Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Υποβάλλω ψηφιακό ωράριο για την απασχόληση την έκτη μέρα κατά παράβαση του πενθημέρου;

Σε επισιτιστικό κατάστημα περ.ΙΙ , διανομέας με πλήρη απασχόληση , συμφωνείται να δουλεύει εξαήμερο για τους επόμενους 3 μήνες , λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας , με σταθερό ωράριο και ημερήσια απασχόληση Δευτέρα έως Σάββατο 08:00-14:40 .
Έχω τις εξής ερωτήσεις :
1) Θα υποβάλλω ψηφιακό ωράριο με απεικόνιση της εξαήμερης εργασίας ή θα αφήσω σε ισχύ το αρχικό ψηφιακό ωράριο της πενθήμερης οκτάωρης εργασίας ; Αν ισχύει το δεύτερο πως θα αποδεικνύω , σε οποιοδήποτε έλεγχο , την αλλαγή ;
2) Πώς θα αποτυπώνω την πρόσθετη αμοιβή ( λόγω εργασίας 6η ημέρα ) στην απόδειξη πληρωμής ; Βάζοντας επιπλέον ημερομίσθια ή προσθέτοντας στις ακαθάριστες αποδοχές το ποσό ;

Ευχαριστώ .
Η Σ.Σ.Ε. 12.6.2023 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας,  με ΠΚ : 11/13.6.2023,  έχει ισχύ από 1.3.2023 έως  28.2.2025  και δεσμεύει κατ’ αρχήν τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη :

    Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) (Οργάνωση εργαζομένων) , την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορίων & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) (Οργανώσεις εργοδοτών).
 

Στο πεδίο εφαρμογής της,  υπάγονται οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας , τα οποία (καταστήματα) κατατάσσονται σε δύο (2) ευρείες κατηγορίες: στα καταστήματα της περίπτωσης i (εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, οβελιστήρια, κτλ) και στα καταστήματα της περίπτωσης ii (καφενεία, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτήρια, καφεζαχαροπλαστεία, κτλ). Διευκρινίζεται ότι  στην περίπτωση που  σε επισιτιστικό κατάστημα  τόσο ο εργοδότης όσο και οι εργαζόμενοι , είναι  μέλη των συμβαλλόμενων στη σύναψη της συλλογικής  αυτής ρύθμισης οργανώσεων , τότε εφαρμόζονται  υποχρεωτικά , με κανονιστική ισχύ οι όροι της συλλογικής αυτής ρύθμισης  από  22 Φεβρουαρίου 2021.

Η ανωτέρω ΣΣΕ  κηρύχτηκε υποχρεωτική από 17.6.2023 με την υπουργική απόφαση αριθμ. 58993 ΦΕΚ Β΄3942/17.6.2023.

Η ισχύς της εν λόγω ΣΣΕ  στους τους εργοδότες και τους εργαζομένους του κλάδου για τους οποίους δεν υφίσταται αμφιμερής δέσμευση, άρχεται  από 17.6.2023, ημερομηνία δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ της εν λόγω ΥΑ  και εφεξής.

Κατά συνέπεια,  από την  ημερομηνία  που  κηρύχθηκε υποχρεωτική η  κλαδική  ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων  όλης της χώρας,  τόσο οι όροι αμοιβής,  όσο και οι όροι εργασίας  του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας, καθορίζονται με κανονιστική ισχύ  από τους ειδικότερους όρους αμοιβής και εργασίας της  κλαδικής  αυτής  ΣΣΕ με αποτέλεσμα να μην  δεσμεύονται  μόνο εργαζόμενοι και εργοδότες που είναι μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν αλλά το σύνολο αυτών, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη στις οργανώσεις αυτές.

Σο άρθρο 5 της  ΣΣΕ  12.6.2023 ορίζονται τα εξής:  « 2. α. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα.

β. Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75%, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ' ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.

γ. Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας -το οποίο εξακολουθεί να ισχύει αφού όποτε αυτή πραγματοποιείται αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας των καταστημάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυμία ή συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου.

ε. Η προσαύξηση των αποδοχών σε περίπτωση εργασίας άνω των 48 ωρών εβδομαδιαίως ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου.»

 Η εργασία  κατά την 6η ημέρα επί πενθήμερης απασχόλησης  εργαζόμενου  σε επισιτιστικό κατάστημα  (συνεπώς και του διανομέα) λογίζεται ως εργασία εκτός της εργάσιμης  εβδομάδος, οι ώρες της οποίας δεν προστίθενται στο συνολικό ωράριο των πέντε εργασίμων  ημερών, χωρίς προς τούτο  να μετατρέπεται το πενθήμερο σε εξαήμερο.

Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα,  οφείλετε  όσον αφορά  τους εργαζόμενους σε επισιτιστικό κατάστημα (άρα και τους διανομείς), να υποβάλλετε το ψηφιακό ωράριο (Σταθερό ή μεταβαλλόμενο) με βάση την πενθήμερη απασχόληση , όπως ορίζει άλλωστε η ΣΣΕ 12.6.2023, και κάθε φορά που απασχολούνται  την έκτη ημέρα κατά παράβαση του πενθημέρου, πρέπει να υποβάλετε  το ψηφιακό  μεταβαλλόμενο ωράριο.

Στην απόδειξη πληρωμής πρέπει να γίνεται ανάλυση των πάσης φύσεως αμοιβών των εργαζόμενων. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναφέρεται σε ξεχωριστή στήλη η αμοιβή της έκτης ημέρας κατά παράβαση του πενθημέρου. Διευκρινίζεται ότι η απασχόληση την έκτη ημέρα κατά παράβαση του πενθημέρου δεν αυξάνει τα ασφαλιστικά ημερομίσθια του εργαζόμενου.

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης