Ατομική επιχείρηση αγοράζει ΕΙΧ 5 θέσεων με Τιμολόγιο από έμπορο αυτοκινήτων , 15.000+ΦΠΑ

1. θα καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης ;
2. Θα εκπέσει ο ΦΠΑ στο Φ2;
3. Θα καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων για να γίνουν αποσβέσεις ;
4. Στο Ε1 δεν φαίνεται αυτόματα στον πίνακα 5.γ . Θα καταχωρηθεί από εμάς και στον πίνακα 5 και στους κωδικούς 719-720 ;
5. Αν του χρόνου το ΕΙΧ πουληθεί , το ποσό θα μπει στον 781 του Ε1;

6. Σε περίπτωση που αντι για ατομική η επιχείρηση είναι ΟΕ , τα τεκμήρια βαρύνουν του ομ, εταίρους κατά το ποσοστό συμμετοχής ;