Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 102

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4547

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 2 Ορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
`Αρθρο 3 Αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
`Αρθρο 4 Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
`Αρθρο 5 Στελέχωση των ΠΕ . Κ . Ε . Σ .
`Αρθρο 6 Ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
`Αρθρο 7 Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ.
`Αρθρο 8 Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ.
`Αρθρο 9 Στελέχωση των Κ . Ε . Σ . Υ .
`Αρθρο 10 Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)
`Αρθρο 11 Διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ.
`Αρθρο 12 Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)
`Αρθρο 13 Οργάνωση και στελέχωση των Κ . Ε . Α .
`Αρθρο 14 Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
`Αρθρο 15 Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
`Αρθρο 16 Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)
`Αρθρο 17 Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων, υπηρεσιών και οργανικών μονάδων
`Αρθρο 18 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 19 Μισθολογικές διατάξεις
`Αρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
`Αρθρο 21 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
`Αρθρο 22 Προϋποθέσεις επιλογής
`Αρθρο 23 Κριτήρια επιλογής
`Αρθρο 24 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής
`Αρθρο 25 Αρμόδια όργανα και διαδικασία επιλογής
`Αρθρο 26 Συμβούλια επιλογής
`Αρθρο 27 Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων
`Αρθρο 28 Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής
`Αρθρο 29 Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης
`Αρθρο 30 Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
`Αρθρο 31 Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους
`Αρθρο 32 Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας
`Αρθρο 33 Αναπλήρωση
`Αρθρο 34 Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
`Αρθρο 35 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 36 Μεταβατικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
`Αρθρο 37 Πεδίο εφαρμογής -Σκοπός και γενικές αρχές
`Αρθρο 38 Αξιολογητές
`Αρθρο 39 Έκθεση αξιολόγησης
`Αρθρο 40 Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης
`Αρθρο 41 Συμβουλευτική συνέντευξη
`Αρθρο 42 Ενστάσεις
`Αρθρο 43 Όργανα εξέτασης ενστάσεων
`Αρθρο 44 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
`Αρθρο 45 Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις
`Αρθρο 46 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
`Αρθρο 47 Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων
`Αρθρο 48 Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων
`Αρθρο 49 Τροποποιήσεις του Ν . 1566/1985
`Αρθρο 50 Θέματα της Α . ΔΙ . Π . Π . Δ . Ε .
`Αρθρο 51 Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)
`Αρθρο 52 Εκπαίδευση για την αειφορία
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
`Αρθρο 53 Τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν . 3966/2011
`Αρθρο 54 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν . 3966/2011
`Αρθρο 55 Τροποποίηση του άρθρου 6 του Ν . 3966/2011
`Αρθρο 56 Τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν . 3966/2011
`Αρθρο 57 Τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν . 3966/2011
`Αρθρο 58 Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν . 3966/2011
`Αρθρο 59 Τροποποίηση του άρθρου 11 του Ν . 3966/2011
`Αρθρο 60 Τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν . 3966/2011
`Αρθρο 61 Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν . 3966/2011
`Αρθρο 62 Τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν . 3966/2011
`Αρθρο 63 Γενικές ρυθμίσεις υπηρεσιών και προσωπικού
`Αρθρο 64 Τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 3966/2011
`Αρθρο 65 Τροποποίηση του άρθρου 16 του Ν. 3966/2011
`Αρθρο 66 Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 3966/2011
`Αρθρο 67 Θέματα Αδιάθετων - Παγίων - Ισολογισμού
`Αρθρο 68 Τροποποίηση του άρθρου 18 του Ν. 3966/2011
`Αρθρο 69 Τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν. 3966/2011
`Αρθρο 70 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ
`Αρθρο 71 Πεδίο εφαρμογής
`Αρθρο 72 Μορφές Εκπαίδευσης των Προσφυγοπαίδων
`Αρθρο 73 Εγγραφή και φοίτηση στις Δ . Υ . Ε . Π .
`Αρθρο 74 Καθορισμός σχολικών μονάδων ένταξης των Δ.Υ.Ε.Π.
`Αρθρο 75 Λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. -Καθορισμός αρμοδιοτήτων
`Αρθρο 76 Σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής
`Αρθρο 77 Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων
`Αρθρο 78 Επιλογή και τοποθέτηση των Σ.Ε.Π.
`Αρθρο 79 Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς
`Αρθρο 80 Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
`Αρθρο 81 Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Δ.Υ.Ε.Π.
`Αρθρο 82 Εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση των Δ.Υ.Ε.Π.
`Αρθρο 83 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
`Αρθρο 84
`Αρθρο 85 Ρυθμίσεις για ζητήματα εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
`Αρθρο 86 Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής
`Αρθρο 87 Ρυθμίσεις για ζητήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης
`Αρθρο 88 Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης
`Αρθρο 89 Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 90 Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)
`Αρθρο 91
`Αρθρο 92 Μετακίνηση μελών Δ . Ε . Π .
`Αρθρο 93
`Αρθρο 94 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό
`Αρθρο 95 Απουσίες μαθητών - αθλητών
`Αρθρο 96 Υπερωρίες Αρεταίειου Νοσοκομείου
`Αρθρο 97
`Αρθρο 98
`Αρθρο 99
`Αρθρο 100
`Αρθρο 101 Θέματα Α . Ε . Ι .
`Αρθρο 102
`Αρθρο 103
`Αρθρο 104
`Αρθρο 105
`Αρθρο 106
`Αρθρο 107 Τροποποιήσεις του Π . Δ . 18/2018
`Αρθρο 108
`Αρθρο 109
`Αρθρο 110 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 111 Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
`Αρθρο 112
`Αρθρο 113 Προγράμματα μετεκπαίδευσης εργαζομένων στον τουριστικό τομέα
`Αρθρο 114 Ίδρυση Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη
`Αρθρο 115 Καθαρισμός σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού
`Αρθρο 116 Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α. που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών
`Αρθρο 117
`Αρθρο 118 Ρύθμιση περιουσιακών ζητημάτων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων
`Αρθρο 119
`Αρθρο 120 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: