Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 3907

Αριθμ. οικ.34920/1896

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 52246/3173/26.1.2018 (Β΄ 539) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ», όπως αυτή ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Την παρ. 4 του άρθρου 21του Συντάγματος της Ελλάδος σχετικά με την «Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 6 περ. β) υποπερ. εε) του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»

3. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 2224/1994 (Α΄ 112), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του β΄ εδαφίου της παρ. 1 με το άρθρο 66 του Ν. 4445/2016 (Α΄ 236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του Ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».

4. Τον ν. 2956/2001 (Α΄ 258) «Περί Αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ» και ειδικά το άρθρο 2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 35 παρ. 1 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.», δυνάμει του οποίου ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός διάδοχος, υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., καθώς και τις διατάξεις του.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 77 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98 ).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.»

10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.»

12. Την υπ΄ αρ. 3038/59/2.06.2020 απόφαση Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ΄ αρ. 929/4.06.2020 έγγραφο του Οργανισμού.

13. Την υπό στοιχεία οικ. 31614/1732/31.7.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 26 το οποίο προσαρτήθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η κύρια αρμοδιότητα στον τομέα της ανάθεσης, παροχής, χρηματοδότησης και οργάνωσης των υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, εναπόκειται στα κράτη μέλη ευρεία διακριτική ευχέρεια επί του θέματος και ελευθερία δημοκρατικών επιλογών και ότι το ως άνω Πρωτόκολλο επιβάλλει, μεταξύ άλλων, στα κράτη μέλη να μεριμνούν για την εξασφάλιση «υψηλού επιπέδου οικονομικής προσιτότητας», και για την προώθηση της καθολικής πρόσβασης των ΥΓΟΣ τους.

15. Το γεγονός ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της «υψηλού επιπέδου οικονομικής προσιτότητας» μιας ΥΓΟΣ, όπως επίσης δεν υπάρχει εργαλείο για τη μέτρησή της, ουδόλως απαλλάσσει τα κράτη μέλη από τη νομική υποχρέωση να εξασφαλίσουν οπωσδήποτε για όλες τις ΥΓΟΣ, της κοινωνικής στέγασης συμπεριλαμβανομένης, ένα «υψηλό επίπεδο οικονομικής προσιτότητας».

16. Την επίγνωση ότι ενδεχόμενη παράλειψη κράτους μέλους να διασφαλίσει «υψηλό επίπεδο οικονομικής προσιτότητας» στην κοινωνική στέγαση θα συνεπαγόταν ματαίωση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου αριθ. 26 για τις ΥΓΟΣ, πλήττοντας με τον τρόπο αυτό την «αρχή της πλήρους αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου», αρχή, η οποία αποτυπώνεται ρητά με το άρθρο 4 παρ. 3 εδάφια β΄ και γ΄ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με την οποία: «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης».

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ενώ από την αναίρεση περιορισμών ένταξης περιπτώσεων στις εν λόγω ρυθμίσεις και την παράταση στην υποβολή της αίτησης από τους δικαιούχους του ΟΑΕΔ ενδέχεται να υπάρχει αύξηση εσόδων στον προϋπολογισμό του Φορέα, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ΄ αρ. 52246/3173/26.1.2018 (Β΄ 539) υπουργική απόφαση, «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ», όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα ως εξής:

1. Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης 5 του πρώτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η.12.2020.»

2. Στο τέλος του τέταρτου Κεφαλαίου προστίθεται η εξής παράγραφος:

«Οι ανωτέρω αιτήσεις δανειοληπτών εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ ή από εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο»

3. Το β΄ εδάφιο της πρώτης παραγράφου της περίπτωσης 1 του έκτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:

«Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της παρούσας και δικαιούχος, ο οποίος δεν ιδιοκατοικεί και δεν κάνει χρήση της κατοικίας του κατά τα ανωτέρω οριζόμενα λόγω ανυπαίτιου κωλύματος και εφόσον σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της κατοικίας του, που να συνεπάγεται αύξηση εσόδων και πλουτισμού του, όπως εξειδικεύεται ενδεικτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις , ήτοι όταν:

α.) έχει επέλθει θάνατος του δανειολήπτη και η υποχρέωση εξυπηρέτησης του δανείου έχει περιέλθει στους νόμιμους κληρονόμους του.

β.) η κατοικία για την οποία χορηγήθηκε το δάνειο ή τμήμα αυτής, είναι ημιτελής, προκύπτει δε τούτο μετά από αυτοψία αρμοδίων υπαλλήλων.

γ.) η κατοικία για την οποία χορηγήθηκε το δάνειο είναι κενή (ανεκμετάλλευτη),αν ο δικαιούχος έχει μετοικήσει προκειμένου να εργαστεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν ο δικαιούχος έχει μετοικήσει λόγω αναγκαστικής συγκατοίκησης με συγγενικό πρόσωπο που χρήζει συμπαράστασης τρίτου ή αν ο δικαιούχος αδυνατεί να κατοικήσει στην χορηγηθείσα σε αυτόν κατοικία για άλλη σοβαρή αιτία.

δ.) Η κατοικία για την οποία χορηγήθηκε το δάνειο, δεν πληροί πλέον τους όρους στεγαστικής αποκατάστασης του δικαιούχου, αν τυχόν μεταβλήθηκε η σύνθεση της οικογένειάς του λόγω αύξησης των μελών της ή λόγω λύσης γάμου, αν τυχόν προέκυψε αναπηρία εξαιτίας της οποίας απαιτούνται ειδικά διαμορφωμένοι χώροι προς αυτοεξυπηρέτηση.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ,αλλά και για κάθε άλλη περίπτωση ,που εκ φεύγει των ανωτέρω περιπτώσεων α) -δ) , αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ ή το όργανο (ή τα όργανα) που αυτό κάθε φορά ορίζει ,το οποίο δύναται να ζητά την προσκόμιση δικαιολογητικών που κρίνει απαραίτητα για την αιτιολόγηση της απόφασής του.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ δύνανται, κατά την κρίση τους, να προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους για την αιτιολόγηση των αποφάσεών τους».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. 52246/3173/26.1.2018 (Β΄ 539) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020
O Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: