1) Σε ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα μηχανολόγου μηχανικού, εκπίπτουν στα έξοδα της επιχείρησης τα ασφαλιστήρια ζωής ?

2) Ομοίως, Εταιρεία ΕΕ ασφαλίζει με τον ίδιο σκοπό (ασφάλεια ζωής) τα μέλη της, εκπίπτουν στα έξοδα της?