Στις περιπτώσεις όπου θα πρέπει να εφαρμοστεί ποσοστό prorata στις κοινές δαπάνες, η εγγραφή της prorata , πως θα διαβιβαστεί στο ΜΥDATA , ώστε να ενημερωθεί σωστά στην προσυμπλήρωση (ΜΥDATA) του εντύπου Φ2 το πεδίο 411, και κατ΄επέκταση και το Ε3 (εξοδοποίηση του μη συμψηφιζόμενου φπα όπου αυτό επιτρέπεται);
Παράδειγμα:
ΦΠΑ κοινών δαπανών 100€
ποσοστό prorata 4% -κωδ.411Φ2 4€
ΕΓΓΡΑΦΗ
6398080001 4
5400990000 4

Αυτή η εγγραφή πως θα διαβιβαστεί στο MYDATA, ώστε να γίνει σωστά η προσυμπλήρωση του εντύπου Φ2;

Ευχαριστώ!