Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Έγγρ. 5064/125/10-3-2017
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. Και Κοιν. Αλληλεγγύης

Μέγιστη διάρκεια ημερήσια απασχόλησης.

1. Με το άρθρο 2 του Ν.2269/20 (145 Α΄), που κύρωσε τη σύμβαση της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας της Ουάσινγκτον, το νόμιμο ημερήσιο ωράριο των μισθωτών καθορίστηκε σε οκτώ (8) ώρες ημερήσιας εργασίας. Η εν λόγω σύμβαση αναφερόταν στις βιομηχανικές, βιοτεχνίες, τα μεταλλεία, τα λατομεία και ορυχεία και τις μεταφορές.

Εξάλλου με το άρθρο 2 του Π.Δ.27-6/4-7-1932 (ΦΕΚ Α΄ 212) "Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου εργασίας διατάξεων", καθιερώθηκε στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις και εργασίες, οι οποίες καθορίζονται περιοριστικά στο άρθρο 1 αυτού, οκτάωρη ημερήσια και σαρανταοκτάωρη εβδομαδιαία απασχόληση, ενώ με νεότερες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, η εφαρμογή τους επεκτάθηκε και σε άλλες επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, με το άρθρο 6 της από 14-2-84 ΕΓΣΕΕ, η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη όλης της χώρας, ορίσθηκε σε 40 ώρες.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 88/99 (ΦΕΚ Α΄94), ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά περίοδο το πολύ τεσσάρων (4) μηνών τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. Οι περίοδοι ετήσιας άδειας μετ΄ αποδοχών και οι περίοδοι άδειας ασθενείας δεν συνεκτιμώνται ή είναι ουδέτερες, όσον αφορά τον υπολογισμό του μέσου όρου.

Για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα (11) ώρες ( αρ. 3 του Π.Δ.88/99 , όπως ισχύει κατά την υποπαρ. ΙΑ 14, περ. 3 του Ν.4093/12).

2. Με το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ της 26-2-1975, το ανώτατο νόμιμο ωράριο ημερήσιας εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με πενθήμερο σύστημα, καθορίστηκε σε 9 ώρες (ΑΠ 119/97). Αντίθετα, γι΄ αυτούς που απασχολούνται με εξαήμερο ή άλλο σύστημα εργασίας, εκτός του πενθημέρου, το οκτάωρο εξακολουθεί να ισχύει ως το ανώτατο νόμιμο ωράριο ημερήσιας εργασίας, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις.

Η υπέρβαση των 9 ωρών, ημερησίως, επί πενθημέρου ή 8 ωρών επί εξαημέρου, αποτελεί υπερωριακή απασχόληση και αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% τηρουμένων των σχετικών διατάξεων για τη νομιμοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης (βλ. και άρθρο 74 του Ν.3863/10 , άρ. 6 της ΕΓΣΣΕ 16-2-1975, ΑΠ 119/97, ΑΠ 247/03).

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται εμφανές, ότι το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μιας ή δύο ημερών και ως εκ τούτου δεν εφαρμόζουν πενθήμερο πρόγραμμα εβδομαδιαίας εργασίας, είναι οι οκτώ (8) ώρες ημερησίως και ως εκ τούτου πιθανή υπέρβαση αποτελεί υπερωριακή απασχόληση. Η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται για 2 ώρες ημερησίας και ως 120 ώρες ετησίως, με υποχρεωτική καταχώρησή της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, πριν από την έναρξη πραγματοποιήσεώς της (εδ. 2 της υποπαρ. ΙΑ13, της παρ. ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, σε συνδυασμό με το άρθρο 80 του Ν.4144/13 (ΦΕΚ Α΄88).

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: