καλησπέρα σας ,

Εταιρεία η ΕΕ με απλογραφικά βιβλία έκανε έναρξη στις 14/05/2022 , με εισφορά ατομικής επιχείρησης. Ο κύκλος εργασιών της για την χρήση 2022 ήτανε 1.957.247,47 €. Για την χρήση 2023 , ο κύκλος εργασιών της έχει ξεπεράσει το 1.500.000,00 € , οφείλει από 01/01/2024 για να τηρεί διπλογραφικά βιβλία ?

Σας ευχαριστώ.