Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Παραγραφή πιστωτικού υπολοίπου

Ατομική επιχείρηση με λειτουργία 10 ετών εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο από την ημερομηνία έναρξής της. Η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά και το ποσό αυξομειώνεται κάθε τρίμηνο. Παραγράφεται το πιστωτικό υπόλοιπο εφόσον περάσουν τα 10 χρόνια; Εάν δεν επιθυμούμε την επιστροφή του ποσού κι απλά θέλουμε να παραγραφεί πως γίνεται; Τι ισχύει με την παραγραφή στα 3 έτη; Υπάρχει κάποια διαφορά;
1.  Πιστωτικό υπόλοιπο που δημιουργήθηκε έως 31/12/2013. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του ΦΠΑ, η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης που αφορά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας γεννήθηκε το δικαίωμα έκπτωσης αυτού ή μετά (3) τρία έτη από την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή εκκαθαριστικής. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων εκπροθέσμως, η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που οι δηλώσεις αυτές όφειλαν να είχαν υποβληθεί εμπροθέσμως.

Εξαιρετικά, η αξίωση   προς επιστροφή φόρου αναβιώνει από της κοινοποιήσεως πράξεως προσδιορισμού του φόρου, για ίσο χρόνο,  εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα προς επιστροφή πριν το χρόνο παραγραφής της αξίωσης  και συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής, χωρίς να ικανοποιηθεί ή να απορριφθεί αιτιολογημένα το αίτημα από υπαιτιότητα του Δημοσίου.

 

2. Πιστωτικό υπόλοιπο που δημιουργείται από 1/1/2014. Για πιστωτικά υπόλοιπα που γεννώνται μετά την 1/1/2014, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 42§4 του ΚΦΔ (Ν 4174/2013), σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται πενταετής χρόνος παραγραφής από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης.  Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 43 του άρθρου 66 του ΚΦΔ, για διαχ/κές περιόδους πριν τη θέση σε εφαρμογή του  ν 4174/2013, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 57 του ΦΠΑ (δηλαδή τριετής χρόνος παραγραφής).

Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιχείρησης για το οποίο συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής για επιστροφή του από το Ελληνικό Δημόσιο, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. (1036359/10354/Β0012/10-6-1994 και ΠΟΛ 1029/2006).

 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του ΦΠΑ, το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει σε μια φορολογική ή διαχειριστική περίοδο, μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη φορολογική περίοδο μέσα στην περίοδο της τριετούς ή πενταετούς παραγραφής.

Το μεταφερόμενο πιστωτικό υπόλοιπο προηγείται όσον αφορά το συμψηφισμό του με τον αντίστοιχο φόρο εκροών που προκύπτει στις τρεις ή πέντε επόμενες διαχειριστικές περιόδους. Δυνατότητα επιστροφής υφίσταται όταν ο συνολικός φόρος εκροών των  επόμενων ετών είναι μικρότερος από το πιστωτικό υπόλοιπο και για το μέρος της διαφοράς μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή του με αίτηση του φορολογουμένου η οποία θα ανακόψει το χρόνο της παραγραφής.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1082/2013, διευκρινίσθηκε ότι εφεξής, μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις επιστροφής για πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει σε  κάθε περιοδική δήλωση ΦΠΑανεξάρτητα από τις πράξεις βάσει των οποίων προκύπτει το πιστωτικό υπόλοιπο και ανεξάρτητα επίσης από το εάν το πιστωτικό υπόλοιπο έχει δημιουργηθεί στη φορολογική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους με την επιφύλαξη της παραγραφής τους.

Μετά την πάροδο της τριετίας ή πενταετίας, παραγράφεται το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου.

 

4. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων, η μεταφορά του πιστωτικού υπολοίπου θα ελέγχεται  σε κάθε φορολογική περίοδο (τρίμηνο ή μήνα).

 

5. Το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που έχει παραγραφεί, δεν μεταφέρεται στην επόμενη φορολογική περίοδο στον κωδικό 401. Δηλαδή, τροποποιείται/μειώνεται το μεταφερόμενο ποσό του κωδικού 401 κατά το ποσό που παραγράφεται.  Στα βιβλία (διπλογραφικά), θα πιστωθεί ο λογαριασμός 54-00 σε χρέωση του υπολογαριασμού εξόδων 81-00.

Στην περίπτωση αυτή, η παραγραφή συντελείται με τη συμπλήρωση της πενταετίας (πιστωτικά υπόλοιπα που γεννώνται από 1/1/2014). Για παράδειγμα, η μεταφορά του πιστωτικού υπολοίπου  της χρήσης 2014 παραγράφηκε 31/12/2020 (πέντε έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης). Την 31/12/2023 παραγράφηκε το πιστωτικό υπόλοιπο του έτους 2017. Συνεπώς, στη δήλωση ΦΠΑ του Ιανουαρίου 2024 δεν πρέπει να μεταφερθεί το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου που προέρχεται από το 2017.

 

Επίσης, η επιχείρηση μπορεί να «διαγράψει» (οικειοθελώς) - να μη μεταφέρει συγκεκριμένο ποσό πιστωτικού υπολοίπου σε επόμενη φορολογική περίοδο, ανεξάρτητα αν δεν συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής, καθόσον η έκπτωση του φόρου εισροών αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση. Σε αυτή την περίπτωση, η μη μεταφορά μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φορολογική περίοδο. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ανάλυση του πιστωτικού υπολοίπου που «διαγράφεται» για ελεγκτικούς σκοπούς.

Ευχαριστώ για την απάντηση!

1. Με ποιον τρόπο θα κάνω την παραγραφή; Μέσω του εντύπου Φ2 στα προσθαφαιρούμενα ή μέσω αιτημάτων ΑΑΔΕ; Πρέπει να επικοινωνήσω με τη ΔΟΥ;

2. Συγκεκριμένα η επιχείρησή μου έκανε έναρξη το 2014 είναι πιστωτική από τότε και η τήρησή της είναι απλογραφική. Τι μπορώ να κάνω τώρα για να παραγράψω το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ; Μπορώ να παραγράψω στη περιοδική του δ τριμήνου 2023 το πιστωτικό υπόλοιπο που είχε η επιχείρηση το 2017 και το οποίο συμπεριλαμβάνει το πιστωτικό υπόλοιπο από την έναρξή της ή μόνο το πιστωτικό υπόλοιπο που δημιουργήθηκε μέσα στα 4 τρίμηνα του 2017;

Ευχαριστώ
Για την παραγραφή του πιστωτικού υπολοίπου δεν απαιτείται γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. Όπως σημειώνουμε και στην αρχική μας απάντηση, το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που έχει παραγραφεί, δεν μεταφέρεται στην επόμενη φορολογική περίοδο στον κωδικό 401. Δηλαδή, τροποποιείται/μειώνεται το μεταφερόμενο ποσό του κωδικού 401 κατά το ποσό που παραγράφεται.  Στα βιβλία (διπλογραφικά), θα πιστωθεί ο λογαριασμός 54-00 σε χρέωση του υπολογαριασμού εξόδων 81-00.

Στην περίπτωσή σας, στη δήλωση ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου 2024, θα τροποποιηθεί το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ του κωδικού 401 και ειδικότερα, θα μειωθεί με το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου που  αφορά τα έτη έως το 2017. Αν ο κωδικός αυτός έχει κλειδωθεί και δεν τροποποιείται, προτείνεται η αναγραφή του παραγραφόμενου πιστωτικού υπολοίπου στα αφαιρούμενα ποσά.

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης