Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εν Αθήναις τη 22 Δεκεμβρίου 1950
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Αριθμός φύλλου 294

ΝΟΜΟΣ υπ΄ αριθ. 1587

Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ΄ αριθ. 1521/1950 Αναγκ. Νόμου «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων».

Σημ.Ε.Ο.Ε7: Μπορείτε να δείτε τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στον Ν.1587/1950, μελετώντας στην on line τράπεζα τον Ν.1521/1950 που ενσωματώνει όλες τις κωδικοποιήσεις που αφορούν τον Φόρο μεταβίβασης ακινήτων και αναφέρονται είτε στον Ν.1521/1950 είτε στον Ν.1587/1950.

Σημειώνεται ότι ο Ν.1587/1950 κυρώνει, τροποποιεί και συμπληρώνει τις διατάξεις του Ν.1521/1950.

ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

`Αρθρον πρώτον

Κυρούται αφ΄ ής ίσχυσεν ο Αναγκαστικός Νόμος 1521) 1950 «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων», δημοσιευθείς διά του υπ΄ αριθ. 245 της 29 Οκτωβρίου 1950 φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τροποποιούμενος και συμπληρούμενος ως κάτωθι:

`Αρθρον 1
`Αρθρον 2
`Αρθρον 3
`Αρθρον 4
`Αρθρον 5
`Αρθρον 6
`Αρθρον 7
`Αρθρον 8
`Αρθρον 9
`Αρθρον 10
`Αρθρον 11
`Αρθρον 12
`Αρθρον 13
`Αρθρον 14
`Αρθρον 15
`Αρθρον 16
`Αρθρον 17
`Αρθρον 18
`Αρθρον 19
`Αρθρον 20

`Αρθρον δεύτερον

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 21 Δεκεμβρίου 1950

ΠΑΥΛΟΣ Β.

Ο επί των Οικονομιών Υπουργός

ΣΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 21 Δεκεμβρίου 1950

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: