Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 184

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4727

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α΄
`Αρθρο 2 Ορισμοί
`Αρθρο 3 Γενικές αρχές ψηφιακής διακυβέρνησης
`Αρθρο 4 Δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των φορέων του δημόσιου τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 5 Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
`Αρθρο 6 Εναρμόνιση των έργων ΤΠΕ με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
`Αρθρο 7 Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού
`Αρθρο 8 Εκτελεστικό Δίκτυο Ψηφιακού Μετασχηματισμού
`Αρθρο 9 Υπηρεσίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία
`Αρθρο 10 Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
`Αρθρο 11 Προσωπικός Αριθμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
`Αρθρο 12 Πεδίο εφαρμογής διατάξεων ηλεκτρονικών εγγράφων
`Αρθρο 13 Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Εγγράφων
`Αρθρο 14 Κύρος και αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων
`Αρθρο 15 Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα
`Αρθρο 16 Δικονομικές ρυθμίσεις για τα ηλεκτρονικά έγγραφα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΔΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 17 Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων εντός του ίδιου φορέα
`Αρθρο 18 Ηλεκτρονική διακίνηση δημοσίων εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων
`Αρθρο 19 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
`Αρθρο 20 Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
`Αρθρο 21 Στατιστική επεξεργασία δεδομένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
`Αρθρο 22 Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
`Αρθρο 23 Κανόνες για την παροχή νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και την τροποποίηση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
`Αρθρο 24 Τρόποι αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο 25 Ταυτοποίηση για την έκδοση διαπιστευτηρίων
`Αρθρο 26 Θυρίδες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο 27 Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο 28 Αιτήσεις φυσικών προσώπων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο 29 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων
`Αρθρο 30 Προσδιορισμός χρόνου παραλαβής και υπολογισμός προθεσμιών κατάθεσης
`Αρθρο 31 Αυτοματοποιημένη παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών
`Αρθρο 32 Ηλεκτρονικές πληρωμές
`Αρθρο 33 Ηλεκτρονική καταβολή οφειλών των δημοσίων φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ
`Αρθρο 34 Επικοινωνία μεταξύ δημοσίων φορέων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων
`Αρθρο 35 Ιστοσελίδες δημοσίων φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)
`Αρθρο 36 Αντικείμενο ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
`Αρθρο 37 Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
`Αρθρο 38 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
`Αρθρο 39 Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές (άρθρο 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
`Αρθρο 40 Δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
`Αρθρο 41 Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
`Αρθρο 42 Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και παρ. 2 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
`Αρθρο 43 Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών
`Αρθρο 44 Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων
`Αρθρο 45 Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο πέμπτο και άρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
`Αρθρο 46 Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού (άρθρο 7 παρ. 4 και 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
`Αρθρο 47 Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρο 8 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
`Αρθρο 48 Αρμοδιότητες
`Αρθρο 49 Υπηρεσίες εμπιστοσύνης
`Αρθρο 50 Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων
`Αρθρο 51 Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης
`Αρθρο 52 Πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης
`Αρθρο 53 Πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης
`Αρθρο 54 Αναστολή ισχύος πιστοποιητικού
`Αρθρο 55 Ανάκληση πιστοποιητικού
`Αρθρο 56 Διοικητικές κυρώσεις
`Αρθρο 57 Μέθοδοι ταυτοποίησης
`Αρθρο 58 Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1024 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)
`Αρθρο 59 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής ανοικτών δεδομένων (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 60 Ορισμοί ανοικτών δεδομένων (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 61 Γενικές αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 62 Επεξεργασία αιτήσεων περαιτέρω χρήσης (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 63 Διαθέσιμοι μορφότυποι (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 64 Αρχές που διέπουν τη χρέωση (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 65 Υποχρέωση ενημέρωσης (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 66 `Αδειες και λοιποί όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 67 Πρακτικές ρυθμίσεις (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 68 Ερευνητικά δεδομένα (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 69 Αποφυγή διακρίσεων (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 70 Αποκλειστικές ρυθμίσεις (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 71 Θεματικός κατάλογος συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 72 Ειδικά σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας και ρυθμίσεις περί δημοσίευσης και περαιτέρω χρήσης (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 73 Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων
`Αρθρο 74 Ένδικα βοηθήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
`Αρθρο 75 Αντικείμενο ψηφιακής διαφάνειας
`Αρθρο 76 Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας
`Αρθρο 77 Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
`Αρθρο 78 Ισχύς των πράξεων
`Αρθρο 79 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα
`Αρθρο 80 Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο
`Αρθρο 81 Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων
`Αρθρο 82 Δημοσίευση εκτέλεσης Προϋπολογισμών
`Αρθρο 83 Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 84 Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημόσιου τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
`Αρθρο 85 Πολιτική υπολογιστικού νέφους
`Αρθρο 86 Παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω υπολογιστικών υποδομών νέφους
`Αρθρο 87 Κυβερνητικά νέφη
`Αρθρο 88 Προμήθεια Εξοπλισμού Δημοσίου Τομέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΜΗΤΡΩΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 89 Μητρώο Διαλειτουργικότητας
`Αρθρο 90 Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
`Αρθρο 91 Μητρώο Δικτυακών Τόπων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5G ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 92 Ραδιοφάσμα 5G για πιλοτικές εφαρμογές
`Αρθρο 93 Ίδρυση εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»
`Αρθρο 94 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός»
`Αρθρο 95 Ρυθμίσεις για τις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης
`Αρθρο 96 Επαλήθευση στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω διαλειτουργικότητας
`Αρθρο 97 Συλλογή στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή
`Αρθρο 98 Ρυθμίσεις για την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 99 Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο δημόσιο
`Αρθρο 100 Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής -Επικύρωση των αντιγράφων Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
`Αρθρο 101 Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
`Αρθρο 102 Αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων Τροποποίηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
`Αρθρο 103 Ειδικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα
`Αρθρο 104 Μεταβατικές διατάξεις για την ψηφιακή προσβασιμότητα (άρθρο 12 παρ. 3 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)
`Αρθρο 105 Μεταβατικές διατάξεις για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης
`Αρθρο 106 Λοιπές μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 107 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ψηφιακής διακυβέρνησης (άρθρο 1 παρ. 5 και άρθρο 7 παρ. 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102, άρθρο 6, 7, 8, 9 και 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
`Αρθρο 108 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1972 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ)
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ, ΟΡΙΣΜΟΙ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
`Αρθρο 109 Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και σκοποί (άρθρο 1 της Οδηγίας (EE) 2018/1972)
`Αρθρο 110 Ορισμοί ενωσιακού και ελληνικού δικαίου (άρθρο 2 της Οδηγίας (EE) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II
`Αρθρο 111 Γενικοί στόχοι (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 112 Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός της πολιτικής του ραδιοφάσματος (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 113 Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 114 Αρμοδιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ
`Αρθρο 115 Γενικές αρχές χρήσης ραδιοφάσματος
`Αρθρο 116 Εποπτεία Ραδιοφάσματος
`Αρθρο 117 Ραδιοφάσμα δημόσιων αγροτικών δικτύων
`Αρθρο 118 Ειδικά ραδιοδίκτυα
`Αρθρο 119 Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
`Αρθρο 120 Γενική άδεια δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 121 Όροι που συνοδεύουν τη γενική άδεια και τα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης και ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 122 Δηλώσεις για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών και των δικαιωμάτων διασύνδεσης (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 123 Στοιχειώδης κατάλογος δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη Γενική `Αδεια (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 124 Διοικητικές επιβαρύνσεις (άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 125 Λογιστικός διαχωρισμός και οικονομικές εκθέσεις (άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 126 Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 127 Περιορισμός ή ανάκληση δικαιωμάτων (άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 1972/2018)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
`Αρθρο 128 Αίτημα παροχής πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις (άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 129 Απαιτούμενες πληροφορίες βάσει της γενικής άδειας, όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης και τις ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 130 Γεωγραφικές έρευνες αναπτύξεων δικτύου (άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 131 Μηχανισμός διαβούλευσης και διαφάνειας (άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 132 Διαβούλευση των ενδιαφερόμενων μερών (άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 133 Εξωδικαστική επίλυση διαφορών (άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 134 Επίλυση διαφοράς μεταξύ επιχειρήσεων (άρθρο 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 135 Επίλυση διασυνοριακών διαφορών (άρθρο 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 136 Συντονισμός ραδιοφάσματος μεταξύ κρατών - μελών (άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ III ΕΦΑΡΜΟΓΗ
`Αρθρο 137 Κυρώσεις (άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 138 Συμμόρφωση προς τους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης και συμμόρφωση προς τις ειδικές υποχρεώσεις (άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 139 Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής
ΕΝΟΤΗΤΑ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ I
`Αρθρο 140 Εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 141 Διαδικασία για τη συνεκτική εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων (άρθρο 33 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 142 Διατάξεις εφαρμογής (άρθρο 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ
`Αρθρο 143 Διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους (άρθρο 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 144 Εναρμονισμένη εκχώρηση ραδιοφάσματος (άρθρο 36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 145 Κοινή διαδικασία αδειοδότησης για τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 37 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ
`Αρθρο 146 Διαδικασίες εναρμόνισης (άρθρο 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 147 Τυποποίηση (άρθρο 39 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ V ΑΣΦΑΛΕΙΑ
`Αρθρο 148 Ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών (άρθρο 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 149 Εφαρμογή και επιβολή (άρθρο 41 της Οδηγίας (ΕΕ) 2918/1972)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΔΙΚΤΥΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ I ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΤΕΛΗ
`Αρθρο 150 Τέλη δικαιωμάτων χρήσης (άρθρο 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ / ΧΩΡΟΥΣ
`Αρθρο 151 Δικαιώματα διέλευσης (άρθρο 43 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 152 Συνεγκατάσταση και μερισμός στοιχείων των δικτύων και συναφών ευκολιών για παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 44 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑ
`Αρθρο 153 Διαχείριση ραδιοφάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 154 `Αδεια για τη χρήση ραδιοφάσματος (άρθρο 46 της Οδηγίας (ΕΕ) 1972/2018)
`Αρθρο 155 Όροι που συνοδεύουν τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 47 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 156 Χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 48 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 157 Διάρκεια ισχύος δικαιωμάτων (άρθρο 49 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 158 Ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης εναρμονισμένου ραδιοφάσματος (άρθρο 50 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 159 Μεταβίβαση ή χρονομίσθωση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 51 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 160 Ανταγωνισμός (άρθρο 52 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 161 Συγχρονισμός των εκχωρήσεων (άρθρο 53 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 162 Συγχρονισμός των εκχωρήσεων για συγκεκριμένες ζώνες 5G (άρθρο 54 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 163 Διαδικασία για τον περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος (άρθρο 55 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
`Αρθρο 164 Πρόσβαση σε ασύρματα τοπικά δίκτυα (άρθρο 56 Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 165 Ανάπτυξη και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας (άρθρο 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 166 Τεχνικοί κανόνες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (άρθρο 58 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ II ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
`Αρθρο 167 Γενικό πλαίσιο για την πρόσβαση και τη διασύνδεση (άρθρο 59 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 168 Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων (άρθρο 60 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ II ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
`Αρθρο 169 Εξουσίες και καθήκοντα της Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλων αρμόδιων αρχών όσον αφορά την πρόσβαση και τη διασύνδεση (άρθρο 61 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 170 Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες (άρθρο 62 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
`Αρθρο 171 Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά (άρθρο 63 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 172 Διαδικασία ταυτοποίησης και ορισμού αγορών (άρθρο 64 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 173 Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικών αγορών (άρθρο 65 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 174 Διαδικασία ταυτοποίησης διακρατικής ζήτησης (άρθρο 66 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 175 Διαδικασία ανάλυσης της αγοράς (άρθρο 67 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ IV ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
`Αρθρο 176 Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων (άρθρο 68 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 177 Υποχρέωση διαφάνειας (άρθρο 69 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 178 Υποχρέωση αμεροληψίας (άρθρο 70 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 179 Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού (άρθρο 71 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 180 Πρόσβαση σε τεχνικά έργα (άρθρο 72 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 181 Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών στοιχείων δικτύου και συναφών ευκολιών (άρθρο 73 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 182 Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης (άρθρο 74 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 183 Τέλη τερματισμού (άρθρο 75 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 184 Ρυθμιστική αντιμετώπιση νέων στοιχείων δικτύου πολύ υψηλής χωρητικότητας (άρθρο 76 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 185 Λειτουργικός διαχωρισμός (άρθρο 77 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 186 Εθελούσιος διαχωρισμός από καθετοποιημένη επιχείρηση (άρθρο 78 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 187 Διαδικασία δεσμεύσεων (άρθρο 79 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 188 Επιχειρήσεις μόνον χονδρικής (άρθρο 80 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 189 Μετάβαση από τις παραδοσιακές υποδομές (άρθρο 81 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 190 Κατευθυντήριες γραμμές του BEREC για δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (άρθρο 82 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ V ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
`Αρθρο 191 Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών (άρθρο 83 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ I ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
`Αρθρο 192 Οικονομικά προσιτή Καθολική Υπηρεσία (άρθρο 84 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 193 Παροχή οικονομικά προσιτής Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 85 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 194 Διαθεσιμότητα της Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 86 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 195 Καθεστώς των υφιστάμενων καθολικών υπηρεσιών (άρθρο 87 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 196 Έλεγχος δαπανών (άρθρο 88 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 197 Κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 89 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 198 Χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας (άρθρο 90 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 199 Διαφάνεια (άρθρο 91 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 200 Πρόσθετες υποχρεωτικές υπηρεσίες (άρθρο 92 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ II ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
`Αρθρο 201 Πόροι αριθμοδότησης (άρθρο 93 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 202 Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης πόρων αριθμοδότησης (άρθρο 94 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 203 Τέλη για δικαιώματα χρήσης πόρων αριθμοδότησης (άρθρο 95 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 204 Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοούμενα παιδιά και γραμμή υποστήριξης για παιδιά (άρθρο 96 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 205 Πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες (άρθρο 97 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΕΝΟΤΗΤΑ III ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
`Αρθρο 206 Εξαίρεση ορισμένων πολύ μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 98 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 207 Μη διακριτική μεταχείριση (άρθρο 99 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 208 Διασφάλιση θεμελιωδών δικαιωμάτων (άρθρο 100 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 209 Προβλέψεις για την προστασία των τελικών χρηστών (άρθρο 101 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 210 Απαιτήσεις πληροφοριών για συμβάσεις (άρθρο 102 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 211 Διαφάνεια, σύγκριση προσφορών και δημοσίευση πληροφοριών (άρθρο 103 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 212 Ποιότητα υπηρεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και τις διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών (άρθρο 104 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 213 Διάρκεια και καταγγελία της σύμβασης (άρθρο 105 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 214 Αλλαγή παρόχου και φορητότητα αριθμού (άρθρο 106 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 215 Δεσμοποιημένες προσφορές (άρθρο 107 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 216 Διαθεσιμότητα των υπηρεσιών (άρθρο 108 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 217 Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης (άρθρο 109 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 218 Σύστημα προειδοποίησης του κοινού (άρθρο 110 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 219 Ισότιμη πρόσβαση και επιλογές για τελικούς χρήστες με αναπηρίες (άρθρο 111 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 220 Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου (άρθρο 112 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 221 Διαλειτουργικότητα ραδιοφωνικών δεκτών αυτοκινήτων και ραδιοφωνικών δεκτών ευρείας κατανάλωσης και ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού ευρείας κατανάλωσης (άρθρο 113 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 222 Υποχρεώσεις «μεταφοράς σήματος» (άρθρο 114 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 223 Παροχή πρόσθετων ευκολιών (άρθρο 115 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
`Αρθρο 224 Αριθμοί Προγραμμάτων (LCN) για περιεχόμενο επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής
`Αρθρο 225 Οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
`Αρθρο 226 Λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων
`Αρθρο 227 Ζητήματα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 228 Δημοσίευση πληροφοριών (άρθρο 120 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 229 Κοινοποίηση και παρακολούθηση (άρθρο 121 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
`Αρθρο 230 Μεταβατικές διατάξεις
`Αρθρο 231 Καταργούμενες διατάξεις
`Αρθρο 232 Τροποποιούμενες διατάξεις του ν. 4070/2012
`Αρθρο 233 Παραρτήματα
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 234 Τροποποίηση του καταστατικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. - Τροποποιήσεις του άρθρου 33 του ν. 3614/2007
`Αρθρο 235 Έκτακτα προσωρινά μέτρα για την Περιφέρεια Αττικής ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 236 Αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων
`Αρθρο 237 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: