Για την χορήγηση του δανείου από την εργοδότρια επιχείρηση προς μισθωτό εργαζόμενό της έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση δανείου στις 21.11.2023 συνολικού ποσού €6.147,54.

Στις 14.11.2023 κατατέθηκε στον λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζομένου το ποσό των €6.000,00 και στις 22.11.2023 υποβλήθηκε και καταβλήθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ

το αναλογούν χαρτόσημο (2,4%) €147,54.

Η αποπληρωμή του δανείου, σύμφωνα με την σύμβαση δανείου θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2024 και θα ολοκληρωθεί σε 12 ισόποσες δόσεις των € 500,00 τον Ιανουάριο του 2025, οι οποίες θα προσαυξηθούν επίσης ισόποσα με τον τεκμαρτό τόκο που θα προκύψει.

Το Λογιστήριο της επιχείρησης έχει υποχρέωση να υπολογίσει το ύψος της παροχής σε είδος που συνίσταται στη διαφορά που προκύπτει από τον υπολογισμό των τεκμαρτών τόκων, δεδομένου ότι το δάνειο που καταβλήθηκε στον εργαζόμενο βάσει της σχετικής σύμβασης είναι άτοκο.

Θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Ο τόκος θα υπολογιστεί τον μήνα λήψης του δανείου δηλαδή τον Νοέμβριο 2023, στις 31.12.2023 ή τον μήνα έναρξης των δόσεων δηλ. Φεβρουάριο 2024:

2. Αντίστοιχα σε ποιο jl10 θα πρέπει να εμφανίζεται και με ποιο κωδικό?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.