Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική Έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιανουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 14

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4514

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΙΤΛΟΣ I ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (`Αρθρο 1 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 3 Εξαιρέσεις (`Αρθρο 2 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 4 Ορισμοί (`Αρθρο 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
`Αρθρο 5 Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. (`Αρθρο 5 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 6 Περιεχόμενο της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. (`Αρθρο 6 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 7 Διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. (`Αρθρο 7 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 8 Ανάκληση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. (`Αρθρο 8 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 9 Όργανο διοίκησης (`Αρθρο 9 της Οδηγίας
`Αρθρο 10 Μέτοχοι με ειδική συμμετοχή (`Αρθρο 10 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 11 Κοινοποίηση σκοπούμενης απόκτησης ειδικής συμμετοχής (`Αρθρο 11 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 12 Περίοδος αξιολόγησης (`Αρθρο 12 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 13 Αξιολόγηση (`Αρθρο 13 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 14 Συμμετοχή σε εγκεκριμένο σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών (`Αρθρο 14 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 15 Αρχικό κεφάλαιο (`Αρθρο 15 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 16 Οργανωτικές απαιτήσεις (`Αρθρο 16 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 17 Αλγοριθμικές συναλλαγές (`Αρθρο 17 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 18 Διαδικασία διαπραγμάτευσης και οριστικοποίηση των συναλλαγών σε ΠΜΔ και ΜΟΔ (`Αρθρο 18 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 19 Ειδικές απαιτήσεις για τους ΠΜΔ (`Αρθρο 19 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 20 Ειδικές απαιτήσεις για τους ΜΟΔ (`Αρθρο 20 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 21 Τακτική επανεξέταση των όρων χορήγησης της αρχικής άδειας (`Αρθρο 21 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 22 Γενικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή εποπτεία (`Αρθρο 22 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 23 Συγκρούσεις συμφερόντων (`Αρθρο 23 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
`Αρθρο 24 Γενικές αρχές και πληροφόρηση των πελατών (`Αρθρο 24 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 25 Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας και ενημέρωση προς πελάτες (`Αρθρο 25 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 26 Παροχή υπηρεσιών μέσω άλλης επιχείρησης επενδύσεων (`Αρθρο 26 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο27 Υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους (`Αρθρο 27 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 28 Κανόνες χειρισμού των εντολών πελατών (`Αρθρο 28 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 29 Υποχρεώσεις των Α.Ε.Π.Ε.Υ. όταν ορίζουν συνδεδεμένους αντιπροσώπους (`Αρθρο 29 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 30 Συναλλαγές με επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους (`Αρθρο 30 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 3 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
`Αρθρο 31 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες του ΠΜΔ ή του ΜΟΔ και με άλλες εκ του νόμου υποχρεώσεις (`Αρθρο 31 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 32 Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοπιστωτικών μέσων από τη διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ (`Αρθρο 32 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 4 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜμΕ
`Αρθρο 33 Αγορές ανάπτυξης ΜμΕ (`Αρθρο 33 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
`Αρθρο 34 Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων (`Αρθρο 34 της Οδηγίας 2014/65/ EE )
`Αρθρο 35 Εγκατάσταση υποκαταστήματος (`Αρθρο 35 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 36 Πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες αγορές (`Αρθρο 36 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 37 Πρόσβαση στα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού και δικαίωμα επιλογής του συστήματος διακανονισμού (`Αρθρο 37 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 38 Διατάξεις για τα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού άλλου κράτους- μέλους από ΠΜΔ (`Αρθρο 38 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 39 Εγκατάσταση υποκαταστήματος (`Αρθρο 39 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 40 Υποχρέωση ενημέρωσης (`Αρθρο 40 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 41 Χορήγηση της άδειας λειτουργίας (`Αρθρο 41 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 42 Παροχή υπηρεσιών με αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη (`Αρθρο 42 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 2 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
`Αρθρο 43 Ανάκληση άδειας λειτουργίας (`Αρθρο 43 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
`Αρθρο 44 `Αδεια λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς και εφαρμοστέο δίκαιο (`Αρθρο 44 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 45 `Αδεια λειτουργίας διαχειριστή αγοράς (`Αρθρο 46 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 46 Απαιτήσεις που αφορούν το όργανο διοίκησης του διαχειριστή αγοράς (`Αρθρο 45 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 47 Οργανωτικές απαιτήσεις (`Αρθρο 47 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 48 Ανθεκτικότητα των συστημάτων, μέτρα διακοπής διαπραγμάτευσης και ηλεκτρονική διαπραγμάτευση (`Αρθρο 48 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 49 Βήμα τιμής (`Αρθρο 49 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 50 Συγχρονισμός των ρολογιών εργασίας (`Αρθρο 50 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 51 Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση (`Αρθρο 51 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 52 Αναστολή διαπραγμάτευσης και διαγραφή χρηματοπιστωτικών μέσων σε ρυθμιζόμενη αγορά (`Αρθρο 52 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 53 Πρόσβαση σε ρυθμιζόμενη αγορά (`Αρθρο 53 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 54 Έλεγχος της συμμόρφωσης προς τους κανόνες της ρυθμιζόμενης αγοράς και προς άλλες νόμιμες υποχρεώσεις (`Αρθρο 54 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 55 Διατάξεις για τα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού (`Αρθρο 55 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 56 Κατάλογος των ρυθμιζόμενων αγορών (`Αρθρο 56 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ IV ΟΡΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
`Αρθρο 57 Όρια θέσεων και έλεγχοι για τη διαχείριση θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων (`Αρθρο 57 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 58 Γνωστοποίηση θέσης ανά κατηγορία κατόχου θέσης (`Αρθρο 58 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ V ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
`Αρθρο 59 Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας (`Αρθρο 59 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 60 Περιεχόμενο της άδειας λειτουργίας (`Αρθρο 60 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 61 Διαδικασίες έγκρισης και απόρριψης αιτήσεων χορήγησης άδειας (`Αρθρο 61 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 62 Ανάκληση αδειών (`Αρθρο 62 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 63 Απαιτήσεις για το όργανο διοίκησης παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων (`Αρθρο 63 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 2 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ.
`Αρθρο 64 Οργανωτικές απαιτήσεις (`Αρθρο 64 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 3 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Π.Ε.ΔΕ.ΣΥ.
`Αρθρο 65 Οργανωτικές απαιτήσεις (`Αρθρο 65 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΤΜΗΜΑ 4 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.
`Αρθρο 66 Οργανωτικές απαιτήσεις (`Αρθρο 66 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ VI ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
`Αρθρο 67 Ορισμός των αρμόδιων αρχών και αρμοδιότητες (`Αρθρα 67, 69 και παρ. 1 του άρθρου 72 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 68 Συνεργασία μεταξύ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος (`Αρθρο 68 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 69 Κυρώσεις και Μέτρα (`Αρθρο 70 και παρ. 2 του άρθρου 72 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 70 Δημοσιοποίηση αποφάσεων (`Αρθρο 71 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 71 Καταγγελίες παραβάσεων (`Αρθρο 73 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 72 Δικαίωμα προσφυγής (`Αρθρο 74 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 73 Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (`Αρθρο 75 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 74 Επαγγελματικό απόρρητο (`Αρθρο 76 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 75 Σχέσεις με ελεγκτές (`Αρθρο 77 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 76 Προστασία δεδομένων (`Αρθρο 78 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΚΑΑ
`Αρθρο 77 Υποχρέωση συνεργασίας (`Αρθρο 79 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 78 Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών σε εποπτικές δραστηριότητες, σε επιτόπιους ελέγχους ή σε έρευνες (`Αρθρο 80 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 79 Ανταλλαγή πληροφοριών (`Αρθρο 81 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 80 Δεσμευτική διαμεσολάβηση (`Αρθρο 82 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 81 `Αρνηση συνεργασίας (`Αρθρο 83 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 82 Διαβουλεύσεις πριν από την αδειοδότηση Α.Ε.Π.Ε.Υ. (`Αρθρο 84 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 83 Εξουσίες των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών υποδοχής (`Αρθρο 85 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 84 Λήψη προληπτικών μέτρων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους υποδοχής (`Αρθρο 86 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 85 Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με την Ε.Α.Κ.Α.Α. (`Αρθρο 87 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
`Αρθρο 86 Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες (`Αρθρο 88 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
`Αρθρο 87 Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης
`Αρθρο 88 Προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας ΑΕΕΔ
`Αρθρο 89 Προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ.
`Αρθρο 90 Ειδική εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ.
`Αρθρο 91 Καταβολή ποσού σε πελάτη Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπό εκκαθάριση
`Αρθρο 92 Παροχή υπηρεσιών από Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε τρίτη χώρα
`Αρθρο 93 Πιστοποίηση
`Αρθρο 94 Οικονομικές Καταστάσεις και τακτικός έλεγχος Α.Ε.Π.Ε.Υ.
`Αρθρο 95 Μεταφορά συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
`Αρθρο 96 Διαμεσολάβηση σε συμμετοχική χρηματοδότηση
`Αρθρο 97 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 98 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 99
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2015/2365, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
`Αρθρο 100 Αρμόδιες Αρχές και συνεργασία μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
`Αρθρο 101 Διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
`Αρθρο 102 Δημοσίευση αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
`Αρθρο 103 Ένδικα βοηθήματα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 104 Τροποποίηση του Ν. 4209/2013 (`Αρθρο 92 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ)
`Αρθρο 105 Τροποποίηση του Ν. 2166/1993
`Αρθρο 106 Τροποποίηση του Ν . 2778/1999
`Αρθρο 107 Τροποποίηση του Ν. 4335/2015
`Αρθρο 108 Τροποποίηση του Ν . 3461/2006
`Αρθρο 109 Τροποποίηση του Ν . 2533/1997
`Αρθρο 110 Τροποποίηση του Ν . 2789/2000
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
`Αρθρο 111 Τροποποίηση των νόμων 2859/2000 και 4211/2013
`Αρθρο 112 Τροποποίηση του Ν . 2948/2001
`Αρθρο 113 Τροποποίηση του Ν . 2960/2001
`Αρθρο 114 Τροποποίηση του Ν. 4152/2013
`Αρθρο 115 Τροποποίηση του Ν. 4303/2014 και του διατάγματος της 5.5.1928
`Αρθρο 116 Τροποποίηση του Ν . 4174/2013
`Αρθρο 117 Τροποποίηση του Ν . 4224/2013
`Αρθρο 118 Κατάργηση της Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000
`Αρθρο 119 Τροποποίηση των νόμων 4369/2016 και 3086/2002
`Αρθρο 120 Τροποποίηση του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016
`Αρθρο 121 Ρυθμίσεις για την εκτέλεση έργων κοινού αμυντικού προγράμματος Ελλάδας-ΗΠΑ
`Αρθρο 122 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4512/2018 (Α΄ 5)
`Αρθρο 123 Τροποποίηση του άρθρου 136 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94)
`Αρθρο 124 Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
`Αρθρο 125 Παραχώρηση κατά χρήση τμημάτων του πρώην Στρατοπέδου Κόδρα στο Δήμο Καλαμαριάς Ν. Θεσσαλονίκης
`Αρθρο 126
`Αρθρο 127
`Αρθρο 128 Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: