Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 4/4/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.29013

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Θέμα:

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (Α΄152).

Με την υπ΄ αριθμ . πρωτ . Φ.80000/8285/253/2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 705/Β΄/28.3.2013, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους.

Το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης έχει ως εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄152).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του Ν. 2676/1999 (Α΄1) για τον Ο.Α.Ε.Ε.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄/2004)

4. Τις διατάξεις των άρθρων 39-51 του Ν. 3655/2008 (Α΄ 58) για το Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

5. Το π.δ/γμα 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

6. Το π.δ/γμα 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ΄ αριθμ. 349/6/06.02.2013 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ.

8. Την υπ΄ αριθμ. 160/13/27.03.2012 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Ε.

9. Την απόφαση του Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε. που λήφθηκε στην υπ΄ αριθμ. 13/04.04.2012 συνεδρίαση του.

10. Τα υπ΄ αριθμ. 11941/115/29.06.2012 και 2273/8/29.01.2013 έγγραφα της Δ/νσης Αναλογιστικών μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τις συνημμένες σε αυτά οικονομικές εκθέσεις.

11. Την γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε στην υπ΄ αριθμ. 4/22.02.2013 συνεδρίασή του.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών φορέων, αλλά προκαλείται δαπάνη (40) σαράντα εκατομμυρίων ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 0643 «επιστροφές καταβολών λόγω ανεργίας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Δικαιούχοι βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του Ο.Α.Ε.Δ. κατ΄ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (στο εξής Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας) είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμα τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α., το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Για τη χορήγηση βοηθήματος στους ως άνω δικαιούχους απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

α. Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς.

Ειδικότερα, για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 01.01.2011, απαιτείται καταβολή εισφορών για ένα (1) τουλάχιστον έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη 01.01.2012 η καταβολή εισφορών για δύο (2) τουλάχιστον έτη στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2013, ενώ για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 01.01.2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τρία (3) τουλάχιστον έτη.

Οι ως άνω ελάχιστες προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήματος ισχύουν και για ασφαλισμένους που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν την 01.01.2011 και επαναδραστηριοποιούνται εκ νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας, β. Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 € και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης, να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 €.

γ. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 01.01.2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν την λήψη του βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

δ. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του, ή άλλου φορέα, μετά την διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ε. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρηση του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

στ. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.

ζ. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

η. Ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούται βοηθήματος από ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.

3. ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

α. Για τη λήψη του βοηθήματος υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο A.M.ΚΑ. και ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου. Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής από τα μητρώα του ασφαλιστικού φορέα.

Ειδικότερα, ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει το επάγγελμά τους μετά την 01.01.2012 και η απόφαση διαγραφής έχει ήδη εκδοθεί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση βοηθήματος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

β. Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα (360€) μηνιαίως.

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος καθώς και το χορηγούμενο ποσό καθορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης.

Συγκεκριμένα:

Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για τρείς (3) μήνες. Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για τέσσερις (4) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για πέντε (5) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 9 έως 10 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για έξι (6) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 11 έως 12 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για επτά (7) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για οχτώ (8) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και άνω καταβάλλεται βοήθημα για εννέα (9) μήνες,

γ. Το βοήθημα καταβάλλεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., μετά την έγκριση του αιτήματος, σε μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με την διάρκεια καταβολής του και βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας.

δ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αναλάβει μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχοληθεί ή αυτοασφαλισθεί ή συνταξιοδοτηθεί για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α, το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής, έχει υποχρέωση ενημέρωσης των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., η δε καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή συνταξιοδότησης. Τυχόν βοηθήματα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

ε. Στην περίπτωση χορήγησης βοηθήματος πλέον της μιας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νομίμων προϋποθέσεων. Χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγηση αυτού.

στ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 2961/1954 με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζει ο Ο.Α.Ε.Δ. για την χορήγηση επιδόματος ανεργίας.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής.

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου, ότι δεν έχει υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων,

γ. Εκκαθαριστικά σημειώματα της τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη

δ. Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

• Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του Π.Δ. 106/2007 χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.

• Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται «Αδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του Π.Δ. 150/2006 ή του άρθρου 40, παρ. 7 του Ν. 3731/2008 (αρμόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής) ή άδεια αορίστου διαμονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του Ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 94 του Ν. 3386/2005 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε., ή Έλληνα πολίτη του άρθρου 63 του Ν.3386/2005 .

• Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: Αδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.

• Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτετελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς.

ε. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας: Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας Ελλήνων πολιτών Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.

Για πολίτες Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Για υπηκόους τρίτων χωρών διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

στ. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).

ζ. Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι μόνος δικαιούχος , ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου

η. Υπεύθυνη κατά νόμο δήλωση στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.ΓΑ., το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει το φορέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στη περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»..

ΕΠΙ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, δικαιούχοι του παρόντος βοηθήματος είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ,Α.Π.-Μ.Μ.Ε., εφόσον διέκοψαν αποδεδεινμένα το επάννελμά τους από την 1.1.2012 και εφεξής, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.ΓΑ, το Ν.Α.Τ., ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 , δηλαδή την από 1.1.2011 εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ.

Για τους παραπάνω ασφαλισμένους δεν αποτελεί προϋπόθεση υποβολής της αίτησης για τη λήψη του παρόντος βοηθήματος ο εφοδιασμός τους με Δελτίο Ανεργίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού και συνεπώς δεν θα υπάγονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό (π.χ. διακοπή της επιδότησης λόγω μη ανανέωσης του Δελτίου Ανεργίας). Ωστόσο, προαιρετικά και μόνο, αν οι ίδιοι το επιθυμούν, μπορούν να εφοδιαστούν με Δελτίο Ανεργίας, κατόπιν αίτησής τους και εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του παρόντος βοηθήματος ανεργίας περιγράφονται λεπτομερώς στην παράγραφο 2 της ανωτέρω παρατιθέμενης Υπουργικής Απόφασης.

Εδώ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Στην περίπτωση του ασφαλισμένου ο οποίος πραγματοποίησε νια πρώτη φορά έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος/επιτηδεύματος μετά την 1.1.2011, απαιτείται τουλάχιστον 3τής συνολική ασφάλιση/καταβολή ειδική εισφοράς ανεργίας (συνεχής ή διακεκομμένη) στον ασφαλιστικό φορέα που αυτός υπάγεται κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος του.

Παράδειγμα:

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος νια πρώτη φορά: 15.1.2011

Ελάχιστες προϋποθέσεις για καταβολή βοηθήματος ανεργίας: Τουλάχιστον 3ετής ασφάλιση και 3ετής καταβολή ειδικής εισφοράς ανεργίας (συνεχής ή διακεκομμένη) στο φορέα που υπάγεται ο ενδιαφερόμενος κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος του, από την 15.1.2011 μέχρι την ημερομηνία διακοπής του ελεύθερου επαγγέλματος.

2. Στην περίπτωση του ασφαλισμένου ο οποίος είχε κάνει έναρξη του ελεύθερου επαγγέλματος/επιτηδεύματος πριν την 1.1.2011 και το διέκοψε μετά την ημερομηνία αυτή απαιτούνται τα εξής:

(α) Συμπλήρωση τουλάχιστον 3τούς συνολικής ασφάλισης (συνεχούς ή διακεκομμένης) στον φορέα που ο ασφαλισμένος υπάγεται κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος του.

(β) Καταβολή εισφορών για ένα (1) τουλάχιστον έτος (συνεχές ή διακεκομμένο) στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, για όποιον διέκοψε την επαγγελματική του δραστηριότητα μετά τη 1.1.2012, ή καταβολή εισφορών για δύο (2) τουλάχιστον έτη (συνεχή ή διακεκομμένα) στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όποιον διέκοψε την επαγγελματική του δραστηριότητα μετά την 1.1.2013, ενώ για όποιον διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα από 1.1.2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τρία (3) τουλάχιστον έτη (συνεχή ή διακεκομμένα).

Παράδειγμα 1:

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος: 20.3.2004

Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.: 15.2.2012

Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στον Ο.Α.Ε.Ε.: 3τής

Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για ένα (1) έτος

Παράδειγμα 2:

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος : 20.3.2004

Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.:

15.2.2013

Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στον Ο.Α.Ε.Ε.: 3τής Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για δύο (2) έτη

Παράδειγμα 3:

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος : 20.3.2004

Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: 15.2.2014

Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: 3τής Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για τρία (3) έτη

Παράδειγμα 4:

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος : 18.11.2008

Διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.:

15.2.2012

Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στον Ο.Α.Ε.Ε.: 3τής (συμπληρώνεται από 18.11.2008 έως 31.12.2010 και από 1.1.2011 έως 15.2.2012)

Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για ένα (1) έτος (συμπληρώνεται από 1.1.2011 έως 15.2.2012)

3. Στην περίπτωση του ασφαλισμένου ο οποίος είχε κάνει έναρξη του ελεύθερου επαγγέλματος/επιτηδεύματος πριν την 1.1.2011, το διέκοψε πριν την ημερομηνία αυτή και στην συνέχεια επαναδραστηριοποιήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας μετά την εν λόγω ημερομηνία, απαιτούνται αναλογικά τα ως άνω, με τη διαφορά ότι τα διαστήματα ελάχιστης υποχρεωτικής ασφάλισης/καταβολής εισφοράς στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας (1, 2 ή 3 έτη) προσδιορίζονται κατά περίπτωση βάσει της ημερομηνίας επαναδραστηριοποίησης:

Παράδειγμα 1:

Έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος για πρώτη φορά: 20.3.2004

Πρώτη διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον

Ο.Α.Ε.Ε.: 15.2.2009

Εναπαναδραστηριοποίηση: 15.11.2011

Δεύτερη διακοπή ελεύθερου επαγγέλματος, με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα τον Ο.Α.Ε.Ε.: 20.11.2012.

Ελάχιστη απαιτούμενη ασφάλιση (συνεχής ή διακεκομμένη) στον Ο.Α.Ε.Ε.: 3τής

Ελάχιστη απαιτούμενη εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας: για ένα (1) έτος. Στο παράδειγμα αυτό ο ασφαλισμένος μπορεί να καταστεί δικαιούχος, επειδή αφενός συμπληρώνει την ελάχιστη 3ετή ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. με ημερομηνία έναρξης την 20.3.2004, αφετέρου συμπληρώνει την ελάχιστη ετήσια καταβολή εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας με ημερομηνία έναρξης την 15.11.2011.

4. Στο στοιχείο β΄ της εν λόγω παραγράφου, ως οικονομικό έτος νοείται εκείνο κατά τα οποίο έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση για εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση λήψης του βοηθήματος ανεργίας κατά το έτος 2013, οφείλει να προσκομίσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών (2012 και 2011), που αφορούν στα εισοδήματα που απέκτησε κατά τα έτη 2011 και 2010 αντιστοίχως.

5. Από το στοιχείο γ΄ της ίδιας παραγράφου συνάγεται ότι για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας απαιτείται:

(α) η από 1.1.2012 και εφεξής αποδεδειγμένη (βάσει της σχετικής βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα) διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας (β) η παρέλευση τουλάχιστον 3 μηνών από την επομένη της κατά περίπτωση ημερομηνίας της αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος/ιδιότητας.

Παράδειγμα 1:

Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος /ιδιότητας: 1.7.2012

3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής»: 2.7.2012 - 1.10.2012

Υποβολή αίτησης: 15.3.2013

Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 15.3.2013

Παράδειγμα 2:

Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος /ιδιότητας: 1.3.2013

3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής»: 2.3.2013 - 1.6.2013

Υποβολή αίτησης: 15.3.2013

Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 2.6.2013 (3 μήνες μετά τη διακοπή επαγγέλματος/ιδιότητας)

6. Από το στοιχείο στ΄ της ίδιας παραγράφου προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος, για να είναι δικαιούχος του βοηθήματος ανεργίας, θα πρέπει να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλές του στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και όχι να έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισής τους. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι ασφαλισμένος ο οποίος έχει προβεί σε διακανονισμό με τον ασφαλιστικό του φορέα για την εξόφληση των οφειλών του προς αυτόν και πληρώνει τακτικά τις σχετικές δόσεις, δεν μπορεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος ανεργίας, ακόμη και αν προσκομίσει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Τονίζεται ότι η προθεσμία των τριών (3) μηνών για την αυτοπρόσωπη υποβολή της αίτησης, όπως ορίζεται στο στοιχείο α΄ της παραγρ. 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του τελευταίου αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) περί διαγραφής του ασφαλισμένου από τα σχετικά μητρώα και όχι από την επομένη της ημερομηνίας της ίδιας της διαγραφής.

Όμως οι ασφαλισμένοι που έχουν διακόψει το αυτοτελές επάγγελμα τους μετά την 1.1,2012 και η κατά τα ανωτέρω απόφαση διαγραφής έχει εκδοθεί πριν από τη δημοσίευση της παρούσας ΥΑ στο ΦΕΚ (28.3.2013), δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση βοηθήματος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή μέχρι την 28.6.2013.

Παράδειγμα:

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης διαγραφής: 30.4.2013

Ημερομηνία της διαγραφής (όπως προσδιορίζεται στην απόφαση διαγραφής): 15.3.2013 3μηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης: 1.5.2013 - 31.7.2013

1° Γενικό Παράδειγμα προθεσμίας υποβολής αίτησης και έναρξης χορήγησης βοηθήματος:

Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος /ιδιότητας: 20.3.2013

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης διαγραφής: 20.5.2013

3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής»: 21.3.2013-20.6.2013

3μηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης: 21.5.2013 - 20.8.2013

Ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης βοηθήματος: 25.3.2013

Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 21.6.2013 (3 μήνες μετά τη διακοπή επαγγέλματος/ιδιότητας)

2° Γενικό Παράδειγμα προθεσμίας υποβολής αίτηση και έναρξης χορήγησης βοηθήματος:

Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος /ιδιότητας: 20.3.2013

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης διαγραφής: 20.5.2013

3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής»: 21.3.2013-20.6.2013

3μηνη προθεσμία για υποβολή αίτησης: 21.5.2013 - 20.8.2013

Ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης βοηθήματος: 17.8.2013

Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 17.8.2013

Όπως γίνεται φανερό και από τα δύο ανωτέρω γενικά παραδείγματα, υπάρχουν τρεις κρίσιμες ημερομηνίες:

(α) η ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος/ιδιότητας από την οποία εξαρτάται η έναρξη της χορήγησης του βοηθήματος,

(β) η ημερομηνία έκδοσης απόφασης διαγραφής από τα μητρώα του ασφαλιστικού φορέα από την οποία εξαρτάται η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος και

(γ) η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος από την οποία επίσης εξαρτάται η ημερομηνία έναρξης καταβολής του. Συγκεκριμένα, αν η ως άνω αίτηση υποβληθεί μέσα στο σύμφωνα με την παρούσα Υ.Α. απαραίτητο 3μηνο διάστημα από την επομένη της διακοπής του επαγγέλματος/ιδιότητας μέχρι την έναρξη της χορήγησης του βοηθήματος, τότε η ημερομηνία έναρξης της επιδότησης συμπίπτει με την πρώτη ημέρα μετά τη λήξη του εν λόγω 3μηνου διαστήματος. Αν όμως η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος έγινε μετά την παρέλευση του 3μηνου διαστήματος, τότε η ημερομηνία έναρξης της χορήγησης του βοηθήματος συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον βέβαια αυτή έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

2. Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, ως εξής:

Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για τρείς (3) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για τέσσερις (4) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για πέντε (5) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 9 έως 10 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για έξι (6) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 11 έως 12 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για επτά (7) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 πλήρη έτη καταβάλλεται βοήθημα για οχτώ (8) μήνες.

Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και άνω καταβάλλεται βοήθημα για εννέα (9) μήνες.

Εδώ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

• Λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα διαστήματα ασφάλισης που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπαγόταν κατά το χρόνο διακοπής του επαγγέλματος του, δηλαδή αποκλειστικά στον Ο.Α.Ε.Ε. ή αποκλειστικά στο Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..

• Τα έτη ασφάλισης πρέπει να είναι πλήρη (1 έτος=12 μήνες ασφάλισης), χωρίς αυτά να είναι απαραιτήτως συνεχή. Δηλαδή, είναι δυνατόν τα πλήρη έτη ασφάλισης να προκύπτουν και από το άθροισμα μικρότερων διαστημάτων ασφάλισης διαφορετικών ημερολογιακών ετών.

Παράδειγμα:

Ενδιαφερόμενος έχει ασφαλιστεί τα τελευταία 4 έτη και 5 μήνες. Ωστόσο, έχει και μια περίοδο ασφάλισης στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα για διάστημα 13 μηνών από 1.1.2004 έως 28.2.2005. Στην περίπτωση αυτή, από την άθροιση των διαστημάτων ασφάλισης προκύπτει ότι ο ως άνω έχει ασφαλιστεί για 5 πλήρη έτη και συνεπώς δικαιούται βοήθημα για τέσσερις (4) μήνες.

3. Τα ανωτέρω διαστήματα διάρκειας καταβολής του βοηθήματος είναι μηνιαία, και έκαστος μήνας αντιστοιχεί σε 25 ημέρες επιδότησης, όπως στην τακτική επιδότηση ανεργίας.

4. Το ύψος του βοηθήματος (360,00 € μηνιαίως) δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών οικογενείας του δικαιούχου.

5. Δεν προβλέπεται η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα.

6. Ο άνεργος ελεύθερος επαγγελματίας/αυτοτελώς απασχολούμενος οφείλει να προσέρχεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του ή της τελευταίας απασχόλησής του, προκειμένου να καταθέτει (με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΟΠΣ2) αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος, εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται στην παρ. 3 στοιχείο α΄ της παρούσας ΥΑ (σχετ. κεφάλαιο Γ΄ παρ.1, της παρούσας εγκυκλίου).

Ο άνεργος θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησης, με το οποίο θα ενημερώνεται για την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης καταβολής του βοηθήματος και σε ειδικό σημείο του οποίου θα εμφανίζεται προτυπωμένο κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης του N. 1599/86, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται σε παράρτημα στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου (Υπόδειγμα 1).

Αναφορικά με τις λεπτομέρειες του τεχνικού σκέλους της εφαρμογής των ανωτέρω, θα λάβετε άμεσα σχετικές οδηγίες από τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης.

7. Με την έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία της απόφασης για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας, τη συμπλήρωση κάθε μήνα και την έκδοση σε εβδομαδιαία βάση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, καταβάλλεται το μηνιαίο βοήθημα δεδουλευμένο, εφόσον αυτό καταστεί απαιτητό με την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δικαιούχου εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη του μήνα καταβολής του βοηθήματος και την συμπλήρωση του εντύπου της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 (Υπόδειγμα 1), όπως αυτή περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος των εξήντα (60) ημερών η απαίτηση για την καταβολή βοηθήματος του αντίστοιχου δεδουλευμένου μήνα παραγράφεται και η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει απόφαση στέρησης του βοηθήματος που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο δεδουλευμένο μήνα.

Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται με πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, μετά την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από τη Διεύθυνση Μηχανογραφίας του Οργανισμού στη Διεύθυνση Μηχανογραφίας της Ε.Τ.Ε. κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα της κάθε εβδομάδας μετά την αντίστοιχη εμπρόθεσμη αυτοπρόσωπη εμφάνιση του δικαιούχου.

8. Η καταβολή του βοηθήματος αναστέλλεται για τους εξής λόγους:

i. ανάληψη μισθωτής εργασίας ή έναρξη αυτοαπασχόλησης, καθώς και άσκηση οιποιασδήποτε άλλης μορφής απασχόλησης

ii. υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης για οποιαδήποτε αιτία σε οποιοδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

iii. υπαγωγή του δικαιούχου στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του ή άλλου φορέα, μετά τη διακοπή του επαγγέλματος/ιδιότητας και η υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιοδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής

iv. λήξη της ισχύος του εγγράφου πιστοποίησης της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών.

9. Δικαίωμα συνέχισης της ανασταλείσας χορήγησης του βοηθήματος έχουν οι ασφαλισμένοι, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών από την άρση του λόγου αναστολής, και εφόσον δεν έχουν παρέλθει δύο (2) έτη από την ημερομηνία αρχικής έγκρισης χορήγησης του βοηθήματος.

10. Οι λόγοι διακοπής χορήγησης του βοηθήματος είναι οι ίδιοι που ισχύουν και για την τακτική επιδότηση ανεργίας. Το αυτό ισχύει και για την ανάκληση χορήγησης του βοηθήματος.

11. Δεν προβλέπεται η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος ανεργίας.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τονίζεται ότι η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης του N. 1599/86 που ορίζεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 της παρούσας ΥΑ (Υπόδειγμα 2 στο παράρτημα) συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 10 του N.3230/2004, η οποία έχει ως εξής: «Στις περιπτώσεις που πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά αντικαθίστανται κατά τα ανωτέρω με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, η υπηρεσία στην οποία κατατεθήκαν οι δηλώσεις, υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σε τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται αμέσως».

Τα παραπάνω σημαίνουν εν προκειμένω, ότι η αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού υποχρεούνται:

• να προβαίνουν στον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο

• να ανακαλούν άμεσα τις αποφάσεις υπαγωγής στο εν λόγω βοήθημα ανεργίας των προσώπων που έχουν καταθέσει ψευδείς Υπεύθυνες Δηλώσεις του N. 1599/86

• να καταθέτουν αμέσως μηνυτήριες αναφορές στους αρμόδιους Εισαγγελείς, εις βάρος των βοηθηματούχων που έχουν καταθέσει ψευδείς Υπεύθυνες Δηλώσεις του N. 1599/86.

Ε. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Τυχόν προσφυγές θα εξετάζονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού ή από το Όργανο που αυτό θα ορίσει.

ΣΤ. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η ενταλματοποίηση θα γίνεται στα κάτωθι λογιστικά σχέδια:

Λογαριασμός

Περιγραφή

67.03.02.000.0000

0643 Επίδομα ανεργίας αυτοτελώς απασχ. αρ. 44 N. 3986 ΕΤΑΑ

67.03.02.000.0001

0643 Επίδομα ανεργίας αυτοτελώς απασχ. αρ. 44 N. 3986 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

67.03.02.000.0002

0643 Επίδομα ανεργίας αυτοτελώς απασχ. αρ. 44 N. 3986 ΟΑΕΕ

Λογαριασμός

Περιγραφή

33.95.06.999.0004

Υπόχρεοι αυτοπασχολούμενοι εισφοράς N. 3986/11 ΕΤΑΑ

33.95.06.999.0005

Υπόχρεοι αυτοπασχολούμενοι εισφοράς N. 3986/11 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

33.95.06.999.0006

Υπόχρεοι αυτοπασχολούμενοι εισφοράς N. 3986/11 ΟΑΕΕ

Επισημαίνουμε ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Υ.Α., οπότε δεν είναι ακόμη δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας.

Ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Τα παραπάνω ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ με αριθμό 705/Β΄/28.3.2013.

Με ευθύνη των προϊσταμένων να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εργατικού Δυναμικού
ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: