ΝΠΔΔ υπέγραψε Πρακτικό Συμβιβασμού Οφειλής με πελάτη του. Στη καταβολή που του έγινε καταβλήθηκαν τόκοι υπερημερίας και δικαστικά έξοδα. Για τους τόκους υπερημερίας θα πρέπει να πληρωθεί φόρος τόκων 15% και Τέλη Χαρτ/μου 3% πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επί του Χαρτ/μου. Θα θέλαμε να μας απαντήσετε:

1.Θα πρέπει να εκδώσουμε Τιμολόγιο για τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα;

2.Για τον φόρο και τα τέλη ποιος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει τη δήλωση τους και να τα πληρώσει; Αν ο πελάτης θεωρεί ότι σύμφωνα με το πρακτικό συμβιβασμού δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς το ΝΠΔΔ τότε τι πρέπει να γίνει;
3.Τα χρήματα τα έλαβε τον Απρίλιο,πότε πρέπει να πληρωθεί ο φόρος και τα τέλη;