Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 944

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15674

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 9341/317/1.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» (Β΄ 842).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 83 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

2. Την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205).

3. Το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α΄ 70).

4. Το άρθρο 18 του Ν. 2458/1997 «Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 15).

5. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, Α΄ 45).

6. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

7. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

8. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

10. Τον Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 και άλλες διατάξεις (Α΄ 297)» (Α΄ 265).

11. Τον Ν. 4430/2016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205).

12. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

13. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

14. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

15. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

16. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

17. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

18. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119).

19. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

20. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 156).

21. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

22. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α΄ 17).

23. Την υπ΄ αρ. 51875/07-05-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).

24. Την υπ΄ αρ. 86591/13-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 627).

25. Την υπό στοιχεία 53684/ΕΥΘΥ460/18.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4314/2014» (Β΄ 948).

26. Την υπό στοιχεία C(2014)/10128 final/17.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001).

27. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

28. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.

29. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4.5.2016), ως τέθηκε σε εφαρμογή την 25 η Μαΐου 2018.

30. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αρ. 81986/ ΕΥΘΥ/12/31.7.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β΄ 5968).

31. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217(1)/08.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014 » (Β΄ 2784).

32. Τη υπ΄ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ.

33. Τη υπ΄ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β΄ 1708).

34. Την υπ΄ αρ. 353/7.2.2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β΄ 883).

35. Την υπ΄ αρ. 3449/17-7-2020 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

36. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.

37. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑ-ΔΕΔΒΜ 2014-2020, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.

38. Το υπό στοιχεία 77998/ΕΥΚΕ 2700/22-7-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το οποίο η χρηματοδότηση δράσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας βάσει του άρθρου 83 του Ν. 4368/2016 εκφεύγει από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

39. Την υπ΄ αρ. 665/18-2-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» (ΑΔΑ: Ψ6ΔΟ46ΜΤΛΡ-Σ1Ζ) της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

40. Την υπ΄ αρ. 6135/23.11.2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

41. Την υπ΄ αρ. 9341/317/1.3.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» (Β΄ 842).

42. Την υπ΄ αρ. 1983/12.1.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

43. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 9341/317/1.3.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 842), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 9341/317/1-3-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» (Β΄ 842) ως ακολούθως:

Α. Η περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κάθε επόμενος κύκλος θα προκηρύσσεται για τους ανέργους μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων του προηγούμενου κύκλου και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης των ανέργων του προηγούμενου κύκλου. Για τους παρόχους/επιχειρή-σεις αντίστοιχα, σύμφωνα με την ροή που περιγράφεται στην παρούσα.».

Β. Η περ. β της υποπαρ. 6.1.3. της παρ. 6.1. του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμήσουν, τότε οι υποψήφιοι που είναι και ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) κατά την υποβολή της αίτησης, εντάσσονται στον πίνακα κατά προτεραιότητα. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος προέρχονται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) με αυτόματο ηλεκτρονικό τρόπο.».

Γ. Στο άρθρο 7, μετά το τρίτο εδάφιο της υποπαρ. 7.1.3. της παρ. 7.1. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν για λόγους ανωτέρας βίας από την πλευρά του ωφελούμενου ή του παρόχου αντίστοιχα, δεν είναι δυνατή η υπογραφή του συμφωνητικού εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, παρατείνεται η προθεσμία έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ωφελούμενο ή τον πάροχο αντίστοιχα».

Δ. Στο άρθρο 7, η παρ. 7.4 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7.4. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις της παρ. 7.3 του παρόντος, ο πάροχος/επιχείρησης ή ο ασκούμενος προσκομίζουν σχετικά δικαιολογητικά ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν τους λόγους μη τοποθέτησης ή λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας κατά τη διάρκεια της δράσης.».

Ε. Στο άρθρο 7, μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 7.5. προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν για λόγους ανωτέρας βίας από την πλευρά του ωφελούμενου ή του παρόχου αντίστοιχα, δεν είναι δυνατή η υπογραφή του συμφωνητικού εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, παρατείνεται η προθεσμία έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ωφελούμενο ή τον πάροχο αντίστοιχα».

ΣΤ. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«`Αρθρο 9
Ωράριο - Απουσίες

1. Οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν (για οποιονδήποτε λόγο) μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες καθ΄ όλη τη διάρκεια της δράσης, με την υποχρέωση επιμήκυνσης του προγράμματος για αντίστοιχο αριθμό ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των 132 ημερών εργασιακής εμπειρίας. Η υποχρέωση επιμήκυνσης για αντίστοιχο αριθμό ημερών ισχύει και α) για την περίοδο θερινών διακοπών ή αργιών ή/και για εργάσιμες ημέρες κατά τις οποίες η επιχείρηση μένει κλειστή (έως 30 ημερολογιακές ημέρες) και β) για τις εργάσιμες ημέρες που ο ωφελούμενος τυχόν τεθεί σε απομόνωση λόγω επαφής με νοσούντα ή λόγω νόσησης από COVID-19, με την υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης.

Για την επιμήκυνση υπογράφεται συμφωνητικό επιμήκυνσης του προγράμματος (Παράρτημα Β).

2. Ο χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ορίζεται στις 6 ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Σάββατο).

3. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.

4. Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας εξ αποστάσεως.

5. Το σύνολο των ημερών απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέρχεται στις 132 ημέρες και ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2.

6. Ο ωφελούμενος/ασκούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε στον πάροχο/επιχείρηση.

7. Ο ωφελούμενος που υπογράφει νέο συμφωνητικό για τη θέση από την οποία αποχώρησε ωφελούμενος, αποζημιώνεται για τις υπολειπόμενες ημέρες έως τη συμπλήρωση των 132 ημερών που αντιστοιχούν στη θέση. Ο ωφελούμενος σε αυτήν την περίπτωση έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τη δράση σε άλλον πάροχο με νέα υπόδειξη.».

Ζ. Η παρ. 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Μετά τη λήξη κάθε μήνα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κι εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα, οι πάροχοι/επιχειρήσεις υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2, ως πιστοποιημένοι χρήστες του ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά ως συνημμένα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (e-services):

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου/επιχείρησης, στην οποία:

i. δηλώνεται ότι η δράση υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, και

ii. πιστοποιείται, στον ΟΑΕΔ, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων, προκειμένου να τους καταβληθεί η αποζημίωση.

β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου/επιχείρησης, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ωφελούμενο:

i. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο

ii. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας

iii. Επωνυμία παρόχου/επιχείρησης

iv. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

v. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

vi. Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) e-ΕΦΚΑ

vii. Αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN (με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο), μόνο για τον πρώτο μήνα

viii. Ημέρες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

iv. Συνολικό ποσό αποζημίωσης.

γ) Αντίγραφο παρουσιολογίου που τηρείται στον πάροχο/επιχείρηση.

Το ΚΠΑ2 άμεσα με την παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών, προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο. Σε περίπτωση που αυτά είναι πλήρη και ορθά, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει απόφαση καταβολής της αποζημίωσης των ωφελουμένων του ΚΠΑ2 αρμοδιότητάς του, την οποία αποστέλλει στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της πρώτης και τελευταίας αποζημίωσης του ωφελούμενου/ ασκούμενου είναι η συμπλήρωση του δελτίο εισόδου-εξόδου από τον ωφελούμενο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας.».

Η. Την αντικατάσταση του Παραρτήματος Α «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» και την προσθήκη Παραρτήματος Β «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ», ως εξής:

Θ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 9341/317/1-3-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» (Β΄ 842).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2022

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: