Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Αιτιολογική έκθεση

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 218

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4587

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο 1 Τροποποίηση του Ν. 4375/2016 (Α΄ 51)
`Αρθρο 2 Τροποποίηση του Π . Δ . 122/2017 ( Α΄ 149)
`Αρθρο 3 Τροποποίηση του Ν . 4251/2014 ( Α΄ 80)
`Αρθρο 4 Τροποποίηση του Ν. 4018/2011 (Α΄ 215)
`Αρθρο 5 Τροποποίηση του Ν . 4540/2018 ( Α΄ 91)
`Αρθρο 6
`Αρθρο 7
`Αρθρο 8 Παράταση της προθεσμίας σύστασης ΓΔΟΕΣ
`Αρθρο 9
`Αρθρο 10 Δαπάνες Υπουργείου Εξωτερικών
`Αρθρο 11
`Αρθρο 12 Τροποποίηση του άρθρου 32 του Ν. 4314/2014
`Αρθρο 13 Μεταβατική διάταξη
`Αρθρο 14 Ρυθμίσεις νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων
`Αρθρο 15 Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
`Αρθρο 16 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95)
`Αρθρο 17 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012 (Α΄66) - Ρύθμιση δαπανών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
`Αρθρο 18 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4375/2016 (Α΄ 51)
`Αρθρο 19 Τροποποίηση του Ν. 4540/2018 (Α΄91)
`Αρθρο 20 Τροποποίηση του Π . Δ . 122/2017 ( Α΄ 149)
`Αρθρο 21
`Αρθρο 22 Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εν όψει συνταξιοδότησης εργαζομένων της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.»
`Αρθρο 23
`Αρθρο 24
`Αρθρο 25 Διατάξεις για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
`Αρθρο 26 Επιδότηση επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών
`Αρθρο 27 Παράταση ισχύος Πίνακα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών
`Αρθρο 28
`Αρθρο 29
`Αρθρο 30 Τροποποίηση διάταξης του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
`Αρθρο 31 Δαπάνες στο πλαίσιο του άρθρου 96 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21)
`Αρθρο 32
`Αρθρο 33 Χορήγηση Φορολογικής Ενημερότητας στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε.
`Αρθρο 34 Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
`Αρθρο 35 Τροποποίηση του Ν. 4480/2017
`Αρθρο 36 Κατεπείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
`Αρθρο 37 Τροποποίηση του άρθρου 108 του Ν. 4504/2017
`Αρθρο 38 Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
`Αρθρο 39 Τροποποίηση της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
`Αρθρο 40 Τροποποίηση της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115)
`Αρθρο 41 Συμμετοχή ανέργων του ΕΦΚΑ σε προγράμματα του ΟΑΕΔ
`Αρθρο 42 Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3762/2009 (Α΄ 75)
`Αρθρο 43
`Αρθρο 44
`Αρθρο 45 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4469/2017 (Α΄ 62)
`Αρθρο 46 Ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική πύλη Agora και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (« Enterprise Greece »)
`Αρθρο 47 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 147/2017 (Α΄ 192)
`Αρθρο 48 Τροποποιήσεις του π.δ. 43/2013 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄ 80)
`Αρθρο 49 Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 4548/2018 (Α΄ 104)
`Αρθρο 50 Τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 2515/1997 «`Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154)
`Αρθρο 51 Τροποποίηση του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
`Αρθρο 52 Συμπληρωματικές Συμβάσεις επί κτιρίων χαρακτηρισμένων ως έργων τέχνης
`Αρθρο 53 Συμβάσεις μισθώσεων
`Αρθρο 54 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 75555/289/6.7.2017 (Β΄ 2336)
`Αρθρο 55 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2969/2001
`Αρθρο 56
`Αρθρο 57 Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
`Αρθρο 58 Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
`Αρθρο 59 Τροποποίηση του άρθρου 13 του N . 2238/1994
`Αρθρο 60 Τροποποίηση του άρθρου 10 του N . 2579/1998
`Αρθρο 61 Τροποποίηση του άρθρου 41 του N . 1249/1982
`Αρθρο 62
`Αρθρο 63 Τροποποίηση του άρθρου 25 του N . 4354/2015
`Αρθρο 64 Ρυθμίσεις σχετικά με τις ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
`Αρθρο 65 Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
`Αρθρο 66 Παράταση της προθεσμίας άσκησης καθηκόντων από τον ΓΔΟΣΥ του Υπουργείου Εθνικής `Αμυνας
`Αρθρο 67 Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του N . 4254/2014 και του άρθρου 5 του N . 4244/2014
`Αρθρο 68 Τροποποίηση του άρθρου 63 του N . 4174/2013
`Αρθρο 69 Τροποποίηση του άρθρου 47 του N . 4484/2017
`Αρθρο 70 Τροποποίηση του άρθρου 102 του N . 4270/2014
`Αρθρο 71
`Αρθρο 72
`Αρθρο 73
`Αρθρο 74
`Αρθρο 75
`Αρθρο 76
`Αρθρο 77
`Αρθρο 78

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: