Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Προς:

1. Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας, Αριστοτέλους 27, Αθήνα

2. Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, Πανεπιστημίου 56, 106 78 Αθήνα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
39/2002

Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας.

Διαιτητής: Βασιλική Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

1. Με την υπ? αρ. πρωτ. 042/5-8 2002 αίτηση της, η «Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Εξάδας» (ΟΣΝΙΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας επειδή η εργοδοτική οργάνωση «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων» αρνήθηκε τη Μεσολάβηση, ώστε να υπάρξει και για τους εργαζόμενους στα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα συλλογική ρύθμιση, που να ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας τους για το έτος 2002.

2. Στις 29-7-2002 η Βασιλική ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ επιλέχθηκα με τη β' κλήρωση Διαιτητής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και από τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών - Διαιτητών, προκειμένου να επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας. Κατά την κλήρωση αυτή, παρ' ότι προσκλήθηκαν εγγράφως και οι δυο πλευρές, ήσαν παρόντες μόνον εκπρόσωποι της προσφεύγουσας εργατικής πλευράς. Οι εκπρόσωποι αυτοί δήλωσαν στο οικείο Πρακτικό Ανάδειξης Διαιτητή ότι, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, οι συναντήσεις για τη διαδικασία της Διαιτησίας θα εξελιχθούν από τις 2-9-2002.

3. Στις 5-8-2002 ανέλαβα τα καθήκοντα μου. Προκειμένου να εξετάσω τις εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην Απόφαση μου, αφού έλαβα υπ' όψιν τη δήλωση της προσφεύγουσας εργατικής πλευράς για αναβολή έναρξης της Διαιτησίας μέχρι και την 2-9-2002, κάλεσα εγγράφως τα ενεχόμενα μέρη, ήτοι τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ), αφ? ενός, τους εκπροσώπους της εργοδοτικής οργάνωσης "Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων", αφ? ετέρου, σε κοινή συνάντηση, στις 9-9-2002.

4. Στις 9-9-2002 πραγματοποιήθηκε η ανωτέρω συνάντηση με τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της εργατικής πλευράς, οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις και τα επιχειρήματα τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά. Εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς δεν προσήλθαν, παρ? ότι προσκλήθηκαν εγγράφως. Κατά τη συνάντηση αυτή μου δόθηκε από την προσφεύγουσα εργατική πλευρά παράταση της προθεσμίας έκδοσης της Δ.Α. μέχρι και τις 16-9-2002, προκειμένου να σταθμίσω κατάλληλα τα δεδομένα και να εκδώσω την Απόφαση μου σύμφωνα με το Νόμο.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΦΟΥ:

• ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγματεύσεων και της Μεσολάβησης για την κατάρτιση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90 ως προς τα μέρη (την εργατική και το μέρος της εργοδοτικής πλευράς) που αναφέρονται ανωτέρω,

• ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσματα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και πρακτικά που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας και

• ΈΛΑΒΑ ΥΠ' ΟΨΙΝ τα ακόλουθα:

α. Την υπ? αρ. πρωτ. 042/19.7.2002 αίτηση της εργατικής πλευράς για την παροχή υπηρεσιών Διαιτησίας, την υπ? αριθ. 82/29.3.2002 αίτηση της για παροχή υπηρεσιών Μεσολάβησης, την από 25.1.2002. Καταγγελία της από 11-6-2001 ΣΣΕ (Π.Κ.52/14.6.2001) και της 28/2001 ΔΑ (Π.Κ. 19/12-7-2001) καθώς και την αντίστοιχη Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις εργοδοτικές οργανώσεις και στο Υπουργείο Εργασίας

β. Το υπ? αριθ. πρωτ. ΟΜΕΔ 1569/18-7-2002 Έγγραφο άρνησης Μεσολάβησης για μέρος των ενεχόμενων στην προαναφερθείσα διαδικασία Μεσολάβησης εργοδοτικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων.

γ. Το γεγονός ότι κατά το στάδιο της Μεσολάβησης η ΟΣΝΙΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις ι) Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, ιι) Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών Αθηνών, ιιι) Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων ίν) Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Γιατρών Βιοπαθολόγων, Κυτταρολόγων, Παθολογοανατόμων ν) Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Περίθαλψης και νί) Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Οίκων Ευγηρίας, συνήψαν την από 9-6-2002 εθνική κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, Οίκους Ευγηρίας, Ιατρικά Εργαστήρια κλπ. όλης της Χώρας.

δ. Τις θέσεις των εργαζομένων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συνάντηση της 9-9-2002 και καταγράφηκαν στο οικείο Πρακτικό Διαιτησίας. Στη συνάντηση αυτή δεν προσήλθαν, παρ? ότι προσκλήθηκαν νομίμως και εγγράφως, ούτε κατέθεσαν τις απόψεις τους, εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς (ΟΣΝΙΕ) δήλωσαν ότι:

• οι διεκδικήσεις τους είναι εύλογες και νόμιμες

• νόμιμα προσέφυγαν στη Διαιτησία κατά της εδώ ενεχόμενης εργοδοτικής οργάνωσης, μετά την εκ μέρους της άρνηση Μεσολάβησης και τη γενικότερη κακόπιστη στάση της κατά τις διαπραγματεύσεις, παρ' ότι εκκρεμούν σοβαρά ζητήματα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και των συλλογικών ρυθμίσεων από αυτή την οργάνωση και τους εργοδότες μέλη της.

• χάριν της αρχής της ενότητας των ρυθμίσεων του κλάδου, η προς έκδοση Δ.Α. πρέπει να περιέχει όλες τις διατάξεις της από 9-7-2002 ΣΣΕ, που συμφώνησαν τα μέρη για τον κλάδο και που αφορούν τους εργαζόμενους στα διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας

• για λόγους ίσης μεταχείρισης και μη επιβράβευσης της κακόπιστης στάσης της εδώ ενεχόμενης εργοδοτικής οργάνωσης, θα πρέπει η προς έκδοση Δ.Α. να έχει πλήρη αναδρομικότητα, με ισχύ από την 1-1-2002.

• θα πρέπει να επισημανθεί στις διατάξεις της προς έκδοση Δ.Α. ότι ισχύουν και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους στα διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας οι θεσμικές διατάξεις της νέας ΕΓΣΣΕ 2002-2003, ιδιαίτερα δε το άρθρο 7 που έχει εφαρμογή σε πολλές από τις εργαζόμενες που υπάγονται στην υπό συζήτηση ρύθμιση.

ε. Την εξέλιξη του πληθωρισμού κατά το έτος 2001, τις διαφαινόμενες εξελίξεις του για το έτος 2002, τις θεσμικές ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ 2002-2003, (που ούτως ή άλλως καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρου 8 Ν. 1876/90 και τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς), τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας και του υπό συζήτηση κλάδου ειδικότερα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, δεδομένο ή επιχείρημα διατυπώθηκε από τα μέρη και περιέχεται στους αντίστοιχους φακέλους της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας,

στ. Προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις και το γενικότερο ιστορικό των συλλογικών εργασιακών σχέσεων του υπό εξέταση κλάδου.

ζ. Το περιεχόμενο της από 9-6-2002 κλαδικής ΣΣΕ, που συνάφθηκε από την ΟΣΝΙΕ και την πλειονότητα των εργοδοτικών οργανώσεων του κλάδου, ιδιαίτερα δε εκείνες τις διατάξεις της που έχουν συνάφεια και εφαρμογή στους υπαγόμενους στην παρούσα συλλογική διαφορά μισθωτούς, ώστε να περιληφθούν στην υπό συζήτηση ρύθμιση, για το συγκεκριμένο πεδίο ισχύος της

η. Τη σκοπιμότητα να υπάρχουν παρόμοιες, σαφείς και ενιαίες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους του υπό συζήτηση κλάδου κατά το έτος 2002, όπως και κατά το παρελθόν.

Για τους λόγους αυτούς, επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δημιουργήθηκε μεταξύ:

- της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας αφ? ενός,

- του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, αφ? ετέρου και η οποία αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας,

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

`Αρθρο 1

Πεδίο Ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας Απόφασης υπάγονται οι εργαζόμενοι που είναι μέλη σωματείων της ΟΣΝΙΕ και απασχολούνται στα Διαγνωστικά Κέντρα όλης της χώρας, τα οποία ανήκουν στη δύναμη του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (Ιατροί, Νοσηλευτικό - Παραϊατρικό - Διοικητικό - Βοηθητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, οδηγοί αυτοκινήτων).

`Αρθρο 2

Αναπροσαρμογή βασικών μηνιαίων μισθών - επιδομάτων

α. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2001, αυξάνονται κατά ποσοστό 3 %, από 1 Ιανουαρίου 2002 και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 30η Ιουνίου 2002, αυξάνονται περαιτέρω, κατά ποσοστό 2%, από 1 Ιουλίου 2002.

β. Κατά τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ημεροχρονολογίες αυξάνονται και τα τυχόν δραχμικά επιδόματα, που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις.

`Αρθρο 3

Επίδομα πολυετίας ιατρών

Το επίδομα πολυετίας των ιατρών, που προβλέπεται από το άρθρο 5 της 22/2000 Δ.Α. «περί των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές κ.λ.π.» (πρ. κατ. Υπ. Εργασίας 16/21.7.2000) αυξάνεται κατά ποσοστό 1%, σε όλα τα προβλεπόμενα κλιμάκια υπηρεσίας, στον ίδιο εργοδότη.

`Αρθρο 4

Εκπαιδευτική άδεια

Η εκπαιδευτική άδεια που χορηγείται στους ιατρούς με ειδικότητα (αρθρ.4 παρ.5.5 σσε 21/7/1995 και άρθρ. 4 παρ.4.7 σσε 27/6/1996), χορηγείται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στους άνευ ειδικότητας ιατρούς, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα έτος πλήρους απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.

`Αρθρο 5

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται ως επιπλέον ημέρα αργίας η Μεγάλη Παρασκευή. Εφόσον απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή τους χορηγείται προσαύξηση 75% στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους, ή αντίστοιχα στο ημερομίσθιο τους.

`Αρθρο 6

Στους θυρωρούς, φύλακες και γενικά στους απασχολούμενους στην Ασφάλεια (Security), χορηγούνται 30 Ευρώ μηνιαίως, για συντήρηση της στολής τους, εφόσον υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τέτοια στολή και εφόσον δεν έχει ρητώς αναλάβει ο εργοδότης τους την πάγια υποχρέωση να συντηρεί τη στολή τους με δικά του μέσα.

`Αρθρο 7

Όσοι από το παραϊατρικό προσωπικό είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν δίπλωμα αναγνωρισμένης από το Κράτος Σχολής διετούς φοιτήσεως (ΣΒΙΕ, ΙΕΚ, ΠΑΣΤΕΡ κ.λ.π) και πιστοποίηση αναγνώρισης από το Υπουργείο Παιδείας, εφόσον απαιτείται, κατά Νόμο, λαμβάνουν επίδομα σπουδών σε ποσοστό 10% στους βασικούς μηνιαίους μισθούς.

`Αρθρο 8

Το ημερήσιο επίδομα τροφής, που χορηγείται στους εργαζόμενους αντί για γεύμα, διαμορφώνεται σε 0.73 Ευρώ.

`Αρθρο 9

Οι ηλεκτρονικοί μέσων τεχνικών σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, λαμβάνουν τις αποδοχές των ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων μέσων τεχνικών σχολών.

`Αρθρο 10

Στους φυσικοθεραπευτές χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 12% και επίδομα 5% ανά έτος σπουδών, που υπολογίζονται στους βασικούς μηνιαίους μισθούς

`Αρθρο 11

Οι χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων και εμφανιστές πλακών εντάσσονται στην δεύτερη μισθολογική κατηγορία μετά 3 έτη συμπληρωμένη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη, αντί των πέντε (5) ετών που ίσχυε.

`Αρθρο 12

Θεσμικές διατάξεις της ΕΓΣΣΕ.

Όλες οι θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύουν σήμερα, μετά και την υπογραφή της ΕΓΣΣΕ ετών 2002-2003, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς.

`Αρθρο 13

Διατήρηση Ρυθμίσεων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

`Αρθρο 14

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, ατομικές συμβάσεις εργασίας ή σ.σ.ε., δ.α., κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

`Αρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την 1.1.2002.

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: