Εταιρεία μη υποκείμενη στο ΦΠΑ (Διαχείριση Ακινήτων) λαμβάνει τιμολόγιο ενδοκοινοτικών υπηρεσιών (Δαπάνη). Πρέπει να κατατεθεί έκτακτη δήλωση ΦΠΑ, για την απόδοση του αντίστοιχου ΦΠΑ της αξίας των τιμολογίων.

Το ΦΠΑ που θα πληρωθεί εκπίπτει από τη φορολογία εισοδήματος; Ακόμα κι αν είναι σε χώρα με προνομιακό καθεστώς; Π.χ. Κύπρος ή Βουλγαρία

Σε περίπτωση αγοράς παγίου το ΦΠΑ προσαυξάνει την αξία κτήσης;