ενδικοφανείς προσφυγές
`Αρθρο 66 Διοικητικές επιτροπές εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών
`Αρθρο 67 Παραγραφή απαιτήσεων υπέρ και κατά του Ταμείου
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 68 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 69 Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
`Αρθρο 70 Μεταβατική Επενδυτική Επιτροπή
`Αρθρο 71 Μεταβατικός Διαχειριστής Επενδύσεων
`Αρθρο 72 Μεταβατική διάταξη για ενδικοφανείς προσφυγές
`Αρθρο 73 Μεταβατικός σύμβουλος προσλήψεων
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 74 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) - Τροποποίηση του άρθρου 153 του Ν. 3655/2008
`Αρθρο 75 Ασφαλιστικές εισφορές επί Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4509/2017
`Αρθρο 76 Εκκαθάριση εργοσήμου του πρώην Οργανισμού Αγροτικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) -Τροποποίηση του άρθρου 22 του Ν. 3863/2010
`Αρθρο 77 Παροχές ασθένειας σε χρήμα - Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 78 Επανυπολογισμός συντάξεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) του κ.ν. 792/1978 -Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016
`Αρθρο 79 Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π.)
`Αρθρο 80 Σύσταση Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 81 Παράταση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου - Τροποποίηση του άρθρου 31 του Ν. 4756/2020
`Αρθρο 82 Εφάπαξ παροχή - Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 83 Επίδομα κυοφορίας και λοχείας εμμίσθων δικηγόρων - Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 84 Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων λόγω θανάτου -Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016
`Αρθρο 85 Παράταση εκκαθάρισης και πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση των παρ. 1 και 14 του άρθρου 12 του Ν. 4578/2018
`Αρθρο 86 Παράταση υποβολής αίτησης για μη ευθύνη από οφειλές ασφαλιστικών εισφορών σε διοικήσεις νομικών προσώπων - Τροποποίηση της παρ. 44 του άρθρου 66 του Ν. 4646/2019
`Αρθρο 87 Διατήρηση επανυπολογισμού οφειλής του Ν. 4611/2019
`Αρθρο 88 Ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε.
`Αρθρο 89 Μισθωτικές συμβάσεις νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002
`Αρθρο 90 Ειδική Επιστημονική Επιτροπή - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3863/2010
`Αρθρο 91 Απόδοση πόρου για κάλυψη δαπανών του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)
`Αρθρο 92 Ρύθμιση οφειλών καζίνο - Τροποποίηση των παρ. 18 και 19 του άρθρου 378 του Ν. 4512/2018
`Αρθρο 93 Παράταση της ενίσχυσης επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/ εισιτηρίου - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020
`Αρθρο 94 Παράταση της προθεσμίας διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και παράταση υφιστάμενων δημοσίων συμβάσεων για ανάπτυξη εφαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ - Τροποποίηση του άρθρου 138 του Ν. 4808/2021
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
`Αρθρο 95 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2021 για τα ακίνητα πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
`Αρθρο 96 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ρυθμίσεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 - Τροποποίηση της παρ. 64 και αντικατάσταση της παρ. 65 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
`Αρθρο 97 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: