Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Σύμβασις
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΟΜ. ΔΗΜ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Α.Ν. 52/1967 (1)
Περί κυρώσεως της μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας συμφωνίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, κεφαλαίου ως και τον φόρον επιτηδεύματος (Φ.Ε.Κ. 134/4-8-1967, τ.Α΄).

1) Ανακοίνωσις «περί ενάρξεως της ισχύος της εν Αθήναις υπογραφείσης την 18ην Απριλίου 1966 συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομόσπονδου Γερμανικής Δημοκρατίας «περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής, εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, κεφαλαίου ως και τον φόρον επιτηδεύματος» (ΦΕΚ 226/20-12-1967, τ.Α΄):

Το Β. Υπουργείον των Εξωτερικών ανακοινοί, ότι την 8ην Νοεμβρίου 1967 αντηλλάγησαν εν Βόννη τα κυρωτικά όργανα της εν Αθήναις υπογραφείσης την 18ην Απριλίου 1966 συμφωνίας «περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής, εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, κεφαλαίου ως και τον φόρον επιτηδεύματος».

Η συμφωνία αύτη εκυρώθη δια του Α.Ν. υπ΄ αριθ. 52 δημοσιευθέντος εις το φύλλον Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ΄ αριθ. 134/67 (τεύχος Α΄).

Η ισχύς της ως άνω συμφωνίας άρχεται συμφώνως τω άρθρω 23 αυτής ένα μήνα μετά την χρονολογίαν ανταλλαγής των οργάνων επικυρώσεως, ήτοι την 9.12.1967.

`Αρθρον Μόνον

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η εν Αθήναις υπογραφείσα την 18ην Απριλίου 1966 συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας, αποσκοπούσα την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την θέσπισιν κανόνων αμοιβαίας διοικητικής επικουρίας, εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, τον φόρο κεφαλαίου ως και τον φόρον επιτηδεύματος, ης το κείμενον έπεται εις την ελληνικήν και αγγλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών.

Ο παρών νόμος θέλει ισχύσει από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φοροδιαφυγής, εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, κεφαλαίου ως και του φόρου επιτηδεύματος.

Η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς των Ελλήνων και ο Πρόεδρος της Ομοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Επιθυμούντες την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την αποτροπήν της φοροδιαφυγής εν σχέσει προς τον φόρον εισοδήματος, τον φόρον κεφαλαίου και τον φόρον επιτηδεύματος, συνεφώνησαν όπως συνάιρωσι την ακόλουθον συμφωνίαν.

Προς τον σκοπόν τούτον ώρισαν ως πληρεξουσίους των:

Η μεν Α.Μ. ο Βασιλεύς των Ελλήνων την Α.Ε. τον Κύριον Θεοχάρην Ρέντην, Υφυπουργών επί των Εξωτερικών,

Ο δε Πρόεδρος της Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας την Α.Ε. τον Κύριον Oskar Schlitter, Πρεσβευτήν της Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Οι εν λόγω πληρεξούσιοι κοινοποιήσαντες προς αλλήλους τα πληρεξούσια αυτών γράμματα, ευρόντες δε ταύτα εν απολύτω τάξει, συνεφώνησαν τα κάτωθι:

`Αρθρον Ι
`Αρθρον II
`Αρθρον III
`Αρθρον IV
`Αρθρον V
`Αρθρον VI
`Αρθρον VII
`Αρθρον VIII
`Αρθρον IX
`Αρθρον Χ
`Αρθρον XI
`Αρθρον XII
`Αρθρον XIII
`Αρθρον XIV
`Αρθρον XV
`Αρθρον XVI
`Αρθρον XVII
`Αρθρον XVIII
`Αρθρον XIX
`Αρθρον XX
`Αρθρον XXI
`Αρθρον XXII
`Αρθρον XXIII
`Αρθρον XXIV

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: