Σε Ελληνική εταιρεία Ι.Κ.Ε. συμμετέχει κατά 50% Κυπριακή εταιρεία. Κατά τη διανομή μερίσματος από την Ελληνική Ι.Κ.Ε., θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων στο αναλογούν μέρισμα της Κυπριακής εταιρείας και με τι συντελεστή ;