Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...
Τελευταία Κωδικοποίηση : Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν.4557/2018.

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 166
5 Αυγούστου 2008

NOMOΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘ. 3691

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
`Αρθρο 1 Σκοπός
`Αρθρο 2 Αντικείμενο
`Αρθρο 3 Εγκληματικές δραστηριότητες - βασικά αδικήματα
`Αρθρο 4 Ορισμοί
`Αρθρο 5 Υπόχρεα πρόσωπα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
`Αρθρο 6 Αρμόδιες αρχές
`Αρθρο 7 Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
`Αρθρο 8 Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας
`Αρθρο 9
`Αρθρο 10 `Αλλες δημόσιες αρχές
`Αρθρο 11 Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
`Αρθρο 12 Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας
`Αρθρο 13 Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας
`Αρθρο 14 Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας
`Αρθρο 15 Ανώνυμοι λογαριασμοί
`Αρθρο 16 Καζίνο
`Αρθρο 17 Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη
`Αρθρο 18 Μη αξιόπιστες τρίτες χώρες
`Αρθρο 19 Μέτρα Αυξημένης Δέουσας Επιμέλειας ως προς τον Πελάτη
`Αρθρο 20 Συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες
`Αρθρο 21 Διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης
`Αρθρο 22 Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
`Αρθρο 23 Επιλέξιμα τρίτα μέρη και υποχρεώσεις τους
`Αρθρο 24 Καθεστώς τρίτων χωρών
`Αρθρο 25 Εξαιρέσεις και αποφάσεις αρμόδιων αρχών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
`Αρθρο 26 Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Επιτροπή
`Αρθρο 27 Συναλλαγές υψηλού κινδύνου - Αποφυγή συναλλαγών
`Αρθρο 28 Υποχρέωση αναφοράς των αρμόδιων αρχών και διαχειριστών αγορών
`Αρθρο 29 Υποβολή αναφορών για φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα
`Αρθρο 30 Μέτρα προστασίας των αναφερόντων
`Αρθρο 31 Απαγόρευση γνωστοποίησης
`Αρθρο 32 Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης
`Αρθρο 33 Μη αξιόπιστες τρίτες χώρες
`Αρθρο 34 Επιτροπή δικηγόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
`Αρθρο 35 Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα
`Αρθρο 36 Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από θυγατρικές και υποκαταστήματα σε άλλες χώρες
`Αρθρο 37 Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων
`Αρθρο 38 Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές
`Αρθρο 39 Συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
`Αρθρο 40 Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης
`Αρθρο 41 Εσωτερικές διαδικασίες
`Αρθρο 42 Κατάρτιση και εκπαίδευση
`Αρθρο 43 Προϋποθέσεις σύστασης, λειτουργίας και εγγραφής σε μητρώο
`Αρθρο 44 Αρμόδια στελέχη Υποχρεώσεις χρηματοπιστωτικών ομίλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
`Αρθρο 45 Ποινικές κυρώσεις
`Αρθρο 46 Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 47 Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου
`Αρθρο 48 Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων
`Αρθρο 49 Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς
`Αρθρο 50 Πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχεία
`Αρθρο 51 Ευθύνη νομικών προσώπων
`Αρθρο 52 Διοικητικές κυρώσεις
KΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 53 `Αλλες διατάξεις
`Αρθρο 54 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 55 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 56
`Αρθρο 57
`Αρθρο 58 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλομε την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 4 Αυγούστου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα,

5 Αυγούστου 2008

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: