Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

Νόμος 4727/2020 - Άρθρο 2

`Αρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:

1. Αρχή Εγγραφής: η οντότητα που είναι αρμόδια για την ταυτοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

2. Αρχή Πιστοποίησης: η οντότητα που είναι αρμόδια για την τεχνική διαχείριση των πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής σφραγίδας ή ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.

3. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων: η ικανότητα συστημάτων δικτύου και πληροφοριών να ανθίστανται, με δεδομένο βαθμό αξιοπιστίας, σε ενέργειες που πλήττουν τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα ή το απόρρητο των δεδομένων που αποθηκεύονται, μεταδίδονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή των συναφών υπηρεσιών που προσφέρονται ή είναι προσβάσιμες μέσω των εν λόγω συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.

4. Ασφάλεια πληροφοριών-δεδομένων: η ασφάλεια των πληροφοριών και δεδομένων που διακινούνται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος για τη διατήρηση της ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.

5. Ασφάλεια Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ: η ασφάλεια της τεχνολογικής υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των επικοινωνιακών (υπο)συστημάτων του.

6. Αυθεντικοποίηση: ηλεκτρονική διαδικασία επαλήθευσης/επιβεβαίωσης ταυτότητας και των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, που βασίζεται σε χορηγηθέντα διαπιστευτήρια.

7. Δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας: μοναδικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον δημιουργό (νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φορέας) της ηλεκτρονικής σφραγίδας για τη δημιουργία αυτής.

8. Δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής: μοναδικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής.

9. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)·ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

10. Δημόσια έγγραφα: όλα τα διοικητικά έγγραφα, όπως ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), ήτοι τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους, από τον καθ΄ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα διοικητικά έγγραφα.

11. Διαδικτυακή Υπηρεσία (web service): η ηλεκτρονική υπηρεσία ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων ή εφαρμογών. Η διαδικτυακή υπηρεσία διακρίνεται σε απλή και σύνθετη. Η απλή δια-δικτυακή υπηρεσία εξυπηρετεί τη διάθεση δεδομένων και πληροφοριών από έναν φορέα πάροχο προς άλλους φορείς καταναλωτές. Η σύνθετη διαδικτυακή υπηρεσία συνδυάζει πληροφορίες και δεδομένα από απλές διαδικτυακές υπηρεσίες φορέων παρόχων για τη δημιουργία νέας υπηρεσίας προς άλλους φορείς καταναλωτές.

12. Διαπιστευτήρια: εχέγγυα, όπως κωδικοί πρόσβασης, που παρουσιάζει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι χρήστης ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυθεντικοποίησή του.

13. Διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας: διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρονικής σφραγίδας.

14. Διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής: διατεταγμένο υλικό ή λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής.

15. Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης να γίνεται χρήση μιας ψηφιακής δημόσιας υπηρεσίας, στην υποβολή τυχόν απαιτούμενων προς τούτο δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών εγγράφων και στην παροχή διαπιστευτηρίων.

16. Εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας: διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας που πληροί κατ΄ αναλογία τις οριζόμενες στο Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 απαιτήσεις.

17. Εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής: διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής που πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014.

18. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα: προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα που δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής σφραγίδας και η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας.

19. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης: ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) παρέχεται από έναν ή περισσότερους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, β) εξασφαλίζει με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης την ταυτοποίηση του αποστολέα, γ) εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του αποδέκτη πριν από την παράδοση των δεδομένων, δ) η αποστολή και η λήψη των δεδομένων διασφαλίζονται με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης κατά τρόπον που να αποκλείει τη δυνατότητα μη ανιχνεύσιμης τροποποίησης των δεδομένων, ε) οποιαδήποτε τροποποίηση των δεδομένων που απαιτούνται για τους σκοπούς της αποστολής ή της λήψης των δεδομένων δηλώνεται σαφώς στον αποστολέα και στον αποδέκτη των δεδομένων, και στ) η ημερομηνία και ο χρόνος αποστολής, παραλαβής και οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων αναφέρονται με εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα.

20. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή: προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής.

21. Εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα: ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) συνδέει την ημερομηνία και την ώρα με τα δεδομένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται ευλόγως η δυνατότητα μη ανιχνεύσιμης τροποποίησης των δεδομένων, β) βασίζεται σε χρονική πηγή ακριβείας συνδεδεμένη με τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα και γ) φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή έχει υπογραφεί με κάποια άλλη ανάλογη μέθοδο.

22. Εγκεκριμένη υπηρεσία εμπιστοσύνης: υπηρεσία εμπιστοσύνης, η οποία πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014.

23. Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας: πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες στο Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 απαιτήσεις.

24. Εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής: πιστοποιητικό ηλεκτρονικών υπογραφών που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης και πληροί τις οριζόμενες στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 απαιτήσεις.

25. Εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης: ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ο οποίος παρέχει μία ή περισσότερες εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης και έχει αναγνωριστεί ως τέτοιος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

26. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

27. Επικύρωση ηλεκτρονικής υπογραφής ή σφραγίδας: η διαδικασία ελέγχου και επιβεβαίωσης ότι μια ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα είναι έγκυρη.

28. Επιχειρησιακή λειτουργία πληροφοριακού συστήματος: η λειτουργία, ενημέρωση και ανάκτηση πληροφοριών από ένα πληροφοριακό σύστημα από τους αρμόδιους τελικούς χρήστες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος.

29. Ευρετηρίαση: η δημιουργία υποδομής για την ταχεία αναζήτηση πληροφοριών και δεδομένων σε ένα αρχείο ή συλλογή πληροφορίας και εγγράφων.

30. Ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα: τα δημόσια έγγραφα που παράγονται από φορείς του δημόσιου τομέα με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

31. Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων: το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται με χρήση ΤΠΕ και που αποσκοπούν στην καταχώριση, πρωτοκόλληση, οργάνωση, ταξινόμηση και συντήρηση των εγγράφων που δημιουργήθηκαν από τους φορείς δημόσιου τομέα ή των εγγράφων που περιήλθαν σε αυτούς από τρίτους.

32. Ηλεκτρονική πληρωμή: η καταβολή χρηματικού ποσού που διενεργείται με χρήση ΤΠΕ και παρέχει τη δυνατότητα απόδειξης της διενέργειας αυτής, ανεξάρτητα από το μέσο πληρωμής.

33. Ηλεκτρονική σφραγίδα: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, με σκοπό τη διασφάλιση της προέλευσης και της ακεραιότητάς τους. Η ηλεκτρονική σφραγίδα χρησιμοποιείται από νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φορείς (δημιουργοί ηλεκτρονικής σφραγίδας).

34. Ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης: υπηρεσία, η οποία καθιστά δυνατή τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ τρίτων μερών με ηλεκτρονικά μέσα και παρέχει τεκμήρια σχετικά με τον χειρισμό των διαβιβα-ζόμενων δεδομένων, περιλαμβανομένης της απόδειξης αποστολής και της παραλαβής των δεδομένων, και η οποία προστατεύει τα διαβιβαζόμενα δεδομένα από τον κίνδυνο απώλειας, κλοπής, βλάβης ή τροποποίησής τους χωρίς άδεια.

35. Ηλεκτρονική υπογραφή: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για να υπογράφει.

36. Ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα: δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία συνδέουν άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή με ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, τεκμηριώνοντας ότι τα εν λόγω δεδομένα υπήρχαν κατά το χρονικό σημείο εκείνο.

37. Ηλεκτρονικό αρχείο: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων ή εγγράφων, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και υποβάλλονται σε επεξεργασία με χρήση ΤΠΕ.

38. Ηλεκτρονικό έγγραφο: οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική μορφή και ειδικότερα ως κείμενο ή με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή.

39. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο: το πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί τη συλλογή, καταγραφή και διανομή των διακινούμενων εγγράφων με όποιο μέσο κι αν αυτά παράγονται, καταχωρίζονται ή διακινούνται.

40. Νομική οντότητα: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα, σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου.

41. Οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης: οργανισμός, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008, ο οποίος έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό ως ικανός να αξιολογεί τη συμμόρφωση εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των εγκεκριμένων υπηρεσιών εμπιστοσύνης που παρέχουν.

42. Παραγωγική λειτουργία πληροφοριακού συστήματος: το σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζει ο αρμόδιος για αυτήν φορέας με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.

43. Πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες εμπιστοσύνης είτε ως εγκεκριμένος είτε ως μη εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

44. Πάροχος υπηρεσιών δημόσιου υπολογιστικού νέφους είναι το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες δημόσιου υπολογιστικού νέφους έναντι αμοιβής.

45. Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας: ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει τα δεδομένα επικύρωσης ηλεκτρονικής σφραγίδας με νομικό πρόσωπο και επιβεβαιώνει το όνομα του εν λόγω προσώπου.

46. Πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής: ηλεκτρονική βεβαίωση που συνδέει τα δεδομένα επικύρωσης ηλεκτρονικής υπογραφής με φυσικό πρόσωπο και επιβεβαιώνει τουλάχιστον το όνομα ή το ψευδώνυμο του εν λόγω προσώπου.

47. Πολιτική Ασφάλειας: δήλωση που περιγράφει τις στρατηγικές, επιλογές, προτεραιότητες, διαδικασίες και μέτρα της διοίκησης του φορέα σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και δεδομένων, ασφάλειας τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Με τη δήλωση αυτή καθορίζονται οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες καθεμιάς εκ των οντοτήτων που συμμετέχουν στο πληροφοριακό σύστημα για την εφαρμογή των επιλεγμένων διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας.

48. Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα: ηλεκτρονική σφραγίδα που ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις: α) συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή να ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης, να χρησιμοποιεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και δ) συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτήν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση των εν λόγω δεδομένων.

49. Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή: ηλεκτρονική υπογραφή που πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) συνδέεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή να ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, γ) δημιουργείται με δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης, να χρησιμοποιεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο, και δ) συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν υπογραφεί σε σχέση με αυτή, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευθεί οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση των εν λόγω δεδομένων.

50. Σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος: η διαδικασία καθορισμού των συστατικών μερών ενός πληροφοριακού συστήματος, ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής και της διασύνδεσης μεταξύ τους, ο καθορισμός της αρχιτεκτονικής των δεδομένων και ο καθορισμός των διεπαφών με τον χρήστη και με άλλα συστήματα, με στόχο την εκτέλεση συγκεκριμένων επιχειρησιακών λειτουργιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών του συστήματος.

51. Ταυτοποίηση: διαδικασία εξακρίβωσης της ταυτότητας και των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, με τη χρήση δεδομένων που συνδέονται κατά τρόπο μοναδικό με αυτό και με τις μεθόδους που ορίζονται στα άρθρα 25 και 57.

52. Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

53. Υπηρεσία εμπιστοσύνης: ηλεκτρονική υπηρεσία, η οποία συνίσταται: α) στη δημιουργία, εξακρίβωση και επικύρωση ηλεκτρονικών υπογραφών, ηλεκτρονικών σφραγίδων ή ηλεκτρονικών χρονοσφραγίδων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών συστημένης παράδοσης και πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αυτές, ή β) στη δημιουργία, εξακρίβωση και επικύρωση πιστοποιητικών για επαλήθευση της ταυτότητας ιστοτόπων, ή γ) στη διαφύλαξη ηλεκτρονικών υπογραφών, σφραγίδων ή πιστοποιητικών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αυτές.

54. Υποστηρικτικές τεχνολογίες: ΤΠΕ, όπως υλικό υπολογιστή, λογισμικό, εφαρμογές, εργαλεία ανάπτυξης και βοηθήματα, για άτομα με αναπηρία γενικά ή και εξειδικευμένα για συγκεκριμένους τύπους αναπηρίας.

55. Φορέας πάροχος διαδικτυακής υπηρεσίας (service provider): ο φορέας του δημόσιου τομέα που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης των επιχειρησιακών δεδομένων, τα οποία παρέχει σε άλλους φορείς μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών.

56. Φορέας καταναλωτής διαδικτυακής υπηρεσίας (service consumer): ο φορέας του δημόσιου τομέα που καταναλώνει-αξιοποιεί τα επιχειρησιακά δεδομένα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών που διατίθενται από άλλο φορέα πάροχο.

57. Φορείς του δημόσιου τομέα: οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.

58. Χρήστες ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που χρησιμοποιούν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Ως χρήστες ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών νοούνται και οι υπάλληλοι και λειτουργοί των φορέων δημόσιου τομέα που τις χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

59. Χρονοσήμανση: αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία που δηλώνουν με ασφάλεια την ημερομηνία και ώρα που έχει λάβει χώρα μία πράξη ή ενέργεια.

60. Ψηφιακή δημόσια υπηρεσία: οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από φορέα του δημόσιου τομέα εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα και συνίσταται ιδίως στην παραγωγή, διακίνηση και διαχείριση πληροφοριών, δεδομένων και ηλεκτρονικών εγγράφων και στην πραγματοποίηση συναλλαγών.

61. Υπολογιστικό νέφος: ένα πρότυπο υπηρεσιών που επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε μια επεκτάσιμη και ελαστική ομάδα κοινόχρηστων φυσικών ή εικονικών πόρων (όπως διακομιστών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων, λογισμικού, εφαρμογών και εξοπλισμού αποθήκευσης). H παροχή της υπηρεσίας γίνεται με βάση τις ανάγκες του χρήστη και η διαχείριση των πόρων από τον πάροχο της υπηρεσίας γίνεται μόνο κατόπιν απαίτησης του χρήστη. Το υπολογιστικό νέφος διακρίνεται σε δημόσιο, ιδιωτικό και υβριδικό. Δημόσιο Υπολογιστικό νέφος ορίζεται ως ένα μοντέλο νέφους, όπου οι υπηρεσίες είναι δυνητικά διαθέσιμες σε οποιονδήποτε πελάτη και οι πόροι της υπηρεσίας ελέγχονται από τον πάροχο της υπηρεσίας. Ένα δημόσιο νέφος μπορεί να ανήκει, να το διαχειρίζεται και να λειτουργεί από έναν επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό ή κυβερνητικό οργανισμό ή από έναν συνδυασμό των παραπάνω. Η υπολογιστική υποδομή βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του παρόχου της υπηρεσίας. Ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος ορίζεται ως ένα μοντέλο νέφους όπου οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από έναν μόνο οργανισμό και οι πόροι ελέγχονται από τον εν λόγω οργανισμό. Ένα ιδιωτικό νέφος μπορεί να ανήκει, να το διαχειρίζεται και να λειτουργεί από τον ίδιο τον οργανισμό ή από τρίτο μέρος και μπορεί να υπάρχει στις εγκαταστάσεις ή εκτός εγκαταστάσεων του οργανισμού. Ο οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες ιδιωτικού νέφους μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση σε άλλα μέρη. Υβριδικό υπολογιστικό νέφος ορίζεται ως ένα μοντέλο νέφους στο οποίο γίνεται χρήση τουλάχιστον δύο διαφορετικών μοντέλων παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Οι δύο υπηρεσίες παραμένουν μοναδικές, αλλά συνδέονται μεταξύ τους με την κατάλληλη τεχνολογία που επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα, τη φορητότητα των δεδομένων και τη φορητότητα των εφαρμογών. Ένα υβριδικό νέφος μπορεί να ανήκει, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί από τον ίδιο τον οργανισμό ή από τρίτο μέρος και μπορεί να βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του οργανισμού ή εκτός των εγκαταστάσεών του.


Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: