Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 11/10/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αρ.Πρωτ.: Φ.80000/οικ.51391/1153

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΘΕΜΑ:

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 30 του ν.4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές.

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4387/2016 θεσπίζεται η δυνατότητα της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης για όσους ασφαλισμένους έχουν καταβάλλει αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικότερα:

Α. Προσαύξηση κύριας σύνταξης

Στο άρθρο 30 του Ν. 4387/2016 ορίζεται ότι για όσους ασφαλισμένους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του (13.5.2016), οι οποίοι, σύμφωνα με το προϊσχύον νομικό καθεστώς, κατέβαλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, στον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξής τους, θα υπολογίζεται και ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά. Σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο, ο συντάξιμος μισθός στην περίπτωση αυτή θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 28 του νόμου αυτού.

Ως γνωστόν, λόγω τεχνικών δυσχερειών και ελλείψεων στα μηχανογραφικά συστήματα των τ. ασφαλιστικών Ταμείων, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των συντάξεων για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 έως 31.12.2016, οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται από το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης, από το έτος 2002 και εντεύθεν. Από 1.1.2017 και για κάθε επόμενο έτος η περίοδος αυτή αναφοράς αυξάνεται κατ΄ ένα έτος. Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών ασφαλισμένων για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (τουλάχιστον πενταετίας) από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, αναζητείται χρόνος ασφάλισης και κατά το, πριν το 2002, χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά έως πέντε ετών ασφάλισης.

Β. Προσαύξηση επικουρικής σύνταξης

Με την παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 , όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4445/2016 , προβλέπεται, μεταξύ άλλων, προσαύξηση του ποσού της επικουρικής σύνταξης για όσους κατέβαλαν αυξημένες εισφορές σε ενταχθέντες στο ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΕΤΕΑ) φορείς - τομείς επικουρικής ασφάλισης, με ανάλογη εφαρμογή στο ΕΤΕΑΕΠ των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016 , όπως ισχύουν, για όσους καταθέτουν αίτηση και συνταξιοδοτούνται από το ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.2015 και μετά.

Η ανωτέρω προσαύξηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά επί του συντάξιμου μισθού στον οποίο υπολογίστηκε η επιπλέον εισφορά, εφαρμόζεται μόνο στο (Α) τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014 και το οποίο υπολογίζεται με το σύστημα καθορισμένων παροχών και με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης επί του συντάξιμου μισθού ( άρθρο 42 παρ. 5β υποπερ. βα του Ν. 4052/2012 ).

Όπως είναι γνωστόν, λόγω τεχνικών δυσχερειών και ελλείψεων στα μηχανογραφικά συστήματα των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑΕΠ (τ.ΕΤΕΑ) φορέων - τομέων επικουρικής ασφάλισης, για τον υπολογισμό του (Α) τμήματος της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι και 31.12.2014 για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 1.1.2015 και εφεξής, οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται από το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου, που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως και 31.12.2014. Για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών ασφαλισμένων για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (τουλάχιστον πενταετίας) από το έτος 2002 και έως 31.12.2014, αναζητείται χρόνος ασφάλισης και κατά το, πριν το 2002, χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά έως πέντε ετών ασφάλισης.

Για την εύρεση των συντάξιμων αποδοχών, στις οποίες θα υπολογισθεί αναλογικά η προσαύξηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016, για όσους κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές μεγαλύτερες του 6% (0,075% Χ επιπλέον εισφορά Χ έτη καταβολής της αυξημένης εισφοράς Χ συντάξιμες αποδοχές), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4488/2017 .

Κατόπιν των ανωτέρω για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ και για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων διευκρινίζεται ότι:

α) για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ασφαλισμένων που κατέβαλαν αυξημένη εισφορά, ο ανωτέρω ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (0,075%) για κάθε ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς, που αφορά σε χρονικό διάστημα τόσο πριν την 1.1.2002 όσο και μετά την 1.1.2002, εφαρμόζεται επί των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 και εντεύθεν, ή της επέκτασης της 5/ετίας και πριν το 2002 στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 5 έτη ασφάλισης από το 2002 και μετά, και

β) για τον υπολογισμό του (Α) τμήματος της επικουρικής σύνταξης των ασφαλισμένων που κατέβαλαν επιπλέον εισφορά, ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς, που αφορά σε χρονικό διάστημα πριν την 1.1.2002, λόγω έλλειψης μηχανογραφικών δεδομένων, θα εφαρμόζεται και σε αυτές τις περιπτώσεις επί της ίδιας ως άνω βάσης υπολογισμού που ισχύει και για τον υπολογισμό του (Α) τμήματος της επικουρικής σύνταξης, ήτοι επί των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 μέχρι 31.12.2014 ή της επέκτασης της 5/ετίας και πριν το 2002 στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 5 έτη ασφάλισης από το 2002 μέχρι 31.12.2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: